Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 04/2005

 
Azotowanie plazmowe i jego wpływ na odporność korozyjną stali nierdzewnych
FLIS J.
Instytut Chemii Fizycznej PAN,
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Azotowanie jest szeroko stosowane w celu zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej, twardości i odporności na zużycie. Azotowanie stali chromowych w temperaturach ok. 550–580oC powoduje wydzielanie azotków chromu, co prowadzi do znacznego polepszenia własności tribologicznych, ale także do pogorszenia odporności korozyjnej; azotowanie w niższych temperaturach ok. 380–450oC może polepszyć odporność korozyjną dzięki powstawaniu przesyconego stałego roztworu azotu bez wydzieleń obcych faz. Niniejszy artykuł opisuje korozyjne zachowanie plazmowo azotowanych stali nierdzewnych i metody zwiększenia ich odporności na korozję. Znaczną poprawę odporności po wysokotemperaturowym azotowaniu (550–580oC) uzyskano po pasywacji w roztworze NaOH/KNO3 lub w soli stopionej NaNO3/KNO3, a zwłaszcza po fosforanowaniu. Azotowanie nisko-temperaturowe powodowało silny wzrost odporności na korozję wżerową w roztworach chlorkowych. Analiza AES/XPS powierzchniowych produktów korozji wykazała powstawanie na stalach po nisko-temperaturowym azotowaniu większych ilości związków Cr(III), Mo(IV) i Mo(VI) mających działanie inhibicyjne; nagromadzanie tych związków może być powodem dużej odporności na korozje wżerową.
Słowa kluczowe: stale nierdzewne, azotowanie, twardość, zachowanie korozyjne.
Metody zapobiegania absorpcji wodoru przez metale
TADEUSZ ZAKROCZYMSKI
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Spośród możliwych sposobów ochrony metali przed korozją wodorową, zmniejszenie ilości wodoru pochłanianego przez metal wydaje się najbardziej racjonalne. W odniesieniu do wodoru wydzielanego elektrolitycznie ze środowisk wodnych, należałoby zmniejszyć ilość wydzielającego się wodoru oraz utrudnić jego wnikanie do metalu. Można to osiągnąć modyfikując odpowiednio środowisko jak i powierzchnię metalu. Przedstawiono w zarysie niektóre z tych sposobów, zwracając uwagę na ich osobliwości mogące mieć znaczenie praktyczne.
Słowa kluczowe: wnikanie wodoru, promotory wnikania, inhibitory wnikania, modyfikacja powierzchni
Pozwolenia Zintegrowane (IPPC) oraz Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w procesach zabezpieczeń antykorozyjnych
BŁACHOWICZ E.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Omówiono cele oraz wymagania Dyrektywy IPPC w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and Control), podano również praktyczną interpretację IPPC. Zdefiniowano pojęcie Najlepszych Dostępnych Technik BAT (Best Available Techniques) oraz sprecyzowano kryteria, brane pod uwagę przy ich określaniu. Omówiono zadania Europejskiego Biura do spraw Kontroli Zanieczyszczeń Przemysłowych w Sewilli, zwłaszcza w zakresie opracowywania dokumentów referencyjnych BREF-s. Przedstawiono podstawowe kierunki działań, zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesach chemicznej obróbki powierzchni, zwłaszcza w procesach mycia i odtłuszczania, trawienia oraz fosforanowania. Jest oczywiste, że znajomość możliwości ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska jest niezbędna przy opracowywaniu zasad BAT w każdej branży.
Słowa kluczowe: Pozwolenia Zintegrowane, Najlepsze Dostępne Techniki, chemiczna obróbka powierzchni
Antykorozyjne powłoki lakierowe nowej generacji
ZUBIELEWICZ M.
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach
Ul. Chorzowska 50
44-100 Gliwice

GNOT W.
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Nieorganicznej, Gliwice
Omówiono nowe rozwiązanie w dziedzinie antykorozyjnych powłok lakierowych, z uwzględnieniem spoiw hybrydowych o bardzo dobrych właściwościach barierowych oraz nanotechnologii. Powłoki ochronne nowej generacji nie zawierają pigmentów antykorozyjnych a ich skuteczność ochronną zapewnia struktura, hamująca dostęp czynników agresywnych do podłoża.
