Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 06/2013

 


Okładka i spis treści (pdf)


 

Badania korozji wżerowej stali duplex 2205 wywołanej przez bakterie redukujące siarczany

 

MICHALSKA J.

Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach

JAWORSKA-KIK M.

DZIERŻEWICZ Z.

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Biofarmacji

 

Bakterie redukujące siarczany (BRS) stanowią dominującą grupę mikroorganizmów wywołujących korozję mikrobiologiczną w stalach odpornych na korozję. Tworzenie siarkowodoru w wyniku aktywności metabolicznej BRS wyraźnie wpływa na przebieg procesów katodowych i anodowych, zwiększając ostatecznie szybkość korozji materiałów. Zjawisko to może być szczególnie niebezpieczne dla stali wysokostopowych. Artykuł przedstawia wyniki badań korozji mikrobiologicznej wywołanej przez czyste szczepy BRS w stali duplex 2205. W niniejszej pracy próbki stali poddano testom ekspozycyjnym w środowisku zawierającym BRS z gatunku Desulfovibrio desulfuricans. Biofilm BRS utworzony na stali powodował pozorne „uszlachetnienie” stali, czego skutkiem był wzrost potencjału korozyjnego. Badania elektrochemiczne na próbkach pokrytych biofilmem wykazały, że ekspozycja w środowisku BRS może prowadzić do rozwoju korozji wżerowej stali. Jednakże zmiany wartości potencjału korozji wżerowej i potencjału repasywacji były obserwowane dopiero po 30 dniach. Zniszczenia korozyjne inicjowane przez BRS miały charakter lokalny. Obserwowano selektywne trawienie obszarów o niższej zawartości chromu i molibdenu, czym wykazano, że austenit jest fazą bardziej podatną na rozwój korozji wżerowej wywołanej aktywnością metaboliczną BRS.

Słowa kluczowe: korozja mikrobiologiczna, pitting, bakterie redukujące siarczany, stal duplex

2013

Vol.. 56, nr 6

s. 250-253

Bibliogr. 10

 


Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3

 

MICHALIK R.

WOŹNICA H.

TOMASZEWSKA A.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska

 

Celem pracy było określenie wpływu obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3 w 3% roztworze NaCl. Badaniom poddano niemodyfikowany stop ZnAl40Cu3. Badany stop poddano: wygrzewaniu w temperaturze 185°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie, wygrzewaniu w temperaturze 385°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie oraz wygrzewaniu w temperaturze 385°C w czasie 10 godzin z następnym wygrzewaniem w temperaturze 175°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne. Po badaniach korozyjnych przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek po korozji. Badania wykazały, że najwyższą odpornością na korozję charakteryzuje się stop po wygrzewaniu w 385°C/10 h a najniższą, po wygrzewaniu w 185°C/10 h.

Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura, obróbka cieplna

2013

Vol.. 56, nr 6

s. 254-259

Bibliogr. 9

 


Ochrona przed korozją w praktyce

 

Klasyka i nowoczesność w chemicznej obróbce metali

 

BŁACHOWICZ E.

IMPUREX Chemiczna Obróbka Metali

 

Omówiono trzy procesy, powszechnie stosowane w przemyśle: mycie i odtłuszczanie, nakładanie powłok konwersyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fosforanowania żelazowego oraz usuwanie powłok malarskich. Przedstawiono klasyczne wersje tych procesów, jak również nowe tendencje będące efektem wymagań technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych. Stwierdzono, że sprawdzone, klasyczne metody z powodzeniem funkcjonują w przemyśle. Główne kierunki ich rozwoju obejmują przede wszystkim zmiany składu preparatów na bardziej przyjazne dla szeroko rozumianego środowiska (eliminacja toksycznych składników, obniżenie temperatury procesów, obniżenie stężeń roboczych) – dotyczy to zarówno mycia i odtłuszczania, jak i fosforanowania żelazowego, które stanowi w wielu przypadkach niezastąpiony, dobry proces stosowany przed malowaniem. W odniesieniu do usuwania powłok malarskich, nowe kierunki to, oprócz nowych technologii, zaostrzenie przepisów unijnych dotyczących warunków stosowania preparatów rozpuszczalnikowych, jak również podwyższanie świadomości technologicznej i szkolenie personelu zajmującego się tymi procesami.

Słowa kluczowe: mycie i odtłuszczanie, fosforanowanie żelazowe, usuwanie powłok malarskich, technologie klasyczne, nowe kierunki

2013

Vol.. 56, nr 6

s. 261-265

Bibliogr. 25

 


Ochrona przed korozją w praktyce

 

Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych i specyfikacje techniczne pod lupą specjalisty

 

MICHAŁ JACZEWSKI

Tikkurila Polska S.A.

 

Przeanalizowano 59 projektów i specyfikacji przetargowych dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych przy użyciu powłok malarskich. Kryteria oceny projektów wytypowano głównie w oparciu o normę

ISO 12944-8. Błędy pogrupowano na wynikające z projektu konstrukcji, doboru materiałów (specyfikacji) i technologii wykonania zabezpieczenia.

Słowa kluczowe: korozja, zasady projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfikacja zabezpieczeń antykorozyjnych, błędy projektowe, błędy w specyfikacjach

2013

Vol.. 56, nr 6

s. 266-268

Bibliogr. 5

 


Ochrona przed korozją w praktyce

 

Badania glonów na elewacjach budynków mieszkalnych. Część 2

 

KSIĄŻEK M.

Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa

 

W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które powodują korozję biologiczną elewacji. Błędy projektowe i wykonawcze powodują także zmianę podstawowych właściwości materiałów i właściwości użytkowych mieszkań.

Słowa kluczowe: glony, korozja biologiczna, elewacje budynków mieszkalnych, błędy projektowe i wykonawcze, docieplanie budynków

2013

Vol.. 56, nr 6

s. 269-272

Bibliogr. 7