Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2005

 
 
 
 
 
 
Ocena odporności korozyjnej stopu Fe40Al5Cr0,2TiB na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl
CEBULSKI J.
MICHALIK R.

Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej
40-019 Katowice
ul.Krasińskiego 8
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl w środowisku korozyjnym ciekłego HCl i H2SO4. Określono skłonność materiału do aktywacji powierzchni w czasie oddziaływań korozyjnych. Dokonano próbę określenia szybkości procesów korozyjnych oraz odporności na korozję naprężeniową. Zwrócono również uwagę na przebieg korozji wżerowej. Badania zakończono na ocenie stanu powierzchni po procesie korozyjnym.
Słowa kluczowe: struktura, faza międzykrystaliczna, korozja
Skład warstwy pasywnej wytworzonej na stali odpornej na korozję w chlorowanej, bałtyckiej wodzie morskiej
BIRN J.
Centrum Techniki Okrętowej
80-369 Gdańsk
Al. Rzeczypospolitej 8

WOŁOWIK A.
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa (w czasie wykonywania pracy)
SKALSKI I.
Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk
ZIELIŃSKI A.
Politechnika Gdańska
Celem badań było określenie, jaki wpływ wywiera chlor na skład i grubość warstwy pasywnej wytworzonej na powierzchni stali odpornej na korozję. Stwierdzono, że w warstwie pasywnej wytworzonej w wodzie chlorowanej wzrasta stężenie chromu i niklu w stosunku do stężeń tych pierwiastków w warstwie wytworzonej w wodzie niechlorowanej. Wzrasta również grubość warstw pasywnych. Im większa jest zawartość chromu w warstwie pasywnej, tym wyższy jest potencjał korozyjny stali w chlorowanej wodzie morskiej. W warstwie pasywnej wytworzonej w wodzie morskiej chlorowanej nie występuje molibden, podobnie jak w warstwie wytworzonej w wodzie niechlorowanej. Potencjał korozji wżerowej stali 254 SMO jest w chlorowanej wodzie morskiej o ok. 30 mV wyższy niż w wodzie niechlorowanej.
MURIATICOL S – nowy inhibitor i defumer do kwasu solnego
ZACNY E.

NIVACHEM
32-400 Myślenice
ul. Sobieskiego 6
Muriaticol S to nowy typ kompozycji inhibitującej dla kwasu solnego umożliwiającej trawienie z niską emisją par chlorowodoru (defumer) z jednoczesnym bardziej równomiernym wytrawianiem metalu przez kwas. Inhibitor ten daje skuteczność inhibicji na poziomie ponad 90%, ograniczenie ilości wytrawionego metalu o 40–60%, zmniejszenie ilości zużycia kwasu o 20–30%. Muriaticol S redukuje kruchość wodorową (nawodorowanie metalu) i ma dobre właściwości inhibicyjne w roztworach trawiących HCl zawierających duże ilości żelaza.
Słowa kluczowe: inhibitor, trawienie, kwas solny, emisja kwasów, parowanie, nawodorowanie, defumer, wskaźnik emisji, wskaźnik korozji

Newsletter