Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2013

 


Okładka i spis treści (pdf)


Wpływ elektrochemicznego cyklowania kompozytowego materiału proszkowego na bazie LaNi5 na dyfuzyjność wodoru przy ciśnieniach 0,08÷30 barów

 

DYMEK M.

BALA H.

Politechnika  Częstochowska

 

Bazując na galwanostatycznych krzywych ładowania/rozładowania wykreślonych w układzie współrzędnych E – logt dla proszkowej (średnica cząstek 20÷50 μm), kompozytowej elektrody LaNi5 pracującej w 6M roztworze KOH zaproponowano precyzyjny, graficzny sposób określania czasów jej ładowania wodorem i rozładowania. W oparciu o model dyfuzji Cranka, przy przyjętych warunkach eksperymentalnych (│ic│= ia = 0,5C) obliczono efektywne współczynniki dyfuzji wodoru w materiale elektrodowym i przedstawiono je w funkcji numeru cyklu. Testy galwanostatyczne przeprowadzano w warunkach jednoczesnych zmian ciśnienia argonu w autoklawie. Dla pierwszych cykli efektywne współczynniki dyfuzji wodoru atomowego stopniowo wzrastają wskutek rozwijania powierzchni materiału i wzrostu jego porowatości. Począwszy od cyklu N = 15 rozpoczyna się jednak spadek dyfuzyjności wodoru, najprawdopodobniej wskutek korozji materiału elektrodowego i hamowania transportu wodoru przez fazy tlenkowe. Ciśnienie gazu inertnego (Ar) w zakresie 0,08÷30 barów ma raczej drugorzędny wpływ na dyfuzyjność wodoru w materiale.

Słowa kluczowe: związek międzymetaliczny LaNi5, wodorowanie elektrochemiczne, dyfuzyjność wodoru, ciśnienie zewnętrzne

 

2013

Vol. 56, nr 1

s. 3-6

Bibliogr.18

 


Ocena samonaprawialności kompozytu epoksydowo-cementowego

 

ŁUKOWSKI P.

ADAMCZEWSKI G.

 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

W artykule omówiono zagadnienie samonaprawialności kompozytu betonopodobnego oraz koncepcję uzyskania takiego materiału. Przedstawiono aktualnie wdrażane metody uzyskania samonaprawialnego kompozytu betonowego, w tym modyfikację kompozytu cementowego dodatkiem żywicy epoksydowej bez utwardzacza. Omówiona została metodyka badań samonaprawialego kompozytu epoksydowo-cementowego, a także przedstawiono wyniki badań takiego materiału w zakresie samonaprawialności oraz niektórych innych podstawowych cech mechanicznych.

Słowa kluczowe: cement, żywica epoksydowa, kompozyt epoksydowocementowy, samonaprawa

 

2013

Vol. 56, nr 1

s. 10-12

Bibliogr .9

 


Ochrona przed korozją w praktyce

Ochrona przed korozją i naprawa betonowych obiektów oczyszczania ścieków w ramach strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504

 

CZARNECKI L.

ŁUKOWSKI P.

Politechnika Warszawska

JASICZAK J.

Politechnika Poznańska

 

Naprawy i ochrona konstrukcji betonowych przed korozją stanowią złożone i trudne technicznie zadanie, a zarazem istotne dla gospodarki. Opracowanie podstaw naukowych i wynikających stąd zaleceń technicznych wymaga całościowego – systemowego ujęcia. Europejski Komitet Normalizacyjny opracował obszerną, dziesięcioczęściową serię norm EN 1504 pod ogólnym tytułem „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Przyniosły one wiele porządkujących działań i nowych inspiracji, stanowiąc próbę sformalizowanego ujęcia zagadnienia napraw według współczesnego stanu wiedzy i techniki. Należy jednak zauważyć, że dziedzina ta znajduje się nadal w dynamicznym rozwoju i jest przedmiotem dyskusji nie tylko w Europie. W artykule przedstawiono zwięźle objawy i przyczyny uszkodzeń konstrukcji betonowych, a następnie omówiono strukturę i zalecenia Norm Europejskich dotyczących napraw i ochrony betonu. Całość zilustrowano przykładem wykorzystania norm przy wykonaniu napraw konstrukcji obiektów oczyszczalni ścieków. Zwrócono uwagę na związki norm 1504 z normą PN-EN 206 i Eurokodem 2.

Słowa kluczowe: beton, konstrukcja, materiał, naprawa, normalizacja, ochrona

 

2013

Vol. 56, nr 1

s. 13-18

Bibliogr . 7

 


Ochrona przed korozją w praktyce

Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych.

Część 1

KSIĄŻEK M.

Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa

 

Omówiono badania i ocenę obecnego stanu elewacji budynków mieszkalnych docieplonych metodą lekką – mokrą. Na podstawie wykonanych przeglądów i ocen technicznych pokazano błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które mają decydujący wpływ na korozję biologiczną elewacji i podstawowe właściwości materiałów oraz właściwości użytkowe mieszkań.

Słowa kluczowe: glony, korozja biologiczna, elewacje budynków mieszkalnych, błędy projektowe i wykonawcze, docieplanie budynków

2013

Vol. 56, nr 1

s. 19-22

Bibliogr.14

 


Ochrona przed korozją w praktyce

Zagrożenia korozyjne i stosowane zabezpieczenia w inżynierskich budowlach komunikacyjnych – wymagania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w świetle dostarczanych projektów i realizacji

CHRZANOWSKI R.

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

 

Przedstawiono wymagania Inwestora jakim jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w stosunku do nowych i podlegających renowacji zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych i betonowych inżynierskich budowli komunikacyjnych. Podkreślono potrzebę i zalety współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy na każdym etapie realizacji prac antykorozyjnych, zarówno podczas projektowania jak i wykonawstwa.

Słowa kluczowe: korozja, zabezpieczenia antykorozyjne, renowacja

2013

Vol. 56, nr 1

s. 23-24

Bibliogr .-