Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 10/2013

 


Okładka i spis treści


 

Odwarstwienie proszkowej powłoki poliestrowej na podłożu ze stali przygotowanej za pomocą fosforanowania cynkowego i żelazowego

JEGDIĆ B.V

Institute GOŠA, Belgrade, Serbia

POPIĆ J.P.

University of Belgrade, ICTM – Department of Electrochemistry, Belgrade, Serbia

BAJAT J.B.

MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ V.B

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia

 

Zbadano wpływ różnych typów powłok fosforanowych na odporność na korozję stali pokrytej nawierzchniową powłoką poliestrową. Morfologię powłok fosforanowych badano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), skład za pomocą dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (EDS), a pokrycie powierzchni metodą woltamperometrycznego roztwarzania anodowego (VAD).Odporność na korozję powłoki poliestrowej nałożonej na stal fosforanowaną badano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Stwierdzono, że na podłożu stalowym pojawiły się sporadycznie niewielkie zarodki krystalizacji fosforanu żelaza, podczas gdy powłoka fosforanu cynku miała bardziej zwartą strukturę i wykazała lepsze pokrycie powierzchni. Po dłuższej ekspozycji nastąpił znaczący spadek wartości Rp dla układu powłoka poliestrowa / fosforan cynku, w wyniku odwarstwiania powłoki poliestrowej, podczas gdy wartości Rp powłok poliestrowych na stali z powłoką z fosforanu żelaza pozostały prawie niezmienione, wskazując na większą stabilność tego systemu ochronnego.

Słowa kluczowe: stal niskowęglowa, powłoka fosforanowa, powłoki organiczna, korozja, EIS

 

2013

Vol.. 56, nr 10

s. 423-429

Bibliogr. 28

 


 

Różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych i jej wpływ na właściwości antykorozyjne

KRÓLIKOWSKA A.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

ZUBIELEWICZ M.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

 

Przedstawiono różnorodność cynkowych powłok zanurzeniowych pod względem ich składu, morfologii i aktywności powierzchni w zależności od rodzaju cynkowanej stali, składu kąpieli cynkowniczej i parametrów procesu cynkowania. Omówiono wpływ tych różnic na właściwości powłok.

Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, morfologia powłok, aktywność powierzchniowa

 

2013

Vol.. 56, nr 10

s. 430-440

Bibliogr. 47

 


 

Odporność korozyjna powłok otrzymanych w kąpieli ZnAl23 z dodatkami Mg

KANIA H.

BIEROŃSKA M.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

 

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok otrzymanych w kąpielach cynkowo-aluminiowych z dodatkiem Mg. Zawartość Al w kąpieli wynosiła 23%, natomiast zawartość magnezu 3% i 6%. W celu określenia odporności korozyjnej wykonano dwa standardowe testy korozyjne w obojętnej mgle solnej oraz w wilgotnej atmosferze zawierającej SO2. Odporność korozyjną badanych powłok porównano z odpornością korozyjną tradycyjnej

powłoki cynkowej. Stwierdzono, że powłoki ZnAl23-Mg odznaczają się bardzo dobrą odpornością korozyjną w badanych środowiskach, lepszą od powłok cynkowych.

Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki ZnAlMg, odporność korozyjna

 

2013

Vol.. 56, nr 10

s. 441-448

Bibliogr. 9

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

Wpływ zmiennych warunków eksploatacji skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny cierne na parametry pracy

STAWARZ M.

Politechnika Śląska, Katedra Odlewnictwa, Gliwice

 

W artykule przedstawiono wpływ zmiennych warunków pracy skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa – okładziny cierne na parametry pracy układu. Do badań laboratoryjnych zastosowano unikatowe autorskie stanowisko badawcze do badań skojarzeń ciernych typu tarcza hamulcowa – okładziny cierne. Badania prowadzono z środowisku suchym, wilgotnym oraz środowisku wilgotnym – chemicznie korozyjnym.

Słowa kluczowe: korozja, żeliwo, tribologia

 

2013

Vol.. 56, nr 10

s. 449-452

Bibliogr. 7

Newsletter