Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2013

 


Okładka i spis treści (pdf)  


Wytwarzanie porowatych spieków Ni-Co metodą sekwencyjnego utleniania/redukcji

 

JAROŃ A.

Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W pracy zaprezentowano badania procesów utleniania i redukcji proszków Ni-Co o różnej zawartości kobaltu. Kinetykę procesu utleniania w atmosferze powietrza i redukcji w atmosferze wodoru badano za pomocą techniki termograwimetrycznej. Charakterystykę składu chemicznego i fazowego przeprowadzono metodami EDS i XRD, obserwacje morfologii wykonano techniką SEM. Badania zostały przeprowadzone w celu ustalenia warunków otrzymywania porowatych spieków Ni-Co jako potencjalnych prekursorów elektrod do produkcji wodoru metodą elektrolizy roztworów alkalicznych.

Słowa kluczowe: proszek Ni-Co, utlenianie-redukcja

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 67-70

Bibliogr.14

 


Adhezja powłok organicznych do powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo

 

MISZCZYK A.

Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Department

of Electrochemistry, Corrosion and Material Engineering, Gdansk, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

System duplex zapewnia długoletnią ochronę stali przed korozją, znacznie dłuższą niż sumaryczny okres ochrony zapewniany osobno przez powłokę cynkową i zestaw powłokowy. Jednakże, w praktyce często spotyka się utratę przyczepności pomiędzy powłoką a podłożem cynkowym. Stosuje się różne sposoby przygotowania powierzchni cynku przed zastosowaniem powłoki ochronnej. Celem niniejszej pracy było zbadanie i porównanie właściwości ochronnych powłoki nałożonej na starą powierzchnię cynku, przechowywaną przez długi okres czasu (15 lat) w warunkach laboratoryjnych. Wykonano badania przyczepności oraz impedancyjne powłoki epoksydowej na podłożu stali ocynkowanej zanurzeniowo, przygotowanej przez użyciu różnych metod.

Słowa kluczowe: powłoki ochronne, stal cynkowana zanurzeniowo, adhezja, system duplex

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 71-73

Bibliogr.12

 


Termodynamiczna analiza systemu Fe, Ni, Zn – CH3OH

 

BANAŚ J.

LELEK-BORKOWSKA U.

AGH – University of Science and Technology

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Artykuł przedstawia założenia i obliczenia będące przyczynkiem do utworzenia diagramów potencjał-pH dla amfiprotycznego rozpuszczalnika analogicznego do wody, jakim jest metanol.

Słowa kluczowe: metanol, diagramy E-pH, obliczenia termodynamiczne

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 74-79

Bibliogr. 29

 


Możliwości wykorzystania wyników monitorowania korozyjności atmosfery

 

KOBUS J.

KWIATKOWSKI L.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją infrastruktury może przyczynić się do polepszenia trwałości konstrukcji oraz optymalizacji kosztów.

Słowa kluczowe: korozja atmosferyczna, stal, cynk, monitoring korozyjny

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 80-85

Bibliogr. 38

 


Wpływ obróbki elektroiskrowej na odporność korozyjną stali węglowej

 

SCENDO M.

Institute of Chemistry, Jan Kochanowski University in Kielce

RADEK N.

Centre for Laser Technologies of Metals, University of Technology in Kielce

TRELA J.

Institute of Chemistry, Jan Kochanowski University in Kielce

 

Zbadano wpływ na odporność korozyjną stali, C45 w środowisku chlorków powłok z węglika wolframu w osnowie miedzi. Powłoki nakładane były na powierzchnię stali metodą elektroiskrową. Do badań korozyjnych zastosowano technikę polaryzacji potencjodynamicznej. Topografię powierzchni obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zaobserwowano strukturę warstwy: jednorodną dla Cu i niejednorodną dla WC-Cu. Ponadto, struktura warstwy zależy od składu użytej elektrody. Najbardziej odporna na korozję okazała się stal pokryta powłoką uzyskaną z mieszaniny nanoproszków, 25% WC i 75% Cu. W tym przypadku szybkość korozji zmniejsza się około trzykrotnie w porównaniu do próbki stali, która nie zawierała powłoki węglikowej.

Słowa kluczowe: obróbka elektroiskrowa, stal węglowa C45, szybkość korozji, powłoka WC-Cu

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 86-89

Bibliogr. 20

 


Metody pomiarowe stosowane do oceny stanu izolacji rurociągów podziemnych

 

ŻAKOWSKI K.

Gdańsk University of Technology, Department of Electrochemistry,

Corrosion and Materials Engineering, Gdańsk, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Omówiono najczęściej stosowane metody pomiarowe do oceny jakości izolacji zewnętrznej rurociągów oraz do wykrywania miejsc defektów powłoki ochronnej. Jakość powłoki na badanym odcinku rurociągu oceniana jest poprzez wyznaczenie jednostkowej rezystancji powłoki, którą oblicza się na podstawie wyników pomiarów uzyskanych na polaryzowanym katodowo rurociągu. Do lokalizacji miejsc defektów izolacji rurociągu wykorzystywane są głównie metody oparte na pomiarach gradientów napięcia stałego (DCVG) lub zmiennego (ACVG) na powierzchni ziemi w warunkach polaryzacji rurociągu odpowiednio prądem stałym lub przemiennym.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, gazociągi, powłoki ochronne, defekty powłoki, lokalizacja defektów

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 90-92

Bibliogr. 7

 


Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych kominów stalowych w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych

 

KRAKOWIAK S.

