Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2016

okładka i spis treści  

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.11.1

Cynkowanie zanurzeniowe w kąpieli WEGALo podwyższonej zawartości manganu

WESOŁOWSKI J.

MALARA S.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 10 min. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę nałożonej powłoki na każdą badaną stal. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastyczność i estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.

Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, WEGAL

2016

Vol. 59, nr 11

s. 390-393

Bibliogr. 12


DOI: 10.15199/40.2016.11.2

Badanie odporności korozyjnej płyt dodatnich modyfikowanych poprodukcyjną masą odpadową do zastosowania w rozruchowych akumulatorach ołowiowych

JANKOWSKA E.

MAJCHRZYCKI W.

Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu / Institute of Non-Ferrous Metals Division in Poznan

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrycznych i odporności korozyjnej ogniw ołowiowych z płytami dodatnimi wytworzonymi z wykorzystaniem odpadowego materiału elektrodowego jako domieszki do masy aktywnej. Do badań użyto nośniki mas aktywnych wykonane metodą ciętociągnioną, ze stopów PbCaSn, na które ręcznie naniesiono pastę dodatnią z różną zawartością masy odpadowej. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować różnice w zachowania ogniw w zależności od ilości wprowadzonego materiału odpadowego. Badania elektryczne wykazały, że płyty zawierające 5 i 10% dodatku odpadowej masy aktywnej wykazują pojemności wyższe niż płyty o standardowym składzie. Badania odporności korozyjnej wytworzonych płyt dodatnich z dodatkiem masy odpadowej nie wykazały śladów korozji.

Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, kolektor prądowy, odporność korozyjna

2016

Vol. 59, nr 11

s. 394-398

Bibliogr. 23


OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.11.3

Zastosowanie nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego jako klucz do uzyskania wysokich własności użytkowych powłok

SZYMAŃSKI K.

TSC, Krzysztof Szymański, Chełm Śląski

SZCZUCKA –LASOTA B.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice

GDESZ M.

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A, Racibórz

Przedstawiono podstawowe informacje o procesie natryskiwania cieplnego i jego odmianach, wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego oraz podano wybrane informacje o materiałach powłokowych stosowanych w procesach natryskiwania cieplnego. Wykazano również konieczność stosowania należytych procedur kontroli procesu które mogą być podstawą systemu zapewnienia jakości dla wytwarzanych powłok.

Słowa kluczowe: powłoki ochronne, natryskiwanie cieplne, HVOF, zużycie, korozja, erozja

2016

Vol. 59, nr 11

s. 399-401

Bibliogr. 9


OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.11.4

Zabezpieczenie wagonów towarowych w świetle przepisów UE i VPI

KORDALEWSKA E.

Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.

Przedstawiono obowiązujące przepisy UE i wytyczne dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej wagonów towarowych. Omówiono wymagania jakie stawiane są powłokom malarskim na poszczególne elementy konstrukcyjne wagonu.

Słowa kluczowe: korozja, przepisy UE, VPI, wagon towarowy

2016

Vol. 59, nr 11

s. 402-403

Bibliogr. 3


OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.11.5

Badanie podstawowych cech technicznych kompozytów cementowych impregnowanych spolimeryzowaną siarką

KSIĄŻEK M.

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,

Zakład Materiałów Budowlanych Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wskazujące na przydatność zastosowania odpadu siarki do powierzchniowej ochrony przed korozją kompozytów cementowych. Badaniami objęto skład i warunki wytwarzania materiałów. Oceniono fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytu spolimeryzowanej siarki. Zbadano podstawowe cechy techniczne kompozytów cementowych impregnowanych spolimeryzowana siarką.

Słowa kluczowe: impregnacja, kompozyty cementowe, spolimeryzowana siarka, zastosowanie odpadu siarki, polimeryzacja siarki, zastosowanie siarki w budownictwie

2016

Vol. 59, nr 11

s. 404-406

Bibliogr. 13

Newsletter