Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 04/2013

  


 Okładka i spis treści (pdf)


Dalsze doskonalenie szacowania czasu ładowania i czasu redukcji faz tlenkowych elektrody wodorkowej

 

DYMEK M.

BALA H.

Katedra  Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska Czestochowa, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Różniczkowe galwanostatyczne krzywe ładowania pozwalają na ocenę czasów redukcji faz tlenkowych i czasu wodorowania kompozytowej elektrody na bazie LaNi5 z unikalną dokładnością. W pracy przedstawiamy serię cyklicznych krzywych ładowania/rozładowania (│ic│= ia = 0,5C) dla proszkowej (50–100 μm), kompozytowej elektrody LaNi5 w roztworze 6M KOH (22o C). Efektywny współczynnik dyfuzji atomowego wodoru wyznaczono dla badanego materiału elektrodowego w oparciu o model dyfuzji Cranka i przedstawiono jego zmiany w funkcji cyklowania. W miarę cyklowania efektywny współczynnik dyfuzji atomowego wodoru wzrasta od 5 do 7·10-10 cm2·s-1 wskutek rozwijania powierzchni i zwiększania porowatości materiału aktywnego. Dyskutowane są również efekty korozji materiału elektrodowego i hamowania dyfuzji wodoru przez tworzące się fazy tlenkowe.

Słowa kluczowe: związek LaNi5, różniczkowa krzywa ładowania, wodorowanie galwanostatyczne, dyfuzyjność wodoru, fazy tlenkowe

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 115-119

Bibliogr.22

 


Korozja wysokotemperaturowa stali 13Cr18Mn w środowisku CO2-CO

 

PRZELIORZ R.

CEBULSKI J.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Badano kinetykę utleniania stali chromowo-manganowej o strukturze austenitycznej w atmosferze tlenków węgla. Pomiary szybkości utleniania w temperaturze 900oC przeprowadzono metodą termograwimetryczną przy użyciu termowagi firmy Setaram. Produkty korozji analizowano metodami SEM i EDS. Stwierdzono, że utlenianiu ulega głównie mangan. W temperaturze 900oC i ciśnieniu parcjalnym tlenu 10-11–10-2 Pa, zgorzelina jest zbudowana z tlenku MnO. Zależność pomiędzy przyrostem masy próbki, a czasem utleniania można opisać funkcją paraboliczną. Obliczono współczynnik dyfuzji własnej manganu w tlenku MnO.

Słowa kluczowe: stale Cr-Mn, utlenianie, dyfuzja

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 120-125     

Bibliogr. 10

 


Trwałość tworzyw cementowych modyfikowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków

 

FIERTAK M.

STANASZEK-TOMAL E.

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli

e-mail: mfi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W artykule przedstawiono wpływ działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków w czasie 7 i 18 miesięcy na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego, zawierających modyfikatory polimerowe. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108 ÷ 109 mikroorganizmów w 1 ml osadu. Procesy korozji identyfikowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski.

Słowa kluczowe: mikroorganizmy, zaprawa cementowa, biodeterioracja, osad czynny oczyszczalni ścieków

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 126-133     

Bibliogr. 6

 


Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu cementowego z kruszywem dolomitowym

 

DĘBSKA D.

Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, Politechnika Krakowska, Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Kruszywa dolomitowe poddane działaniu środowiska wilgotnego mogą ulegać rozkładowi z wytworzeniem pęczniejących wodorotlenków wapnia i magnezu. Zwiększenie wydajności reakcji dedolomityzacji wywołuje obecność w środowisku agresywnym jonów Ca2+, Mg2+ i SO4 2– oraz podwyższona temperatura. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia wpływu jonów Ca2+ i zróżnicowanej temperatury na trwałość kruszyw dolomitowych oraz wyniki badań prowadzących do określenia wpływu warunków środowiskowych na podatność kruszyw węglanowych na procesy pęcznienia w alkalicznym środowisku betonów cementowych.

Słowa kluczowe: trwałość, kruszywo dolomitowe, dedolomityzacja, środowisko agresywne, temperatura

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 134-143     

Bibliogr. 11

 


Badania korozyjne amorficznego i krystalicznego stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w płynie fizjologicznym

 

NOWOSIELSKI R.

CESARZ K.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

NAWRAT G.

MACIEJ A.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

BABILAS R.

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

Celem pracy jest zbadanie odporności na korozję elektrochemiczną szkła metalicznego Mg36,6Cu36,2Ca27,2 w stanie bezpośrednio po odlaniu oraz po wygrzewaniu. W ramach pracy przeprowadzono badania struktury analizowanych próbek za pomocą badań rentgenowskich i mikroskopowych. W celu określenia szybkości roztwarzania badanego stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 oraz jego przydatności do potencjalnych zastosowań biomedycznych przeprowadzono badania immersyjne i potencjodynamiczne odporności na korozję elektrochemiczną w płynie fizjologicznym (wieloelektrolitowym). Stwierdzono, że stop Mg36,6Cu36,2Ca27,2 o strukturze amorficznej charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością korozyjną od stopu Mg36,6Cu36,2Ca27,2 o strukturze krystalicznej.

