Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.9.1

Właściwości ochronne systemów powłokowych w naturalnych i laboratoryjnych warunkach korozyjnych

 ZUBIELEWICZ M.

ŚLUSARCZYK A.

KAMIŃSKA-BACH G.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

KRÓLIKOWSKA A.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Omówiono wyniki badań właściwości antykorozyjnych systemów powłokowych stosowanych do zabezpieczania mostów. Badania wykonano bezpośrednio na wytypowanych obiektach mostowych narażonych na środowisko o kategorii korozyjności C4/C5I i w warunkach laboratoryjnych. Powłoki na mostach oceniano pod względem kredowania, pęcherzenia, łuszczenia, spękania, skorodowania i przyczepności oraz właściwości barierowych – metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). W warunkach laboratoryjnych badano właściwości fizyko- mechaniczne powłok (przyczepność, twardość, odporność na uderzenie), odporność na czynniki korozyjne (mgła solna, warunki zmienne) oraz na działanie promieniowania UV. Stwierdzono, że dotychczasowe wyniki badań w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistemu zachowaniu się powłok w czasie kilkunastoletniej eksploatacji w środowisku naturalnym o kategorii korozyjności C4–C5.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, systemy powłokowe, badania

2016

Vol. 59, nr 9

s. 319-324

Bibliogr. 24

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.9.2

Metody badań przyjaznych dla środowiska inhibitorów korozji do kompleksowej ochrony układów wodnych

 MALISZEWSKA I.

FALEWICZ P.

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny /

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Chemistry

W pracy przedstawiono wyniki badań biochemicznych dla nowychzwiązków z grupy pochodnych kwasów aminofosfonowych, któremogą stanowić podstawę wielofunkcyjnych preparatów inhibitorowychdo kompleksowej ochrony przemysłowych układów wody chłodzącej.Metodą dyfuzyjną i szeregu rozcieńczeń na podłożu stałym określanowpływ badanych związków na wzrost i rozwój wybranych drobnoustrojówZdolność biodegradacji w warunkach tlenowych tych związków określano metodą pomiaru zużycia tlenu (biodegradacja całkowita) oraz w warunkach zamkniętego naczynia.

Słowa kluczowe: inhibitor korozji, układ wodny, właściwości biochemiczne,kwasy aminofosfonowe

 2016

Vol. 59, nr 9

s. 325-329

Bibliogr. 14

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.9.3

Wpływ modyfikacji powierzchni materiału aktywnego LaNi4.5Co0.5 na elektrochemiczne parametry elektrody wodorkowej w warunkach długotrwałego cyklowania

STEFANIAK A.

BORDOLIŃSKA K.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii

SOZAŃSKA M.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

Dokonano analizy krzywych galwanostatycznego ładowania/rozładowania dla wodorkowej elektrody proszkowej w warunkach długotrwałego cyklowania (N = 40 cykli). Powierzchnię proszku aktywnego (LaNi4.5Co0.5; frakcja 20÷50 μm) modyfikowano poprzez 8-godzinne rozpylanie jonowe stopu Fe-Si stanowiącego target. Scharakteryzowano wpływ osadzania cienkich warstw Fe-Si w zależności od parametrów użytkowych zmodyfikowanej elektrody. Pokazano, że proces rozpylania ma niewielki wpływ na pojemność rozładowania, jednak zmniejsza nieco nachylenie odcinka prostoliniowego zależności

logQrozł = f(N), tym samym hamuje degradację korozyjną elektrody. Dla N > 22 cykli pojemność wodorkowa elektrody modyfikowanej osiąga praktycznie stały poziom, ok. 270 mAh/g, co świadczy o zaniku degradacji korozyjnej. Warstwy napylone poprawiają również kinetykę elektrosorpcji wodoru, gdyż w ich obecności zwiększa się gęstość prądu wymiany układu H2O/H2.

Słowa kluczowe: stop wodorochłonny typu LaNi5, napylanie magnetronowe, wodorowanie galwanostatyczne, ładowanie/rozładowanie

2016

Vol. 59, nr 9

s. 330-333

Bibliogr. 24

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.9.4

Ocena właściwości ochronnych powłok silanowych modyfikowanych rodaniną

OWCZAREK E.

Division of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Czestochowa University of Technology

W niniejszej pracy dokonano oceny właściwości ochronnych dwuwarstwowych powłok na bazie silanu i polirodaniny IBTES/pRh wytworzonych na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13. Filmy silanowe IBTES na podłożu stalowym osadzano metodą zanurzeniową, a następnie przechowywano w powietrzu („starzono”). Powłoki z polirodaniny pRH osadzano stosując technikę woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok IBTES/pRH badano w roztworze jonów chlorkowych. Stwierdzono, że powłoki dwuwarstwowe IBTES/pRH zapewniają skuteczniejszą ochronę przed korozją w porównaniu z jednowarstwowymi powłokami z polirodaniny pRh lub silanowymi IBTES.

Słowa kluczowe: rodanina, silan, powłoki dwuwarstwowe, ochrona stali nierdzewnej

2016

Vol. 59, nr 9

s. 334-336

Bibliogr. 32

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.9.5

Przypadki przedwczesnego kredowania nawierzchniowych powłok farb poliuretanowych alifatycznych

 BORDZIŁOWSKI J.

CES, Gdańsk

W ostatnich latach stwierdzono przypadki niespodziewanego silnego, przedwczesnego kredowania i bielenia powłok nawierzchniowych z farb poliuretanowych alifatycznych w okresie gwarancji (po 2–5 letnim okresie eksploatacji). W tych sytuacjach właściciele obiektów występowali z uzasadnionymi żądaniami gwarancyjnymi do producenta farby lub wykonawcy wymalowań z uwagi na niespełnienie wymagań jakościowych. Przedstawiono 4 takie przypadki, przy czym wystąpiły one dla farb różnych renomowanych producentów oraz w zróżnicowanych warunkach eksploatacji (kategorie korozyjności C2, C4, C5I) na różnych typach konstrukcji. Omówiono stwierdzone przypadki kredowania nawierzchniowych powłok farb poliuretanowych alifatycznych oraz warunki eksploatacji powłok, prawdopodobne przyczyny wystąpienia wady i propozycje zapobiegania takim przypadkom.

Słowa kluczowe: kredowanie powłok, powłoki poliuretanowe, tlenki azotu

2016

Vol. 59, nr 9

s. 341-343

Bibliogr. -

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.9.6

Logistyka w pracach antykorozyjnych

AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Omówiono problemy związane z właściwym harmonogramem i umiejscowieniem wykonywania prac antykorozyjnych w procesie budowlanym. Pokazano braki w dokumentach i wymaganiach obowiązujących

przy realizacji tych prac.

Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych, przetargi na prace budowlane

2016

Vol. 59, nr 9

s. 344-345

Bibliogr. -


 

Newsletter