Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2016

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2016.12.1

Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości ochronne powłok akrylowych

KOTNAROWSKA D.

SIRAK M.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok akrylowych (z międzywarstwą poliuretanową), stosowanych do renowacji powłok lakierniczych nadwozi samochodów, starzonych w warunkach naturalnych (na stacji klimatycznej). Badania stanu powierzchni powłok wykazały, że w miarę wydłużania okresu starzenia klimatycznego rósł stopień destrukcji powłok, na przykład w postaci rozwoju: pęknięć, kraterów, pęcherzy, delaminacji, jak również kredowania. Starzenie klimatyczne w okresie 2 lat spowodowało obniżenie wytrzymałości połączenia adhezyjnego (badanej wg PN-EN ISO 4624:2016-05) akrylowej powłoki podkładowej ze stalowym podłożem o 58%. Wraz ze zwiększaniem okresu starzenia klimatycznego zmieniał się także charakter odrywania powłok podkładowych od stalowego podłoża, podczas wykonywania próby odrywowej.

Słowa kluczowe: akrylowa powłoka podkładowa, starzenie klimatyczne, destrukcja, adhezja

2016

Vol. 59, nr 12

s. 415-419

Bibliogr. 24

 


 

DOI: 10.15199/40.2016.12.2

Analiza wpływu chropowatości powierzchni na strukturę warstwy produktów utleniania stopu Ti-25Al-12,5Nb

MAŁECKA J.

Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stopu Ti-25Al-12,5Nb analizując wpływ chropowatości powierzchni na budowę warstwy produktów utleniania. Utlenianie przeprowadzono w atmosferze gorącego powietrza o temperaturze 800ºC. Stwierdzono, iż stan powierzchni wiążący się bezpośrednio ze sposobem przygotowania powierzchni, ma istotne znaczenie dla zjawiska przyczepności zgorzeliny do metalicznego podłoża oraz dla budowy warstwy produktów utleniania.

Słowa kluczowe: stopy na osnowie fazy ortorombowej, korozja wysokotemperaturowa, utlenianie

2016

Vol. 59, nr 12

s. 420-424

Bibliogr. 22

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.12.3

Dlaczego korodują ekrany akustyczne?

KRÓLIKOWSKA A.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

NOWORYTA J.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych OMEGA Sp. z o.o., Kraków

W referacie przedstawiono przyczyny korozji różnych typów ekranów akustycznych, włącznie z niewłaściwie prowadzonymi zabiegami utrzymaniowymi (mycie). Wskazano zalecenia umożliwiające uzyskanie wysokiej trwałości tego typu konstrukcji.

Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, zabezpieczenia antykorozyjne

2016

Vol. 59, nr 12

s. 425-430

Bibliogr. 6

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2016.12.4

Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia konstrukcji żelbetowych w strefach oddziaływania prądów błądzących

KUČERA B.

JEKU s.r.o., Prague

JANKOW SKI J.

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk

Przedstawiono zebrane doświadczenia w doborze metod i urządzeń do monitorowania korozji podczas projektowania środków ochrony przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych konstrukcji żelbetowych. Omówiono wieloletnie obserwacje systemów CMS (Corrosion Monitoring System) do rejestracji postępu procesu korozyjnego zbrojenia, które następnie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji czynników agresywnych do zbrojenia, a przede wszystkim czujnikami szybkości korozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano na różnych obiektach w Republice Czeskiej ponad 150 czujników korozymetrycznych. Podano w zarysie metodologię stosowania tej techniki pomiarowej. Zaprezentowano ciekawe aplikacje prezentowanej techniki na wybranych konstrukcjach mostowych.

Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie żelbetu, prądy błądzące, diagnostyka korozji, korozymetria rezystancyjna

2016

Vol. 59, nr 12

s. 431-436

Bibliogr. 12


ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Niekonwencjonalne rozwiązania przy przeprowadzaniu remontów obiektów historycznych

BAYER F.

Newsletter