Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.8.1

Oddziaływanie stochastycznych prądów błądzących na obwody ziemnopowrotne (rurociągi podziemne)

MACHCZYŃSKI W.

SZYMENDERSKI J.

Poznan University of Technology, Institute of Electrical Engineering and Electronics

Politechnika Poznańska

W pracy zaprezentowano metodę symulacji potencjału wzbudzonego wzdłuż obwodu ziemnopowrotnego (rurociągu) prądami błądzącymi o charakterze stochastycznym, upływającymi z szyn trakcji prądu stałego, o losowo zmiennym natężeniu i kierunku. Kluczowy problem w ocenie odpowiedzi rurociągu podlegającego oddziaływaniu, polega na określeniu jego potencjału względem ziemi bliskiej. Zastosowanie w tym celu metod/narzędzi symulacyjnych przydatne jest zwłaszcza na etapie projektowania tras nowych zelektryfikowanych linii kolejowych lub/oraz podziemnych rurociągów. Symulacje prezentowane w pracy bazują na stosowanych w teorii obwodów ziemnopowrotnych modelach deterministycznych w połączeniu z modelem niedeterministycznym wykorzystującym metodę Monte Carlo, w której niezależnymi zmiennymi losowymi są prąd oraz lokalizacja elektrowozu. Opracowany program symulacyjny pozwala na wyznaczenie losowej odpowiedzi t.j. wartości maksymalnej, minimalnej, średniej oraz mediany potencjału rurociągu względem ziemi bliskiej. Umożliwia to oszacowanie lokalizacji stref rurociągu narażonych na korozję elektrolityczną. Zastosowanie opracowanej metody zilustrowano przykładowymi symulacjami.

Słowa kluczowe: trakcja prądu stałego, stochastyczne prądy błądzące, obwody ziemnopowrotne, potencjał, symulacje, metoda Monte Carlo.

2016

Vol. 59, nr 8

s. 273-278

Bibliogr. 16

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.8.2

Instalacja doświadczalna ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu wody chłodzącej DN1000 w Hucie ArcelorMittal Ostrava

JANKOWSKI J.

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk

KOLEK T.

DORDA S.

KPTECH s.r.o., Ostrava

Opisano doświadczalną instalację ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu DN1000 przesyłającego wodę chłodzącą z walcowni do osadników Dorra w hucie ArcelorMittal Ostrava A.S. Zastosowano ochronę katodową za pomocą anod dyskretnych zasilanych z zewnętrznego źródła prądu. W celu zbadania skuteczności i zasięgu ochrony katodowej wytypowano odcinek rurociągu długości 20 m, na którym zamontowano usytuowane promieniowo w różnych odstępach anody cylindryczne Ti/MMO i elektrody pomiarowe. Na podstawie pomiarów polaryzacji katodowej wyznaczono docelowe parametry instalacji ochronnej dla warunków eksploatacyjnych obiektu. Stwierdzono, że optymalny rozstaw anod Ti/MMO wynosi ok. 5 średnic rurociągu.

Słowa kluczowe: rurociąg wody chłodzącej, ochrona katodowa powierzchni wewnętrznej

2016

Vol. 59, nr 8

s. 280-285

Bibliogr. 9


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.8.3

Wykorzystanie połączonych metod DCVG/CIPS/MTM do oceny stanu gazociągu i jego powłoki

MIRZOEV J.

MASHUROV S.

CJSC “Aerospace Monitoring and Technologies”, Moscow, Russia

SIBILA J.

CORRSTOP Sp. z o.o., Poznan, Poland

Ocena stanu rurociągów, na których nie jest możliwe zastosowanie inteligentnych tłoków do dziś pozostaje wyzwaniem dla operatorów rurociągów. Szeroko stosowane techniki badań DCVG i CIPS zorientowane są na kontrole stanu powłoki izolacyjnej i nie dostarczają informacji o stanie ścianek rurociągu. Metody te nie pozwalają także na wykrycie odspojenia katodowego izolacji. W ciągu ostatnich lat w przemyśle metoda tomografii magnetycznej zyskała legitymizację. Oparta na zjawisku odwróconej magnetostrykcji technika MTM określa naprężenia odcinków rurociągu poprzez pomiar zmian pola magnetycznego. Jako efektywną metodę kompleksowej oceny stanu rurociągów nienadających się do badań inteligentnym tłokiem, autorzy proponują przeprowadzenie połączonych badań DCVG/CIPS/MTM.

Słowa kluczowe: badania na powierzchni ziemi, DCVG, CIPS, tomografia magnetyczna, korozja

2016

Vol. 59, nr 8

s. 286-289

Bibliogr. 6

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.8.4

Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji przejścia podziemnych rurociągów – Cz. I

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Pomiary rezystancji przejścia są jednymi z ważniejszych pomiarów wykonywanych w celu oceny stanu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych, stalowych rurociągów. W pracy przedstawiono podstawy oraz metodykę pomiarową wyznaczania rezystancji przejścia rurociągów i ich odcinków. Wskazano właściwe techniki wykonywania pomiarów w przypadku rurociągów pokrytych powłokami o wysokim stopniu szczelności, rurociągów krótkich i rurociągów pokrytych powłoką szczelną, bezdefektową. Przedstawiono przykłady typowych błędów w wykonawstwie punktów pomiarowych oraz metody pomiarowe pozwalające na wykrycie tych błędów. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfikacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia.

Słowa kluczowe: powłoka, rurociąg zaizolowany, ochrona katodowa, rezystancja przejścia, punkty pomiarów elektrycznych

2016

Vol. 59, nr 8

s. 290-295

Bibliogr. 3

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.8.5

Ochrona przed korozją wywołaną prądem przemiennym studium przypadku na podstawie doświadczeń terenowych

SIBILA J.

MOSSAKOWSKI J.

ŚMIERZCHALSKI J.

P.Z.A. CORRSTOP Sp. z o.o.

W pracy przedstawiono rezultaty ograniczenia interferencji prądu przemiennego dla gazociągu ułożonego na czternastokilometrowym odcinku równolegle do napowietrznej linii wysokiego napięcia. Na gazociągu tym zainstalowano cztery lata wcześniej czternaście monolitycznych odgraniczników prądu stałego. Obecnie uzyskane wyniki pomiarów porównano z otrzymanymi po zakończeniu budowy instalacji. Przeprowadzono ocenę skuteczności ograniczenia oddziaływania prądu przemiennego na gazociąg ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, prąd przemienny, odgranicznik prądu stałego

2016

Vol. 59, nr 8

s. 296-300

Bibliogr. 11

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.8.6

Nowe moduły telemetryczne dedykowane do zastosowań w ochronie katodowej

MALICKI M

Speckor, www.speckor.pl

We wstępie artykułu opisano specyficzne wymagania dla urządzeń monitoringu w ochronie katodowej. Kolejne punkty dotyczą poszczególnych aspektów budowy i działania modułu MT-652. Opisano sposób jego zasilania oraz możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. Wyszczególniono także parametry i możliwości kanałów pomiarowych oraz dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych. W zakresie parametrów konfiguracyjnych nakreślone zostały ustawienia pomiarów oraz zdarzenia i reguły. Na koniec opisano możliwości komunikacyjne modułu, podano przykładowe zastosowania oraz wybrane możliwości współpracy z systemami telemetrycznymi.

Słowa kluczowe: telemetria, monitoring, pomiary zdalne, ochrona katodowa

2016

Vol. 59, nr 8

s. 303-305

Bibliogr. 1

Newsletter