Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 08/2013

 


 Okładka i spis treści (pdf)


Metoda korelacyjna badania prądów błądzących – technika ciągle nieznormalizowana

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL Gdańsk

 

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w technice pomiarowej związanej z technologią ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji metalowych w miastach rozpoczęto w Polsce stosowanie tzw. techniki korelacyjnej. Polega ona na badaniu jednocześnie dwóch wzajemnie oddziaływających sygnałów odwzorowujących przyczynę i skutek zagrożenia korozyjnego konstrukcji podziemnych. Przedstawienie tej zależności w postaci widma korelacyjnego okazała się niezwykle wygodnym narzędziem do szybkiej i jednoznacznej interpretacji wyników zarówno przy ocenie zagrożeń, jak również i skuteczności działania środków zaradczych. Znalazła ona zastosowanie przede wszystkim do analizy oddziaływania prądów błądzących, głównie w aglomeracjach miejskich. Niestety, pomimo bardzo szerokiego i długiego już okresu stosowania tej techniki – nie jest ona w żaden sposób znormalizowana. W artykule przypomniano zasady techniki korelacyjnej i reguły jej stosowania, będące wynikiem wieloletnich doświadczeń, które kwalifikują się do znormalizowania.

Słowa kluczowe: prądy błądzące, badania, interferencje, korelacja, normalizacja

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 320-331

Bibliogr. 21

 


 

Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM S.A.

 

Potencjałowe obrazy oddziaływań prądów błądzących d.c. na rurociągi pokryte powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności są specyficzne. Mierząc potencjały załączeniowe Eon rurociągu wzdłuż jego trasy można dojść do wniosku, że oddziaływania prądów błądzących rozciągają się na znacznych obszarach. Tymczasem z reguły nie towarzyszy im przepływ prądu pomiędzy rurociągiem a ziemią z powodu braku nieciągłości w powłoce izolacyjnej. Mierzone wartości i charakter ich zmian zależą m.in. od wzajemnego usytuowania elektrody odniesienia i nieciągłości w powłoce izolacyjnej. Ocena oddziaływań jest trudna, a stosując klasyczną technikę korelacyjną można często wysnuć błędne wnioski o istnieniu zagrożenia korozyjnego w sytuacji, gdy w rzeczywistości ono nie występuje. Z drugiej strony w przypadku takich rurociągów pojawiają się nowe możliwości zabezpieczeń, w tym kształtowania w pewnym zakresie charakterystyk oddziaływania.

Słowa kluczowe: rurociąg, powłoka izolacyjna, ochrona katodowa, rura osłonowa, prądy błądzące

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 332-341

Bibliogr. 9

 


 

Sir Humphry Davy i Michael Faraday – pionierzy antykorozji i ochrony katodowej

GUMMOW G. A.

Corrosion Service Company Limited, Markham, Ontario, Kanada

 

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, ogniwo korozyjne, elektroliza, prawa Faradaya, stos woltaiczny

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 342-347

Bibliogr. 24

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

Współczesne miejskie torowiska tramwajowe budowy zamkniętej – czyżby koniec korozyjnych problemów wywoływanych przez prądy błądzące

DĄBROWSKI J.

Instytut Elektrotechniki, Zakład Trakcji Elektrycznej

 

Zastosowanie różnych tworzyw polimerowych w konstrukcji współczesnych torowisk tramwajowych ma zapewnić tłumienie przenoszenia drgań do podłoża oraz wyciszyć hałas emitowany przez jadące pojazdy szynowe. Tym celom

sprzyja zabudowana konstrukcja torowiska, gdzie główka szyny jest na poziomie otaczającego gruntu. Podziemna metalowa infrastruktura miejska jest przebudowywana i przechodzi bezpośrednio w tworzywa – gazociągi niskociśnieniowe, lub w osłony z tworzyw – preizolaty w ciepłociągach. Czy w tych warunkach zanikają problemy związane z prądami błądzącymi upływającymi z szyn trakcji elektrycznej prądu stałego?

Słowa kluczowe: torowiska tramwajowe budowy zamkniętej, prądy błądzące, korozja elektrochemiczna, ciepłociąg preizolowany

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 348-351

Bibliogr. 4

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych – dane statystyczne serwisów instalacji

SZUKALSKI J.

JANKOWSKI J.

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

 

Skuteczne działanie ochrony katodowej stalowych powierzchni zbiorników podziemnych na stacjach paliw zależy nie tylko od zagrożenia korozyjnego od strony ziemi (m.in. rezystywności gruntu, obecności bakterii redukujących siarczany czy działania prądów błądzących), ale również, a często przede wszystkim, od właściwej zabudowy zbiorników i podłączonych do nich instalacji technologicznych. Omówiono kilka typowych błędów, występujących najczęściej podczas montażu, które rzutują później na skuteczność działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników. Przedstawiono 10-letnie wyniki pomiarów serwisowych instalacji ochrony katodowej zbiorników LPG na 8 stacjach paliwowych, na których stwierdzono niesprawne działanie ochrony katodowej w pierwszych latach ich eksploatacji. Przeprowadzona w wyniku badań modernizacja spowodowała w większości przypadków przywrócenie

wymaganych parametrów ochrony katodowej.

Słowa kluczowe: zbiorniki podziemne, stacje paliwowe, ochrona katodowa, serwisy

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 352-357

Bibliogr. 9

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce - ARTYKUŁ PROMOCYJNY

 

Ochrona katodowa fundamentów morskich wież energetycznych

KANIAK T.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wojciech Ostrowski Usługi konsultingowe, Handel

 

Omówiono problematykę związaną z korozją fundamentów morskich wież energetycznych. Skupiono się na problematyce ochrony za pomocą anod galwanicznych i ochrony katodowej za pomocą zewnętrznego źródła prądu. Rozpoznano najważniejsze problemy dotyczące ochrony przed korozją dla ww. obiektów oraz omówiono sposoby realizacji ochrony.

Słowa kluczowe: offshore, korozja, fundament, ochrona katodowa, anody galwaniczne, ochrona przed korozją

2013

Vol.. 56, nr 8

s. 358-360

Bibliogr. 11