ŻUCHOWSKI P.

Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering,

Gdansk University of Technology, Gdańsk, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Przedstawiono podstawowe problemy związane z korozją kominów stalowych oraz zmiany w filozofii zabezpieczenia ich przed korozją, gdy system zawiera instalację odsiarczania spalin. Wykonano badania terenowe metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w kominie odprowadzającym gazy po odsiarczaniu metodą mokrą wapniakowo-wapienną. Stwierdzono bardzo szybkie nasiąkanie elektrolitem powłoki winyloestrowej z wypełnieniem o kształcie kulistym. Na podstawie równania Brashera-Kingsbury i wyznaczonych na podstawie uzyskanych widm impedancyjnych obliczono zawartość wody w badanej powłoce.

Słowa kluczowe: instalacje odsiarczania spalin, powłoki organiczne, badania impedancyjne

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 94-96

Bibliogr. 7

 


Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1

 

MAZURKIEWICZ B.

SOLARSKI W.

LELEK-BORKOWSKA U.

AGH – University of Science and Technology

BALCER M.

Geotermia Mazowiecka S.A.

BUJAKOWSKI W.

KĘPIŃSKA B.

The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Science

BANAŚ J.

AGH – University of Science and Technology

 

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej węglowej stali konstrukcyjnej St3S, niskostopowych stali zawierających 5 i 9% chromu oraz stali nierdzewnej H18N11M3 w instalacji termalnej Skierniewice w wodzie termalnej nasycanej CO2. Badania prowadzono za pomocą technik polaryzacyjnych (OCP, LSV) oraz spektroskopii impedancyjnej (EIS). Korozja stali konstrukcyjnych determinowana jest katodową redukcją kwasu węglowego, a bezpośrednim produktem korozji jest powierzchniowa warstewka magnetytu. W przypadku dużego nasycenia powierzchni stali w CO2 kontrola dyfuzyjna przechodzi w kontrolę mieszaną dyfuzyjno-pojemnościową związaną z tworzeniem się warstewki produktów korozji. Niskostopowa stal chromowa (P5) tworzy bardziej odporną na korozję warstewkę produktów korozji, a szybkość korozji tej stali kontrolowana jest właściwościami barierowymi tej warstewki (kontrola anodowa). Wzrost zawartości chromu w stalach nisko- i średniochromowych stymuluje właściwości barierowe warstewki anodowej. Warstewki te obserwowane na stali P5 i P91 są grubymi warstewkami typu osadowego. Właściwa pasywacja pojawia się dopiero w przypadku stali H18N11M3.

Słowa kluczowe: korozja stali, wody geotermalne, korozja w kwasie węglowym

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 97-103

Bibliogr. 4

 


Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych

 

ORLIKOWSKI J.

ŁUBIŃSKI S.

ŻUCHOWSKI P.

Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering

Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland

 

W niniejszej pracy wykonano badania szybkości korozji stali niestopowej typu S235JR w środowisku wodnym z dodatkiem chlorku sodu, metodami rezystancji polaryzacyjnej oraz analizy harmonicznej. Badania prowadzono po sześciotygodniowej ekspozycji próbek stali w badanym środowisku w celu osiągnięcia stałej szybkości korozji w funkcji czasu. Pomiary miały na celu sprawdzenie wykorzystania metody analizy harmonicznej w automatycznych systemach monitorowania korozji. W tym celu do badań wykorzystano typowy trójelektrodowy czujnik jaki stosowany jest w przypadku pomiarów automatycznym systemem monitorowania korozji. Badania wykazały, że metoda analiza harmonicznej może być techniką pomiarową, która może być wykorzystana do budowy systemów monitorowania korozji.

Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, rezystancja polaryzacyjna, analiza harmoniczna

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 104-106

Bibliogr. 10

 


Wpływ stężenia N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na korozję stali węglowej St3S w roztworach chlorków

 

TRELA J.

SCENDO M.

Institute of Chemistry, Jan Kochanowski University in Kielce

 

Badano wpływ stężenia oraz temperatury na skuteczność działania N-(2-chlorobenzylideno)- 4-acetyloaniliny (CBAA) jako inhibitora korozji stali węglowej St3S w kwaśnych (pH 1,5) wodnych roztworach chlorków (1,2 M Cl-). Do badań stosowano głównie metodę woltamperometryczną. Stwierdzono inhibitujący wpływ N-(2-chlorobenzylideno)-4 acetyloaniliny na korozję stali St3S. Wydajność inhibitowania korozji stali zwiększała się w miarę wzrostu stężenia CBAA (od 0 do 20 mM). Adsorpcja N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloaniliny na powierzchni stali przebiegała zgodnie z izotermą Langmuira w całym zakresie temperatur. Wyznaczone zostały również wartości standardowe: energii swobodnej (ΔG0 ads), entalpii (ΔH0 ads) i entropii (ΔS0 ads) adsorpcji, wynika z nich, że: cząsteczki CBAA ulegają adsorpcji fizyczne i chemicznej.

Słowa kluczowe: stal węglowa, N-(2-chlorobenzylideno)-4-acetyloanilina, wydajność inhibitowania, adsorpcja fizyczna i chemiczna

 

2013

Vol.. 56, nr 3

s. 107-111

Bibliogr. 30