Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 05/2005

 
 
Uregulowania prawne dotyczące emisji rozpuszczalników w Unii Europejskiej – co oznaczają i jak się do nich dostosować
MORRIS P.
Paints Performance Consultants Ltd., Boston, UK
Dyrektywa Rady 1999/13/EC dotycząca ograniczenia emisji rozpuszczalników (The Solvent Emissions Directive, SED) nakłada na użytkowników farb odpowiedzialność za kontrolę ulatniania się do atmosfery rozpuszczalników z operacji malowania. W Dyrektywie opisano dwie metody wzorcowej kontroli – użytkownicy mogą wybrać albo bezpośrednie monitorowanie poziomu rozpuszczalników w odprowadzanym powietrzu, lub mogą stosować „Plan obniżenia emisji”, który wymaga posługiwania się planem zarządzania rozpuszczalnikami w celu wykazania zgodności z docelowymi limitami emisji, zastrzeżonymi w Dyrektywie. Obydwie opcje nakładają na użytkowników dodatkową odpowiedzialność, czemu towarzyszy nieunikniony wzrost kosztów nakładania powłok. W artykule omówiono kryterium stosowane do oceny emisji rozpuszczalników, zarówno w przypadku monitorowania jak i planu obniżenia emisji i wyjaśniono różnice w dopuszczalnych emisjach dla małych i dużych instalacji, instalacji już działających oraz nowych lub „istotnie zmienionych”. Z Dyrektywy wynikają znaczące implikacje dla wszystkich uczestników w łańcuchu: wykonawca prac malarskich – dostawca farb, począwszy od twórców właściwych i ekonomicznych receptur, poprzez producentów farb i najbardziej – samych użytkowników farb, gdyż największe ilości rozpuszczalników ulatniają się w miejscach nakładania farb. Istnieją także problemy, przed którymi stają legislatorzy poszczególnych krajów – w jaki sposób przepisy te będą stosowane na poziomie narodowym i lokalnym, a także jak takie kompleksowe zarządzenia będą skutecznie monitorowane i wprowadzane w życie. Uwzględniono implikacje dla wszystkich zainteresowanych stron podając odpowiednie przykłady oraz możliwe opcje. Wzięto pod uwagę także koszty i konsekwencje dostosowania do wymagań Dyrektywy SED.
Słowa kluczowe: Dyrektywa ograniczająca emisję rozpuszczalników, VOC, docelowa wartość emisji, plan zarządzania rozpuszczalnikami, utrata zgodności, gęstość, ciężar właściwy, producenci farb, projektant zabezpieczenia, organa legislacyjne, grunty do czasowej ochrony, wymagania techniczne dla farb, spalanie, odzysk rozpuszczalnika, CEPE
Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, działalność badawczo-usługowa ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń antykorozyjnych
KUBICA S.
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
W Oddziale Zamiejscowym Farb i Tworzyw w Gliwicach (OZFiT) Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu (IPTS), realizowane są prace badawcze i usługowe, w tym z zakresu ochrony przed korozją, stanowiące kontynuację działalności merytorycznej zlikwidowanego w roku 2002 Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (IPTiF). Zakłady Badawczo-Technologiczne OZFiT prowadzą badania związane z klasyfikacją surowców, syntezą spoiw lakierniczych, opracowują nowe technologie wyrobów lakierowych i metody ich aplikacji, technologie zabezpieczeń antykorozyjnych przy pomocy wyrobów lakierowych, dokonywana jest ocena jakości powłok. Laboratorium Akredytowane wykonuje badania technikami instrumentalnymi oraz na zgodność z Polskimi Normami, a wyniki badań są wykorzystywane między innymi przez Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów, jako jednostkę certyfikującą wyroby dla branży farb i tworzyw, do wydawania certyfikatów zgodności. Ponadto prowadzona jest produkcja doświadczalna i małotonażowa farb, lakierów i tworzyw sztucznych. Wykonywane są ekspertyzy na rzecz Sądów i Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych, świadczone są usługi doradcze i szkoleniowe, rozwijana jest działalność normalizacyjna. Organizowane są cykliczne konferencje międzynarodowe z zakresu technologii farb i tworzyw oraz wydawane czasopisma naukowo techniczne dotyczące farb i tworzyw.
Słowa kluczowe: farby, lakiery, powłoki antykorozyjne, badania, technologie
Badania silanowych promotorów adhezji w wodorozcieńczalnych farbach epoksydowych
KUCZYŃSKA H.
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
Przyczepność powłok lakierowych do podłoża decyduje w dużej mierze o trwałości wymalowań ochronno-dekoracyjnych. W celu zwiększenia adhezji powłok organicznych do metali i innych podłoży coraz częściej są stosowane organosilany. Przedstawiono wyniki badań wpływu sześciu silanowych promotorów adhezji na właściwości, zwłaszcza na przyczepność powłok wodorozcieńczalnych farb epoksydowych do malowania stali. Określano przyczepność początkową oraz jej zmiany po długotrwałej ekspozycji w wodzie. Najlepsze właściwości ochronne wykazał silan    – glicydyloksypropylotrimetoksylowy oraz jeden z silanów z grupą aminową.
Słowa kluczowe: silany, promotory adhezji, adhezja, farby wodorozcieńczalne
Zastosowanie organicznych inhibitorów korozji na gorzej przygotowane powierzchnie stalowe pod powłoki malarskie
KRÓLIKOWSKA A.
BORDZIŁOWSKI J.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

BUJNOWSKI K.
Politechnika Warszawska, Warszawa
Omówiono wyniki prób terenowych zastosowania organicznych inhibitorów korozji na gorzej przygotowane powierzchnie stalowe pod powłoki malarskie. Próby przeprowadzono na trudno dostępnych szczelinach mostowych i wieżach trakcji elektrycznej. Zaobserwowano pozytywne działanie tego typu zabezpieczenia.
Słowa kluczowe: ochrona antykorozyjna, inhibitor korozji, powłoki ochronne

Newsletter