Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 07/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.7.1

Badanie wpływu szerokości przeciwelektrody na zasięg polaryzacji w pomiarach impedancyjnych mierzony po obwodzie pręta zbrojeniowego

JAŚNIOK M.

PAMUŁA M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

Praca dotyczy badań polaryzacyjnych stalowego zbrojenia w roztworze modelującym ciecz porową betonu. Podjęto próbę oceny wpływu zasięgu polaryzacji mierzonego w sposób nietypowy, bo po obwodzie pręta, zamiast w kierunku jego długości. Badania zrealizowano w układzie trójelektrodowym metodą spektroskopii impedancyjnej. Elektrodą badaną był stalowy pręt o średnicy 22 mm ze stali zbrojeniowej RB500. Jako elektrodę referencyjną zastosowano Cl–/AgCl,Ag, natomiast przeciwelektrodę wykonano z blachy ze stali odpornej na korozję. W badaniach uwzględniono jako zmienne trzy parametry geometryczne układu: obwodowy zasięg polaryzacji, szerokość przeciwelektrody oraz odległość przeciwelektrody od badanego pręta. Efekt skokowej zmiany obwodowego zasięgu polaryzacji uzyskano dzięki stopniowemu obniżaniu poziomu roztworu wodnego wypełniającego pojemnik z elektrodami. Roztworem w pojemniku była syntetyczna ciecz porowa o pH = 13,4, w której oczekiwano pasywacji stalowego pręta. Analiza wyników badań wykazała, że szerokość przeciwelektrody może mieć wpływ na brak powtarzalności zależności liniowej między oporem przeniesienia ładunku a zasięgiem polaryzacji obwodowej pręta zbrojeniowego.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, ciecz porowa betonu, zasięg polaryzacji, opór przeniesienia ładunku, spektroskopia impedancyjna, EIS, modelowanie

2016

Vol. 59, nr 7

s. 231-237

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.7.2

Analiza przyczyn uszkodzeń części złącznych cynkowanych galwanicznie

SZŁAPA I.

F.Ś. BISPOL S.A. Bielsko-Biała

JĘDRZEJCZYK D.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

W pracy analizowano przyczyny uszkodzeń wkrętów samogwintujących M8×25 cynkowanych galwanicznie. Badania dotyczyły analizy przełomów powstałych w wyniku pękania wkrętów, weryfikacji poprawności struktury stali uzyskiwanej po obróbce cieplnej, kontroli rozkładu twardości na przekroju wkrętów oraz kontroli zawartości wodoru. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną przyczyną pękania analizowanych wkrętów jest nawodorowanie stali – kruchość wodorowa, które mogło nastąpić na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Mierzone zawartości wodoru znacznie przekraczają wartości dopuszczalne, a obserwowane przełomy są charakterystyczne dla kruchego pękania.

Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie galwaniczne, kruchość wodorowa, kruche pękanie

2016

Vol. 59, nr 7

s. 238-243

Bibliogr. 13


DOI: 10.15199/40.2016.7.3

Odporność korozyjna kompozytów Ti–6Al–4V/Al2O3 otrzymanych metodą SPS

DUDEK A.

Institute for Material Engineering, Faculty of Processing Engineering and Applied Physics,

Czestochowa University of Technology

ADAMCZYK L.

Department of Chemistry, Faculty of Processing Engineering and Applied Physics,

Czestochowa University of Technology

LISIECKA B.

Institute of Information Management Systems, Faculty of Management, Czestochowa University of Technology

JANIK M.

Institute of Information Management Systems, Faculty of Management, Czestochowa University of Technology

Próby opracowania materiałów do produkcji implantów medycznych, które łączą parametry biozgodności, porowatość oraz odpowiednie parametry wytrzymałościowe zwiazane są z poważnymi trudnościami. Jedną z najnowszych propozycji materiałowych są kompozyty metaliczno-ceramiczne łączące własności wytrzymałościowe wraz z wysoką bioaktywnością różnego typu materiałów. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę struktury oraz odporności korozyjnej nowych kompozytów Ti6Al4V z różnym dodatkiem ceramiki (Al2O3).

Słowa kluczowe: kompozyty metaliczno-ceramiczne, SPS

2016

Vol. 59, nr 7

s. 244-247

Bibliogr. 22


DOI: 10.15199/40.2016.7.4

Własności mechaniczne i zachowanie korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez azotowanie stali 42CrMo4

JAGIELSKA-WIADEREK K.

Department of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Czestochowa University of Technology

MAKRENEK M.

Department of Matemathic and Physics,Kielce University of Technology

MOLA R.

