Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 01/2017

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.1.1

Zastosowanie reguł mechaniki uszkodzeń do oceny wzrostu odkształceń korozyjnych w warstwie przejściowej

WIECZOREK B.

Politechnika Śląska, Instytut Elektrotechniki i Informatyki

KRYKOWSKI T.

Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki i Mostów

Bardzo ważnym problemem analizy degradacji konstrukcji żelbetowych w wyniku korozji zbrojenia jest problem opisu pękania otuliny odmomentu inicjacji procesu korozji zbrojenia aż do uszkodzenia mechanicznego otuliny betonowej. Publikowane w literaturze metody analizy tego problemu są trudne do stosowania w algorytmach obliczeń prowadzonych za pomocą metody elementów skończonych (MES). Metody te wymagają ponadto przyjęcia szeregu założeń na temat struktury materiału, których weryfikacja doświadczalna jest bardzo skomplikowana. W tej pracy zaproponowana została metoda podejścia do problemu, która stosuje do opisu przemian koncepcję zbliżoną do koncepcji parametru degradacji stosowanego w mechanice uszkodzeń. Metoda jest prosta w opisie, nadaje się do obliczeń prowadzonych za pomocą MES i wymaga niewielkiej liczby parametrów materiałowych.

Słowa kluczowe: korozja, MES, degradacja, pękanie otuliny betonowej

2017

Vol. 60, nr 1

s. 3-6

Bibliogr. 7

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.1.2

Wpływ dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych

LENART M.

GRUSZCZYŃSKI M.

Politechnika Krakowska

PASZEK U.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Skurcz zapraw i betonów jest ich cechą charakterystyczną związaną z chemicznymi przemianami zachodzącymi na skutek hydratacji cementu, jak również odparowywaniem wody z powierzchni elementów. Zjawisko skurczu jest niekorzystne, ponieważ z jednej strony stwarza problemy technologiczne, a z drugiej strony problemy trwałościowe, powstałe np. na skutek spękania powierzchni, będące skutkiem zaniedbań na etapie pielęgnacji świeżego betonu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że zjawisko skurczu i sposoby jego zmniejszania są w kręgu zainteresowań badaczy. W artykule przedstawiono wpływ różnego typu polimerów na przebieg skurczu zapraw. Pod uwagę wzięto następujące domieszki: kopolimer styrenowo-akrylowy (SA), polimer styrenowo-butadienowy (SBR), alkohol poliwinylowy (PVA) oraz standardową domieszkę redukującą skurcz na bazie glikolu polipropylenowego (SRA).

Słowa kluczowe: skurcz, polimer, zaprawy polimerowo-cementowe, domieszki redukujące skurcz

2017

Vol. 60, nr 1

s. 7-9

Bibliogr. 18

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.1.3

Siarczanowa korozja betonu stosowanego do budowy osadników oczyszczalni ścieków po mokrym odsiarczaniu spalin

Część I – stan wiedzy

SŁOMKA-SŁUPIK B.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

MENTELSKI S.

Na przykładzie jednej ze śląskich elektrowni z instalacją mokrego odsiarczania spalin (IMOS) z węzłem oczyszczania ścieków omówiono problem korozji siarczanowej betonu osadników na ścieki o dużym ładunku jonów SO42-.

Słowa kluczowe: beton, ścieki po IMOS, siarczany, korozja

2017

Vol. 60, nr 1

s. 10-12

Bibliogr. 35


DOI: 10.15199/40.2017.1.4

People I met

BONORA P.-L.


 

Artykuł promocyjny

Ochrona katodowa w budownictwie - nowoczesny sposób ochrony stali zbrojeniowej

Newsletter