Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2017

okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.8.1

 Wpływ korozji wżerowej na ocenę skuteczności ochrony katodowej metodą korozymetrii rezystancyjnej

JANKOWSKI J.

SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk

Do oceny skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych coraz szersze zastosowanie znajduje korozymetria rezystancyjna. Ta czuła technika pomiarowa umożliwia precyzyjne określanie szybkości korozji metalu przy założeniu, że korozja ma charakter równomierny i powoduje jednakowe zmniejszenie przekroju elementu pomiarowego czujnika na całej jego długości. W przypadku korozji nierównomiernej można spodziewać się znaczących błędów w ocenie wyników pomiarów szybkości korozji. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych ukazujące, w jaki sposób na wyniki pomiarów rezystancyjnych może wpływać korozja wżerowa. Określono wpływ modelowych wżerów o przekroju kołowym z uwzględnieniem ich liczby, średnicy oraz głębokości na wyniki pomiarów rezystancyjnych i wyznaczane na tej podstawie liniowe ubytki korozyjne metalu.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, korozja wżerowa, korozymetria rezystancyjna

2017

Vol. 60, nr 8

s. 241-245

Bibliogr. 11

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.8.2

Zdalne monitorowanie parametrów ochrony katodowej rurociągu

ROZWADOWSKI J.

SPZP CORRPOL Sp. z o.o., Gdańsk

MALICKI M.

Speckor

Opisano wdrożenie systemu telemetrii instalacji ochrony katodowej rurociągu. We wstępie podano najistotniejsze informacje o rurociągu jako obiekcie ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono źródła zagrożenia korozyjnego. Następnie opisano instalację ochrony katodowej oraz instalację urządzeń telemetrycznych. Zaprezentowano także najistotniejsze parametry konfiguracyjne urządzeń oraz ich funkcjonalność. Na końcu opisano wdrożony system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z urządzeń.

Słowa kluczowe: telemetria, monitoring, pomiary zdalne, ochrona katodowa

2017

Vol. 60, nr 8

s. 246-249

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.8.3

„Bezdefektowe” powłoki izolacyjne podziemnych rurociągów

FIEDOROWICZ M.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Ochrona przeciwkorozyjna wybranych odcinków podziemnych rurociągów coraz częściej opiera się na szczelnych („bezdefektowych”) powłokach izolacyjnych. W pracy przedstawiono rozważania na temat definicji i kryteriów bezdefektowości powłoki. Sprawa właściwego kryterium bezdefektowości jest kluczowa dla skuteczności takiego wariantu ochrony przeciwkorozyjnej.

Słowa kluczowe: powłoka izolacyjna, defekt powłoki, rezystywność powłoki (jednostkowa rezystancja przejścia)

2017

Vol. 60, nr 8

s.250-254

Bibliogr. 22

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.8.4

Wpływ na wyniki pomiarów impedancyjnych wzajemnego usytuowania przeciwelektrody i pręta zbrojeniowego jako elektrody badanej w syntetycznej cieczy porowej betonu

PAMUŁA M.

JAŚNIOK M.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska

W artykule analizowano realne sytuacje pomiarowe, które mogą wystąpić podczas badań diagnostycznych szybkości korozji stalowego zbrojenia w konstrukcji betonowej. W celu uniknięcia wpływu na wyniki pomiarów niejednorodności struktury betonu, w badaniach beton odwzorowano syntetyczną cieczą porową o pH = 13,4. Pomiary prowadzono metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w układzie trójelektrodowym. Elektrodą badaną był stalowy pręt zbrojeniowy średnicy 22 mm ze stali gatunku RB500. Przeciwelektrodę wykonano z blachy odpornej na korozję, a jako elektrodę referencyjną zastosowano Cl–/AgCl,Ag. W badaniu uwzględniono pięć wzajemnych, niesymetrycznych usytuowań przeciwelektrody z elektrodą referencyjną względem elektrody badanej. Jako dodatkowe zmienne parametry układu przyjęto trzy różne odległości badanego pręta od przeciwelektrody oraz trzy zróżnicowane szerokości przeciwelektrody. Analiza wyników wykazała istnienie bardzo wyraźnego wpływu na przebiegi widm impedancyjnych względnego przesunięcia między elektrodą badaną i przeciwelektrodą, natomiast zmienność pozostałych dwóch parametrów geometrycznych układu można uznać za mniej istotną.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, żelbet, korozja, zbrojenie, ciecz porowa betonu, badania polaryzacyjne, diagnostyka korozyjna, spektroskopia impedancyjna, EIS, ciecz porowa betonu.

2017

Vol. 60, nr 8

s.255-261

Bibliogr. 17

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.8.5

Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce

SOKÓLSKI W.

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

2017

Vol. 60, nr 8

s. 262-267

Bibliogr. 51

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.8.6

Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji przejścia podziemnych rurociągów – Cz. II

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Pomiary rezystancji przejścia są obecnie jednymi z ważniejszych pomiarów wykonywanych w celu oceny stanu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych, stalowych rurociągów. W pracy przedstawiono problemy występujące w pomiarach rezystancji przejścia wydzielonych elektrycznie rurociągów, pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomieszczelności – bezdefektowymi lub prawie bezdefektowymi. Jednym ze źródeł tych problemów jest pojemność elektryczna kondensatora, jakim jest taki rurociąg, która w połączeniu z dużą rezystancją przejścia takiego rurociągu powoduje, iż stała czasowa układu jest duża. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfikacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia.

Słowa kluczowe: powłoka, rurociąg zaizolowany, ochrona katodowa, rezystancja przejścia, pojemność elektryczna podziemnego, izolowanego rurociągu

2017

Vol. 60, nr 8

s.268-271

Bibliogr. 2

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.8.7

Doświadczenia duńskie w ochronie katodowej konstrukcji żelbetowych

KLINGHOFFER O.

CHESS P.

FORCE Technology Headquarter

2017

Vol. 60, nr 8

s.272-274

Bibliogr. 3

 

Newsletter