Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2017

okładka i spis treści 

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.6.1

Badania powierzchni i warstw produktów korozji amorficznych stopów magnezu w roztworze Ringera

NOWOSIELSKI R.

CESARZ-ANDRACZKE K.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

NAWRAT G.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

BALIN K.

Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

 

Celem pracy było zbadanie powierzchni i warstw produktów korozji pod względem budowy i składu chemicznego w zależności od czasu zanurzenia amorficznych stopów magnezu w środowisku chlorkowym w temperaturze 37˚C. W ramach pracy przeprowadzono badania struktury analizowanych próbek za pomocą badań rentgenowskich. Badania symulowały warunki odpowiadające ludzkiej krwi. Podczas badań mierzono ilość wydzielającego się wodoru, jako wskaźnika opisującego kinetykę procesu. Roztwór badawczy i temperaturę (37˚C) dobrano z uwagi na możliwość zastosowania masywnych szkieł metalicznych na osnowie magnezu na resorbowalne implanty medyczne. Stwierdzono, że stężenie cynku w stopach Mg68Zn28Ca4 oraz Mg64Zn32Ca4 ma decydujący wpływ na przebieg procesu korozyjnego, budowę oraz skład chemiczny produktów korozji w środowisku chlorkowym.

Słowa kluczowe: amorficzne stopy magnezu, badania immersyjne, produkty korozji, pomiar gazowego wodoru.

2017

Vol. 60, nr 6

s. 186-192

Bibliogr. 10

 


 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.6.2

Konstrukcje malowane w kolorach RAL 9006 i RAL 9007.

Doświadczenia z realizacji

SALAK P.

VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o., Gdynia

 

Artykuł prezentuje doświadczenia z realizacji zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach dekoracyjnych z farb nawierzchniowych w kolorach RAL 9006 i RAL 9007. Opisuje wątpliwości dotyczące oceny wizualnej powłoki. Wskazuje możliwe scenariusze postępowania w tego rodzaju kontraktach.

Słowa kluczowe: ocena koloru, antykorozja, konstrukcje stalowe

2017

Vol. 60, nr 6

s. 193-196

Bibliogr. 6

 


 

DOI: 10.15199/40.2017.6.3

Degradacja betonu w obecności ścieków bytowo-gospodarczych

STRYSZEWSKA T.

STANASZEK-TOMAL E.

PK Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering Chair

of Building Materials Technology and Structure Protection

 

W artykule przedstawiono skutki oddziaływania ścieków gospodarczobytowych na kręgi betonowe, z których wykonano przepompownie. Badania prowadzono na próbkach betonu i produktach korozji betonu (szlamu), które zostały pobrane z istniejących i eksploatowanych studzienek kanalizacyjnych. Problem degradacji betonu dotyczył kilku studzienek całego sytemu kanalizacyjnego, w których stwierdzono wadliwą wentylację. Autorzy wskazują, że brak właściwej wentylacji może stanowić potencjalną przyczynę powstania mikroklimatu silnie agresywnego w stosunku do betonu. W opracowaniu wykorzystano badania z zakresu analizy chemicznej betonu oraz obserwacje mikroskopowe. Dodatkowo wykonano badania wytrzymałości, w celu określenia skutków, zasięgu zaobserwowanych zmian korozji biologicznej w aspekcie zmian cech mechanicznych.

Słowa kluczowe: studzienka kanalizacyjna, korozja siarczanowa, bakterie siarczanowe

2017

Vol. 60, nr 6

s. 197-200

Bibliogr. 11


 

Newsletter