Faculty of Mechatronics and Machine Design, Kielce University of Technology

W pracy przedstawiono wyniki badań nad budową i właściwościami fizykochemicznymi warstw powierzchniowych stali 42CrMo4 po procesie azotowania jarzeniowego w atmosferze N2/H2 w temperaturze 520°C. Dla określenia zmian w odporności korozyjnej na przekroju poprzecznym warstwy azotowanej wykorzystano metodę postępującego ścieniania, która polega na wykonywaniu polaryzacyjnych testów korozyjnych na coraz głębiej położonych obszarach warstwy wierzchniej. Badania potencjokinetyczne wykonano w 0,5 M roztworze siarczanowym zakwaszonym do pH = 1. Badania metalograficzne prowadzono za pomocą mikroskopu optycznego oraz mikroskopu sił atomowych. Pomiaru rozkładu twardości w warstwie wierzchniej dokonywano metodą Vickersa, a właściwości mechaniczne oceniono przy użyciu nanotwardościomierz firmy CSM stosując obciążenie 80 mN.

Słowa kluczowe: korozja kwasowa, profile głębokościowe, azotowanie jarzeniowe

2016

Vol. 59, nr 7

s. 248-251

Bibliogr. 20


DOI: 10.15199/40.2016.7.5

Korozyjne zachowanie się stopów aluminium i stali 316L w wodnym roztworze glikolu etylenowego i glikolu propylenowego

GRYSAKOWSKI B.

KRAWIEC H.

AGH – University of Science and Technology, Kraków

Korozyjne zachowanie się stopów aluminium AA1050 i AA5052, a także austenitycznej stali 316L było badane w 30% roztworach wodnych glikolu etylenowego i glikolu propylenowego. Najwyższą odporność na korozję w tych środowiskach wykazuje stal 316L. Stopy aluminium wykazują podobne elektrochemiczne zachowanie w obu roztworach glikolowych. W roztworze glikolu etylenowego zarówno w obszarze katodowym jak i anodowym obserwuje się wyższe prądy dla badanych stopów. W związku z tym, roztwór glikolu etylenowego jest bardziej agresywnym pod względem korozyjnym niż roztwór glikolu propylenowego.

Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stopy aluminium, stale stopowe

2016

Vol. 59, nr 7

s. 252-255

Bibliogr. 10


DOI: 10.15199/40.2016.7.6

Wpływ parametrów elektropolerowania na właściwości warstwy wierzchniej konstrukcji protetycznych

PAWŁOWSKA G.

RADOMSKA K.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii, Politechnika Częstochowska

KLIMECKA-TATAR D.

Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska

Stopom metali stosowanym w dentystyce stawia się wysokie wymagania dotyczące biotolerancji i wytrzymałości mechanicznej. Uzupełnienia metalowe osadzone w jamie ustnej pacjenta wykazują tendencję do korozji. Stopień destrukcji zależy od rodzaju użytych stopów oraz od ich obróbki mechanicznej. Ważnym aspektem pracy protetyka jest nie tylko właściwie przeprowadzona technologia przetapiania/odlewania, ale także prawidłowa obróbka końcowa, nadająca odpowiednie właściwości użytkowe powierzchni konstrukcjom protetycznym. W pracy dokonano oceny wpływu czasu procesu elektropolerowania na jakość warstwy wierzchniej stopów dentystycznych. Wykonano analizę powierzchni materiału pod kątem mechanicznego zużycia powierzchni przy zastosowaniu profilometru stykowego. Stwierdzono, że procedury przygotowawcze mają istotny wpływ na stereometrię powierzchni metalicznej konstrukcji protetycznej.

Słowa kluczowe: stopy dentystyczne, odporność korozyjna, proces elektropolerowania, chropowatość powierzchni

2016

Vol. 59, nr 7

s. 256-259

Bibliogr. 17


OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.7.7

Wpływ pH roztworów na korozję wybranego gatunku stali

BĘBEN D.

Oil and Gas Institute – National Research Institute / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Podczas eksploatacji odwiertów gazowych dochodzi do ubytku stali w otworze przy styku rur wydobywczych z rurą okładzinową, z czego wynika konieczność przeprowadzonych badań wpływu pH na intensywność korozji stali w miejscu styku rur okładzinowych i rur wydobywczych. Badania przeprowadzono w symulowanych warunkach temperatury i ciśnienia panujących w wytypowanym odwiercie. Wyniki badań potwierdziły, że płyn nadpakerowy powinien mieć odczyn pH ok. 12, co zmniejsza do minimum ubytki materiału konstrukcyjnego orurowania odwiertu na styku rura wydobywcza – rura okładzinowa.

Słowa kluczowe: korozja wżerowa stali, płyn nadpakerowy, inhibitory korozji

2016

Vol. 59, nr 7

s. 260-263

Bibliogr. 11


 

Newsletter