Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2013

 


okładka i spis treści


 

Wpływ składu chemicznego na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3

MICHALIK R.

TOMASZEWSKA A.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 

 

Przeprowadzono badania wpływu dodatku krzemu oraz modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Wykonano badania potencjodynamiczne oraz badania potencjostatyczne. Badania wykazały, że dodatek krzemu oraz dodatek krzemu z jednoczesną modyfikacją pierwiastkami ziem rzadkich stopu ZnAl22Cu3 wpływa na jego odporność na korozję. W przypadku polaryzacji anodowej dla mniejszych wartości potencjału wpływ dodatku krzemu jest korzystny, dla polaryzacji dla większych wartości potencjału – niekorzystny.

Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, korozja

2013

Vol.. 56, nr 12

s. 566-569

Bibliogr. 11

 


 

Ocena szybkości korozji stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej

BASHIR A.

DUDZIŃSKI W.

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Sztucznych 

 

Wyniki przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stali X12Cr13 w stanie dostawy i po 25 latach eksploatacji w środowisku początkowego oraz zwrotnego kondensatu obiegu turbiny parowej wykazały, żenajwyższe wartości szybkości korozji uzyskała stal X12Cr13 w stanie dostawy w kondensacie początkowym.

Słowa kluczowe: stal X12Cr13, kondensat początkowy, kondensat zwrotny, korozja, strefa Wilsona

2013

Vol.. 56, nr 12

s. 570-573

Bibliogr. 6

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Badania korozyjne staliw wysokochromowych do zastosowań na elementy maszyn ciężkich

KONDRACKI M.

STUDNICKI A.

SZAJNAR J.

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Odlewnictwa, Gliwice

 

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej staliw wysokochromowych w stanie surowym w warunkach oddziaływania środowiska o wysokiej koncentracji jonów chloru. Takie warunki pracy występują najczęściej w kopalniach, gdzie maszyny górnicze narażone są na działanie wód zawierających duże ilości substancji negatywnie wpływających na trwałość elementów maszyn ciężkich. Większość części maszyn górniczych, oprócz narażenia na korozję, jest dodatkowo obciążona mechanicznie i podlega zużyciu ściernemu. Prezentowane badania dotyczą staliw, które dzięki połączeniu dobrej odporności korozyjnej z podwyższoną odpornością na ścieranie mogą być stosowane na elementy maszyn górniczych oraz innych maszyn ciężkich.

Słowa kluczowe: staliwo stopowe, staliwo chromowe, odporność korozyjna, korozja wżerowa, jony Cl

2013

Vol.. 56, nr 12

s. 574-579

Bibliogr. 16