Słowa kluczowe: powłoki lakierowe, właściwości antykorozyjne, ochrona barierowa, powłoki hybrydowe, nanotechnologie
Aktualne problemy techniczno-ekonomiczne wynikające z korozji w eksploatacji przemysłowych systemów wodnych
FALEWICZ P.
DRELA I.
Politechnika Wrocławska
Wyb. St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Scharakteryzowano obojętne środowiska wodne i ich korozyjność, biorąc pod uwagę możliwość tworzenia się ogniw korozyjnych i towarzyszące im rodzaje korozji metali. Przedstawiono schematy korozji elektrochemicznej stali węglowej i miedzi w wodzie. Omówiono stan obecny i perspektywy rozwoju kompleksowej ochrony inhibitorowej układów wody chłodzącej. Rozważono efekty ekonomiczne związane z eksploatacją przemysłowych układów wody chłodzącej po zastosowaniu kompleksowej ochrony inhibitorowej.
Słowa kluczowe: układ wody chłodzącej, inhibitor korozji, inhibitor odkładania osadów, mikroorganizmy
Problematyka zabezpieczeń przed korozją i erozją konstrukcji hydrotechnicznych
BARANOWSKI R. HEMPEL Polska, Katowice
Ul. Chorzowska 50

NOWORYTA J.
PUT Omega, Kraków
Ul. Dukatów 29
Poddano analizie celowość wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych i antyerozyjnych stalowych i niemetalowych elementów budowli hydrotechnicznych. Analizie poddano zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych, zalecane technologie malowania, zasady prowadzenia prac renowacyjnych i współodpowiedzialności stron uczestniczących w realizacji prac antykorozyjnych za ich przebieg i uzyskane efekty.
Słowa kluczowe: korozja w obiegach wodnych, zabezpieczenia antykorozyjne
Stopy tytan-aluminium na osnowie faz międzymetalicznych i ich odporność na utlenianie
KRÓL S.
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska
Ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
tel. 077/ 400-61-36
W pracy omówiono nowoczesne stopy tytanu z aluminium na osnowie faz międzymetalicznych Ti3Al i TiAl, a w szczególności zasady kształtowania składu chemicznego i struktury w aspekcie właściwości mechanicznych, technologicznych oraz odporności na korozję wysokotemperaturową. Przedstawiono porównanie danych literaturowych z badaniami własnymi dotyczącymi oddziaływania Ta, Nb i Cr. Przeanalizowano budowę produktów utleniania w zależności od składu stopu.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, fazy międzymetaliczne Ti3Al i TiAl, dyfuzja w produkcie reakcji, kinetyka utleniania, żaroodporność.
Wysokotemperaturowa korozja elementów stalowych pieca hartowniczego
HAJDUGA M.
JĘDRZEJCZYK D.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki,
Ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
W pracy opisano proces zużycia korozyjnego taśmy pieca hartowniczego wykonanej ze stali stopowej. Przedstawiono zmiany wymiarów geometrycznych oraz mikrostruktury badanego materiału. Stwierdzono znaczny stopień utlenienia powierzchni próbek. Z drugiej strony analiza RTG wykazała zwiększoną zawartość węgla w warstwie przypowierzchniowej. Jako przyczynę zniszczenia korozyjnego przenośnika podano zbyt dużą zawartość węgla w badanej stali, co w połączeniu z dużą zawartością chromu i podwyższoną temperaturą powoduje wydzielanie się węglików chromu i znaczne zmniejszenie zawartości Cr w otaczającej węgliki osnowie metalowej.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, stal stopowa, utlenianie stali
Wielowarstwowe powłoki hybrydowe otrzymywane metodą zol-żel na stali 316L
CHĘCMANOWSKI J.
SZCZYGIEŁ B.
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Metodą zol-żel otrzymano hybrydowe powłoki SiO2 na stali chirurgicznej typu 316L. Jako prekursory stosowano: tetraetoksysilan (TEOS) oraz triglicydo-p-aminofenol (GAF). W skład zolu wchodziły ponadto bezwodny alkohol etylowy, kwas azotowy i kwas octowy. Powłoki zawierały od 2 do 5 kolejno nakładanych i wypalanych jednakowych warstw. Temperatura wypalania wynosiła 250oC. Określono właściwości ochronne wytworzonych powłok na działanie roztworu Ringera. Oceny dokonano w oparciu o wyniki badań potencjodynamicznych. Analizowano wartości oporu polaryzacyjnego (Rp), przepuszczalności (P), gęstości prądu przy potencjale ENEK = –750 mV (i–750 mV; obszar katodowy) i potencjału dla gęstości prądu 2 mA/cm2 (E2mA/cm2; obszar anodowy). Najlepsze właściwości ochronne wykazała pięciowarstwowa powłoka SiO2.
