Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2017

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.5.1

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D

NAWRAT G.

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice

WIERZBIŃSKA M.

Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

MISZTAL A.

GONET M.

LACH G.

NIEUŻYŁA Ł.

KOSZOREK A.

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice

NOWAK P.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami.

Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki

2017

Vol. 60, nr 5

s. 131-135

Bibliogr. 15

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.2

Powłoki ochronno-przewodzące o strukturze spinelu na interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFC

BRYLEWSKI T.

BOBRUK M.

GIL A.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics

Celem niniejszej pracy jest otrzymanie oraz badania właściwości fizykochemicznych powłoki ochronno-przewodzacej Mn1.45Co1.45Dy0.1O4 naniesionej na stal ferrytyczną E-Brite przy użyciu metody elektroforetycznej. Strukturę oraz morfologię proszku, spieku oraz układu warstwowego stal/powłoka, a także przewodnictwo elektryczne zarówno spieku, jak i powłoki na stali po utlenianiu badano przy pomocy dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM-EDS) oraz stałoprądowej metody dwusondowej. Uzyskany spinel wykazuje skład dwufazowy oraz wysokie przewodnictwo elektryczne, zaś uzyskana z niego powłoka jest zwarta i dobrze przylega do podłoża metalicznego, a ponadto wartość zmierzonej rezystancji układu stal/powłoka jest zdecydowanie niższa od dopuszczalnego poziomu ASR dla materiałów interkonektorowych. Na podstawie tych badań potwierdzono przydatność spinelu Mn1.45Co1.45Dy0.1O4 na powłoki do modyfikacji powierzchniowej stali ferrytycznej E-Brite z przeznaczeniem na interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFC.

Słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, powłoka spinelowa

2017

Vol. 60, nr 5

s. 136-140

Bibliogr. 25

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.3

Dlaczego związki fosforoorganiczne mogą być skutecznymi wielofunkcyjnymi inhibitorami korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych?

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

KOBIAŁKA B.

KĘDZIOR R.

Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych i antyosadowych wybranych związków fosforoorganicznych mogących stanowić bazę do opracowania wielofunkcyjnych inhibitorów korozji stali w obojętnym środowisku wodnym.

Słowa kluczowe: organiczne inhibitory korozji, związki fosforoorganiczne, stal

2017

Vol. 60, nr 5

s. 141-145

Bibliogr. 18

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.4

Właściwości ochronne zol-żelowych powłok ZrO2 na stali 316L w roztworze sztucznej krwi

MAZUR A.

CHĘCMANOWSKI J.

SZCZYGIEŁ B.

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wrocław

Metodą zol-żel nanoszono powłoki ZrO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego jako prekursor tetraetoksycyrkonian i butanol jako rozpuszczalnik. Otrzymane próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 120 doby. Badania potencjodynamiczne wykazały, że osadzenie pięciowarstwowych powłok ZrO2 powoduje dwukrotny wzrost odporności korozyjnej stali w czasie długoterminowej ekspozycji w roztworze SBF. Zgodnie z wynikami badań SEM i EDS wykazano, że na powierzchni cienkich warstw ZrO2 przyrasta ceramika apatytowa.

Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki ZrO2, odporność korozyjna, ceramika apatytowa

2017

Vol. 60, nr 5

s. 146-151

Bibliogr. 28

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.5

Zmiana cech fizycznych betonu wykonanego z kruszywa wapiennego wynikła z ekspozycji korozyjnej w środowisku zawierającym chlorki, w warunkach temperatury otoczenia

DĘBSKA D.

Cracow University of Technology, Institute of Building Materials and Structures,

Chair of Building Materials Technology and Structure Protection

Wiadomo, że beton cementowy może być podatny na wnikanie chlorków. Opis tego zjawiska dla betonu cementowego wykonanego z niereaktywnego kruszywa żwirowego był już przedmiotem licznych prac. Głównymi ich tematami były: opis wywołanej przez chlorki korozji zbrojenia w betonie, wyznaczenie bezpiecznej zawartości jonów chlorkowych w funkcji różnych warunków środowiska, wpływ procesów zamrażaniarozmrażania w obecności chlorków, a w końcu sposobu wnikania jonów chlorkowych i skutków reakcji chemicznej pomiędzy jonami Cl– a matrycą cementową. W przypadku kruszyw węglanowych, naukowcy głównie koncentrują się na opisie reakcji w rodzaju AAR. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu środowiska ciekłego zawierającego jony chlorkowe na podatność betonu wykonanego z kruszywa wapiennego na zmiany właściwości fizycznych, takich jak: wymiar, wytrzymałość na zginanie i ściskanie, jak również widoczne modyfikacje powierzchni próbek. Przedstawione badania stanowią kontynuację zainteresowań autora zagadnieniami trwałości betonu wykonanego z kruszywa węglanowego eksponowanego w różnych warunkach środowiskowych.

