Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 07/2013

 


  Okładka i spis treści (pdf)


 

 Ochrona stali nierdzewnej za pomocą antykorozyjnych powłok poli(3,4-etylenodioksytiofen)/rodanina

ADAMCZYK L.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Chemii

 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i rodaniny (R) o różnym elektrolicie w roztworze modyfikującym osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.

Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3,4-etylenodioksytiofen), rodanina, powłoki antykorozyjne, stal nierdzewna

2013

Vol.. 56, nr 7

s. 286-291

Bibliogr. 27

 


 

Identyfikacja korozji międzykrystalicznej za pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji –optymalizacja warunków

WAWRZASZEK U.

MASALSKI J.

Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław

 

W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfikacji stopnia uczulenia dla stali dupleksowej typu EN 1.4462 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji

(ang. double – loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL –EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 720°C w czasie 168 godzin. Do badań użyto roztworu

testowego w skład którego wchodził H2SO4 ( 0,1÷2,5 M) oraz NH4SCN (0,1÷0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze otoczenia przy szybkości skanowania od 1,67 do 3,00 mV/s. Stopień uczulenia wyznaczono na podstawie gęstości prądów (SU,I) przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość SU,I odnotowano dla roztworu 2,5 M H2SO4 + 0,5 M NH4SCN; wynosiła ona 50%.

Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, dupleksowa stal odporna na korozję

2013

Vol.. 56, nr 7

s. 292-297

Bibliogr. 12

 


 

Topografia, własności i odporność korozyjna warstwy azotowanej na stopie tytanu OT4-0

JAGIELSKA-WIADEREK K.

Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska

 

W pracy przedstawiono badania nad wpływem azotowania stopu tytanu OT4-0 (97,4 mas. % Ti) na jego własności mechaniczne i odporność korozyjną. Potencjokinetyczne krzywe polaryzacji badanego materiału w stanie wyjściowym i po procesie azotowania jarzeniowego (800°C) wykonano w zakwaszonych do pH = 2,7 i pH = 5,0 środowiskach siarczanowych. Badania metalograficzne prowadzono za pomocą mikroskopu optycznego oraz mikroskopu sił atomowych. Stwierdzono, że przeprowadzona obróbka azotująca poprawiła odporność korozyjną oraz znacznie utwardziła powierzchnię badanego materiału.

Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, tytan, korozja

2013

Vol.. 56, nr 7

s. 298-303

Bibliogr. 14

Newsletter