Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.6.1

Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia

KUZIAK J.

WOYCIECHOWSKI P.

Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

WCISŁO A.

Przeprowadzono badania wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym na właściwości ochronne otuliny betonowej. Stosowano cement zawierający od 0,085 do 0,5% jonów chlorkowych. Właściwości ochronne otuliny betonowej oceniono na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w betonie po różnych czasach dojrzewania oraz po karbonatyzacji betonu. Stwierdzono brak wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym, w badanym zakresie wartości, na korozję stalowego zbrojenia betonu. Otulina nieskarbonatyzowana, nawet przy najwyższej stosowanej zawartości chlorków, wykazała dobre właściwości

ochronne w stosunku do zbrojenia. Zbrojenie w otulinie betonowej skarbonatyzowanej ulegało korozji aktywnej.

Słowa kluczowe: cement hutniczy, chlorki, krzywa polaryzacji, korozja stali w betonie

2016

Vol. 59, nr 6

s. 196-199

Bibliogr. 8

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.6.2

Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych

 STANASZEK-TOMAL E.

STRYSZEWSKA T

Politechnika Krakowska, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli

W artykule opisano wpływ łącznego działania dwóch środowisk agresywnych. Określono wpływ zawartości jonów siarczanowych lub chlorkowych na wzrost mikroorganizmów i ewentualny wpływ chemicznej i biologicznej korozji na właściwości materiału kamiennego (piaskowca). Prezentowane wyniki badań pozwoliły sformułować kilka stwierdzeń: piaskowiec nie jest odporny na zanieczyszczenie jonów siarczanowymi ani chlorkowymi. Skażenie chemiczne powoduje przyspieszenie działania środowiska mikrobiologicznego.

Słowa kluczowe: piaskowiec, jony siarczanowe, jony chlorkowe, grzyby pleśniowe, nasiąkliwość ChZT

2016

Vol. 59, nr 6

s. 200-205

Bibliogr. 20

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.6.3

Przyczyny obniżenia wytrzymałości cegły z dodatkiem popiołów lotnych w wyniku oddziaływania wody

STRYSZEWSKA T.

Politechnika Krakowska, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli

KAŃKA S.

Politechnika Krakowska, Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałej ekspozycji cegły wodą, na jej wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono na cegle produkowanej współcześnie w jednej z polskich cegielni. Cegła ta charakteryzuje się dużą zawartością popiołu lotnego dodawanego do masy ceramicznej. Wykazano, że długotrwały proces nasycania wodą spowodował istotne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie tego materiału. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przyczyną spadku właściwości mechanicznych jest zerwanie mostków krzemotlenowych. Ponadto proces nasycania wodą spowodował wypłukanie jonów z materiału, powodując wzrost porowatości a tym samym rozluźnienie tekstury.

Słowa kluczowe: cegła z popiołem lotnym, wpływ wody, wytrzymałość na ściskanie

2016

Vol. 59, nr 6

s. 206-209

Bibliogr. 6

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.6.4

Prosta metoda ograniczenia zasięgu polaryzacji w badaniach szybkości korozji zbrojenia w betonie

JAŚNIOK T.

JAŚNIOK M.

Politechnika Śląska, Katedra Konstrukcji Budowlanych

Przedstawiono założenia autorskiej metody ograniczenia zasięgu rozchodzenia się prądów polaryzacyjnych podczas badań szybkości korozji zbrojenia w betonie. Według założeń metody ograniczenie zasięgu polaryzacji uzyskuje się poprzez nacięcie całej grubości otuliny betonowej, tak aby średnica nacięcia odpowiadała średnicy kołowej przeciwelektrody w głowicy pomiarowej. Pierścieniowe nacięcie wypełnia się izolatorem elektrycznym, który równocześnie skleja lokalnie uszkodzony beton. W celu weryfikacji założeń proponowanej metody przeprowadzono badania elektrochemiczne metodami LPR i EIS w roztworze modelującym ciecz porową betonu. Elektrodą badaną był stalowy pręt ze stali gładkiej, natomiast elektrody pomocnicze wykonano w kształcie kołowej blachy i podłużnej siatki drucianej. Pierścieniowy izolator w cieczy porowej zamodelowano fragmentem rury z tworzywa sztucznego. W podsumowaniu analizowane zjawisko wyjaśniono przybliżonym modelem elektrycznym.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, ciecz porowa, stal zbrojeniowa, opór polaryzacji, spektroskopia impedancyjna

2016

Vol. 59, nr 6

s. 210-213

Bibliogr. 9

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.6.5

Wpływ odpadowych pyłów mineralnych na odporność chemiczną kompozytów polimerowo-cementowych

JAWORSKA B.

ŁUKOWSKI P.

Zakład inżynierii Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska

JAWORSKI J.

Instytut Inżynierii Budowlanej, Politechnika Warszawska

W artykule przedstawiono badania, które miały na celu określenie wpływu odpadowych pyłów mineralnych na odporność chemiczną kompozytów polimerowo-cementowych. Badanie przeprowadzono na próbkach kompozytów polimerowo-cementowych, w których część cementu zastępowano popiołem lotnym krzemionkowym, popiołem lotnym wapiennym oraz odpadowym pyłem perlitowym. Odporność chemiczną kompozytów modyfikowanych odpadami mineralnymi wyznaczono na podstawie wyników badań nasiąkliwości wodą próbek poddanych działaniu kwasu siarkowego (H2SO4) oraz zasady sodowej (NaOH).

Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-cementowe PCC, popiół lotny krzemionkowy, popiół lotny wapienny, odpadowy pył perlitowy

2016

Vol. 59, nr 6

s. 214-217

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.6.6

Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość

HALICKA A.

SZERAFIN J.

Politechnika Lubelska, Katedra Konstrukcji Budowlanych

Artykuł stanowi „case study”. Podczas remontu dwóch cylindrycznych zbiorników na wodę przekrytych płytami prefabrykowanymi na dźwigarach strunobetonowych nie dochowano należytej staranności w zakresie zarówno kolejności robót, oceny stanu technicznego dźwigarów jak i jakości wykonania nowych prefabrykowanych płyt przekrycia. W wykonanych po remoncie ekspertyzach stwierdzono, że uchybienia wykonawcze skutkować mogą zmniejszeniem założonej trwałości przekrycia zbiorników i zalecono „naprawy napraw”. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność szczególnej staranności wykonawczej w przypadku remontów obiektów narażonych na korozyjne oddziaływanie środowiska.

Słowa kluczowe: trwałość, remont, zbiorniki na wodę, dźwigary strunobetonowe, otulina zbrojenia

2016

Vol. 59, nr 6

s. 218-221

Bibliogr. 5

Newsletter