Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2013

 


 Okładka i spis treści (pdf)


 

Wpływ środowiska eksploatacyjnego na właściwości dekoracyjno-ochronne powłok epoksydowych

Kotnarowska D.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Radom

 

Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok epoksydowych pod wpływem czynników środowiska eksploatacji. Opisano skutki oddziaływania dominujących czynników destrukcyjnych, prowadzące do utraty dekoracyjno-ochronnych właściwości powłok w postaci pękania srebrzystego – w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego, a także pękania oraz pęcherzenia pod wpływem mediów agresywnych. Dokonano również oceny intensywności zużywania erozyjnego powłok, uprzednio starzonych pod wpływem: promieniowania UV, solanki, kwaśnego deszczu, wodorotlenku potasu.

Słowa kluczowe: powłoki epoksydowe, destrukcja, pękanie, pęcherzenie, erozja

 

2013

Vol.. 56, nr 9

s. 372-383

Bibliogr. 33

 


 

Ochrona przed korozją za pomocą powłok z nanopigmentami antykorozyjnymi

ENTENMANN M.

GREISIGER H.

MAURER R.

SCHAUER T.

Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation, Germany

 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony antykorozyjnej metali i ich stopów za pomocą farb do gruntowania oraz w celu osiągnięcia właściwości samonaprawczych niezwykle ważne są takie właściwości pigmentów antykorozyjnych jak: wielkość cząsteczek, ich wzajemne oddziaływanie ze spoiwem, efekt barierowy, uwolnienie aktywnych związków oraz ich transport na powierzchnię metalu. Badaniu poddano tradycyjne antykorozyjne pigmenty fosforanowe oraz ich odmiany w nanoskali w celu ustalenia ich wpływu na powyższe czynniki i na skuteczność ochrony podłoża metalowego

przed korozją. Wybrane pigmenty wprowadzono do rozpuszczalnikowego gruntu epoksydowego, który nałożono na podłoża stalowe, stalowe ocynkowane i aluminiowe, a następnie badano za pomocą testów krótkoterminowych, metod elektrochemicznych oraz poddając próbki działaniu warunków atmosferycznych. Wykonano również zdjęcia SEM przekrojów, aby zobrazować rozmieszczenie cząstek pigmentu. Do korzystnych właściwości nanopigmentów należy zaliczyć skuteczną ochronę przed korozją, dobre właściwości samonaprawcze oraz właściwości barierowe. Zaobserwowano również wpływ chropowatości powierzchni metalu na powyższe właściwości.

Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, nanopigmenty antykorozyjne

2013

Vol.. 56, nr 9

s. 384-389

Bibliogr. 9

 


 

Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na własności ochronne starzonych powłok silanowych na żelazie

OWCZAREK E.

Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii

 

W niniejszej pracy dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworów izobutylotrietoksysilanu (IBTES) o różnych stężeniach, na podłożu żelaznym. Odporność korozyjną powłok określano

w mineralnych roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony wodorowęglanowe, węglanowe i siarczanowe oraz alternatywnie – chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne żelaznego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się ze wzrostem stężenia roztworu silanu.

Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, żelazo Armio

2013

Vol.. 56, nr 9

s. 390-395

Bibliogr. 18

Newsletter