Słowa kluczowe: zol-żel, powłoka SiO2, krzywa polaryzacyjna, powłoki hybrydowe
Zabezpieczanie przed korozją zbiorników magazynowych na ropę naftową i produkty jej przerobu w świetle wymagań ochrony środowiska
ALEKSANDRA BARANIAK
„TAL” S.A.,
ul. Marynarki Polskiej 98
80-557 Gdańsk
W referacie omówiono niektóre z metod stosowanych do zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na ropę naftową i produkty jej przerobu spełniających wymagania określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.
Słowa kluczowe: zbiorniki magazynowe, ochrona przed korozją, monitorowanie wycieków
Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych z pozostawieniem starych powłok
KRÓLIKOWSKA A.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Problem renowacji z pozostawieniem części starych powłok nie jest uwzględniony w rozwiązaniach normatywnych. W referacie omówiono problemy, na które należy zwrócić uwagę projektując taką renowację. Wypunktowano problemy dotąd nierozwiązane. Pokazano na przykładach problemy, z jakimi można się spotkać przy tego typu pracach
Słowa kluczowe: powłoki renowacyjne, przygotowanie powierzchni, farby na gorzej przygotowane podłoże
Problemy adhezji w zbiornikach balastowych statków
BORDZIŁOWSKI J.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Stwierdzono występowanie silnej utraty adhezji i pęcherzenia w zbiornikach balastowych 6 statków morskich. Wykonano analizy przyczyn w oparciu o oględziny terenowe i laboratoryjne. Stwierdzono, że zasadniczą przyczyną były wady składu farb.
Słowa kluczowe: zbiorniki balastowe, statki morskie, ochrona antykorozyjna, powłoki ochronne, pęcherze, utrata adhezji
Zastosowania chemoodpornych betonów siarkowych
MAĆKOWSKI R.
Politechnika Śląska, Laboratorium Badawcze
Ul. Bolesława Krzywoustego 7
44-100 Gliwice
W ostatnich kilkudziesięciu latach w wielu krajach znacznie wzrosła dostępność siarki. Związane to jest z restrykcyjnymi tendencjami w ochronie środowiska, które określają maksymalną zawartość siarki w paliwach. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu petrochemicznego oraz procesów oczyszczania gazów. W tej sytuacji nastąpił znaczny postęp w badaniach nad nowymi zastosowaniami siarki. Jednym z materiałów do wytwarzania, którego stosowana jest siarka jest beton siarkowy. Materiał ten łatwo wytworzyć, a jego właściwości są bardzo interesujące. Beton siarkowy szybko twardnieje, wykazuje wysoką oporność korozyjną oraz dobre właściwości mechaniczne. Cechy te umożliwiają zastosowanie betonów siarkowych tam, gdzie dotychczas używane materiały zawodziły. Proste wytwarzanie betonów siarkowych, szczególnie z lepiszczem z modyfikowanej siarki, znacznie rozszerzyło zakres produkcji i stosowania tego materiału. W referacie przedstawiono podstawowe właściwości oraz możliwości zastosowań betonów siarkowych.
Słowa kluczowe: beton siarkowy, zastosowania
Usuwanie powłok lakierowych. Metody chemiczne
KOZŁOWSKA A.
„RODOZJA” Sp. z o.o.,
ul.Duchnicka 3
01-796 Warszawa
Artykuł zawiera ogólne informacje na temat usuwania powłok lakierowych metodami chemicznymi. Szeroko omówiono procesy usuwania powłok lakierowych w preparatach opartych na chlorku metylenu. Są one skuteczne i najbardziej efektywne w stosunku do bardzo wielu powłok lakierowych. Omówiono sposoby prowadzenia procesu zanurzeniowego, zapewniające ograniczenie emisji par rozpuszczalników. Podano przykłady i omówiono wpływ różnych czynników na efektywność procesu usuwania powłok lakierowych.
Słowa kluczowe: powłoka lakierowa, usuwanie powłok, preparaty do usuwania powłok, ograniczenie emisji

Newsletter