Słowa kluczowe: badania potencjodynamiczne, badania immersyjne, odporność na korozję, struktura amorficzna, stopy na osnowie magnezu

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 144-151     

Bibliogr. 7

 


Badania korozyjne nośników mas czynnych

 

JANKOWSKA E.

BARANIAK M.

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W pracy przedstawiono możliwość oceny parametrów korozyjnych nośników mas dodatnich akumulatora ołowiowego metodami stało i zmiennoprądowymi oraz ich korelacji z cyklicznymi testami trwałości ogniw badawczych, opartych o te nośniki. W badaniach wykorzystano nośniki mas aktywnych odlane grawitacyjnie, ze stopów niskoantymonowych.

Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, kolektor prądowy, korozja

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 152-161     

Bibliogr. 16

 


Wpływ składu stopu nośnika masy czynnej na jego proces korozji w akumulatorze ołowiowym

 

CZAJKA B.

JANKOWSKA E.

BARANIAK M.

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W pracy przedstawiono korozję nośnika masy czynnej akumulatora ołowiowego tzw. kratki. Korozja tego elementu wpływa na trwałość oraz charakterystykę elektryczną akumulatora. Badaniom korozyjnym metodą grawimetryczną w temperaturze 75oC poddano 6 rodzajów kratek różniących się składem chemicznym. Wprowadzenie do ołowiu dodatków stopowych takich jak Sb, Ca i Sn poprawiaj właściwości mechaniczne oraz odporność na korozję nośników masy aktywnej.

Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, nośnik masy czynnej, stopy ołowiu, korozja nośnika masy czynnej

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 162-164     

Bibliogr. 21

  


Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego

 

SZŁAPA I.

Fabryka Śrub BISPOL S.A., Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała

HAJDUGA M.

JĘDRZEJCZYK D.

Zakład Inżynierii Materiałowej, ATH w Bielsku–Białej

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A. Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała

SOŁEK D.

Wydział Powłok Ochronnych, FAMED S.A., Żywiec

 

Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elementów konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego zabezpieczonych powłokami cynkowymi. Do badań wytypowano stal gat. D01 powszechnie wykorzystywaną w budowie sprzętu medycznego. Próbki stalowe po obróbce mechanicznej (szlifowaniu i polerowaniu) podzielono na trzy grupy i skierowano do procesu cynkowania. Zastosowano następujące metody cynkowania: galwaniczne (dwie aplikacje wg PN-EN ISO 4042), ogniowe (wg PN-EN ISO 10684) oraz płatkowe (wg PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę chropowatości i topografii powierzchni, analizę metalograficzną oraz badania odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże. Na powierzchni powłoki Zn płatkowego nie występuje zjawisko białej korozji.

Słowa kluczowe: korozja biała, komora solna, cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne, cynkowanie lamelowe

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 166-173     

Bibliogr. 12

 


Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym

 

PAWŁOWSKA G.

Deptartment of Chemistry, Faculty of Processing Materials and Applied Physics, Technical University of Częstochowa, Poland

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

KLIMECKA-TATAR D.

Institute of Production Engineering, Faculty of Management, Technical University of Częstochowa, Poland

MAZIK A.

Deptartment of Chemistry, Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics, Technical University of Częstochowa, Poland

 

Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, powłoką typu Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań były wiązane materiały magnetyczne na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6. Autorzy przedstawili propozycję wstępnej obróbki chemicznej cząstek proszku, poprzez wytrawienie ich powierzchni w roztworze kwasu szczawiowego oraz pokrycie podwójną warstwą ochronną. Zauważono, że zastosowanie kompleksowej metody usuwania tlenków i bienkapsulacji cząstek proszku powłokami Cu/żywica epoksydowa korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego.

Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność na korozje, bienkapsulacja, powłoki miedziowe, roztwór siarczanowy

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 174-176     

Bibliogr. 15

 


Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D

 

MACIEJ A.

KWIATKOWSKA K.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny,

Politechnika Śląska

MICHALSKA J.

Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

NAWRAT G.

KRZĄKAŁA A.

SIMKA W.

NIEUŻYŁA Ł.

GNOT W.

Katedra Chemii, Technologii Nieorganicznej i Paliw, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">

 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących bezprądowego osadzania niklowych warstw podkładowych dla powłok galwanicznych wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D. Zbadano wpływ temperatury oraz pH kąpieli na jakość uzyskiwanych powłok. Do tego celu wykorzystano metody mikroskopowe, spektroskopię rentgenowską EDS oraz przeprowadzono badania korozyjne metodą potencjodynamiczną. Na podstawie uzyskanych wyników określono parametry procesu, które pozwalają na wytworzenie ciągłej powłoki niklowej, o potencjalnym zastosowaniu jako warstwa podkładowa dla powłok galwanicznych, osadzanych z kąpieli alkalicznych.

Słowa kluczowe: stopy magnezu, stop AZ91D, powłoka niklowa, bezprądowe osadzanie metali

 

2013

Vol.. 56, nr 4

s. 177-184     

Bibliogr. 12