Słowa kluczowe: właściwości fizyczne, beton, kruszywo wapienne, środowisko chlorkowe, temperatura otoczenia

2017

Vol. 60, nr 5

s. 152-156

Bibliogr. 28

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.6

Dekalcyfikacja betonu zagrożeniem zniszczenia wybranych obiektów elektrowni jądrowych

SŁOMKA-SŁUPIK B.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

BURY T.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice

Zwrócono uwagę na zagrożenie zniszczenia betonowych obiektów elektrowni jądrowych wskutek odwapnienia faz zaczynu cementowego. Badania dekalcyfikacji w środowisku jonów chlorkowych prowadzono w warunkach laboratoryjnych.

Słowa kluczowe: beton, dekalcyfikacja, SEM, XRD, Vickers, chlorki, elektrownia jądrowa

2017

Vol. 60, nr 5

s. 157-161

Bibliogr. 25

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.7

Wpływ powłok SiC na właściwości żaroodporne stali zaworowych

GAWEŁ R.

KYZIOŁ K.

MARCIN ŚRODA M.

GRZESIK Z.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków

JURASZ Z.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała

W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania w temperaturze 1173 K trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8) pokrytych cienką powłoką SiC o grubości 2 mikrometrów. Powłoki uzyskano metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmą generowaną przy użyciu fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF CVD, 13.56 MHz). Stwierdzono, że stale z naniesioną powłoką SiC charakteryzują się większą odpornością na utlenianie od stali nie poddanych modyfikacji powierzchni. Rezultat ten jest wynikiem powstawania na powierzchni badanych materiałów pokrytych powłoką SiC zgorzeliny nie zawierającej w swym składzie tlenków żelaza (Fe3O4 i Fe2O3) o niskich właściwościach ochronnych.

Słowa kluczowe: stale zaworowe, powłoka SiC, utlenianie, warunki izotermiczne

2017

Vol. 60, nr 5

s. 162-165

Bibliogr. 20

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.8

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów trudnospajalnych.

Cz. 1. Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność powłoki galwanicznej do podłoża niemetalowego

MIRSKI Z.

CIEPACZ I.

ZIMNIAK Z.

GRANAT K.

WO JDAT T.

Politechnika Wrocławska

Przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na lutowanie miękkie ze stopem aluminium PA38 (6060). Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano próbne złącza lutowane na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych oraz badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej.

Słowa kluczowe: kompozyt grafitowy, aktywacja powierzchni, galwaniczna powłoka miedziana, lutowanie miękkie, stop aluminium PA38 (6060)

2017

Vol. 60, nr 5

s. 166-169

Bibliogr. 8

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.9

Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na bazie polimerowych prekursorów ceramicznych

NYCZYK-MALINOWSKA A.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

SMOŁA G.

GRZESIK Z.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

Przeprowadzono wstępne badania utleniania wysokotemperaturowego stali austenitycznej 1H18N9 pokrytej powłoką SiCO, otrzymaną w wyniku pirolizy polimerowego prekursora ceramicznego V3. Wyniki testów utleniania izotermicznego oraz cyklicznego, przeprowadzonych w temperaturze 900oC, wykazały znaczną odporność badanej powłoki na działanie wysokiej temperatury w obecności atmosfery utleniającej.

Słowa kluczowe: polimerowe prekursory ceramiczne, piroliza, utlenianie wysokotemperaturowe, stal austenityczna, powłoka żaroodporna

2017

Vol. 60, nr 5

s. 170-174

Bibliogr. 19

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.5.10

Skutki zastosowania procesu ekstrakcji chlorków z betonu – elektrochemicznej metody regeneracji konstrukcji żelbetowych – stan wiedzy

SZWEDA Z.

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący stosowania elektrochemicznej metody regeneracji konstrukcji żelbetowych – ekstrakcji jonów chlorkowych ECE. Metoda ta, z powodzeniem stosowana w takich krajach jak Norwegia, Wielka Brytania, USA, Japonia od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w naszym kraju ciągle nie jest wykorzystywana. W pracy zwrócono uwagę na zalety metody oraz na pewne niedogodności, które do tej pory nie zostały wyeliminowane.

Słowa kluczowe: ekstrakcja chlorków, trwałość konstrukcji żelbetowych, elektrochemiczna regeneracja konstrukcji żelbetowych

2017

Vol. 60, nr 5

s. 175-180

Bibliogr. 6

 

Newsletter