Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 10/2017

 okładka i spis treści

 

DOI: 10.15199/40.2017.10.1

Badania polaryzacyjne wpływu chlorków na cynkową powłokę ochronną stali zbrojeniowej w dojrzewającym betonie

KOŁODZIEJ J.

JAŚNIOK M.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Przeprowadzono analizę wpływu chlorków na stalowe pręty zbrojeniowe zabezpieczone powłokami cynkowymi oraz porównawczo na pręty bez żadnych powłok ochronnych. Pręty zbrojeniowe badano w betonie o zawartości chlorków wynoszącej 2% masy cementu zawartego w betonie, a także w betonie referencyjnym bez chlorków. Badania polaryzacyjne realizowano w trybie potencjodynamicznym w układzie trójelektrodowym, w którym elektrodą badaną był umieszczony w betonie pręt z stali żebrowanej gatunku RB500. Badania rozpoczęto po 2 tygodniach od zabetonowania próbek, a następnie kontynuowano w odstępach jedno i dwu-tygodniowych. Wyniki badań pokazały, że w początkowym okresie dojrzewania betonu, niezależnie od występowania lub braku chlorków w betonie, na powierzchni powłoki cynkowej zachodzą dość intensywne procesy elektrochemiczne. Po osiągnięciu przez beton normowej – 28-dniowej dojrzałości, procesy elektrodowe ulegają silnemu spowolnieniu i stabilizacji.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, korozja, chlorki, powłoka cynkowa, pomiary potencjodynamiczne, gęstość prądu korozyjnego

2017

Vol. 60, nr 10

str. 330-334

Bibliogr. 23

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.10.2

Cynkowanie zanurzeniowe wyrobów stalowych nowym stopem cynku WEGAL-CuTi

WESOŁOWSKI J.

MALARA S.

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Zaprezentowano wyniki jednostkowego cynkowania zanurzeniowego próbek ze stali niskokrzemowej w gatunku 08X oraz reaktywnej w gatunku S235JRG2 w kąpieli utworzonej ze stopu WEGAL bez dodatku cyny oraz podwyższonej zawartości manganu do 0,2% i udziałem miedzi oraz tytanu (ZnAl0,1Ni0,1Mn0,2CuTi). Przedstawiono mikrostrukturę badanego stopu cynku łącznie z określeniem występujących w nim faz. Na podstawie analizy termicznej w procesie krzepnięcia stopu określono jego temperaturę topnienia. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 445°C i czasie 600 s. W analizie otrzymanych wyników uwzględniono również mikrostrukturę utworzonej powłoki na każdej badanej stali. Dokonano pomiaru grubości otrzymanej powłoki. Przeprowadzono próbę ręcznego zginania ocynkowanych próbek o kąt 180° na trzpieniu stalowym o promieniu 5 mm. Ocenie wizualnej poddano krawędź zginania po stronie zewnętrznej. Powłoka wykazała dobrą plastycznośći estetyczny wygląd. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w kinetyce wzrostu powłoki.

Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, WEGAL-CuTi

2017

Vol. 60, nr 10

str. 335-338

Bibliogr. 16

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.10.3

Skuteczność inhibicji wybranych węglowodorów ciekłych w ochronie przed korozją stali nierdzewnej i stali miękkiej w środowisku HCl

ADETUNJI O.R.

NWANKWO O.K.

ADESUSI O.M.

Mechanical Engineering Department, Federal University of Agriculture, Abeokuta,

P.M.B.2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria

ADETUNJI O.W.

Environmental Management and Toxicology Department, Federal University of Agriculture, Abeokuta,

P.M.B.2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria

MAKINDE V.O.

Physics Department, Federal University of Agriculture, Abeokuta,

P.M.B.2240, Abeokuta, Ogun State, Nigeria

Korozja to proces rozkładu metalu prowadzący do pogorszenia jego własności użytkowych w wyniku działania czynników środowiskowych. W przemyśle naftowym, metale te są poddane działaniu różnych czynników środowiskowych, które skracają ich żywotność. W badaniach wykorzystano Polaryzację Potencjodynamiczną (PP) do oceny skuteczności benzyny, nafty oraz oleju napędowego jako inhibitorów korozji Stali Miękkiej (SM) oraz Stali Nierdzewnej (SN) umieszczonej w środowisku HCl. PP przeprowadzono z wykorzystaniem 8 próbek metalowych pełniących funkcje elektrod roboczych umieszczonych w medium w postaci 1 M HCl o pH 1,2 w roztworze osobno z 0,1% benzyny (DHCL), oleju napędowego (DHCl) oraz nafty pełniących funkcję inhibitorów. Na podstawie badań PP określono gęstości prądów korozyjnych, które wykorzystano do ustalenia Szybkości Korozji (SK). Odnotowano pH medium. Za pomocą Skaningowego Mikroskopu Elektronowego wykonano zdjęcia skorodowanych próbek. Szybkość korozji SN na podstawie PP wynosiła 0,0549, 0,0199, 0,0066 oraz 0,0093 mm/rok odpowiednio dla HCL, PHCL, DHCL oraz KHCL, a dla SM wynosiła odpowiednio 0,515, 0,009, 0,057 oraz 0,006 mm/rok. Skuteczność inhibicji zatem była większa dla SN niż dla SM odpowiednio w przypadku DHCL, PHCL oraz KHCL. Uzyskane za pomocą SEM zdjęcia SN oraz SM wskazywały na obecność produktów korozji w medium. Podsumowując, inhibicja korozji była skuteczna w przypadku SN w DHCL, podczas gdy wyższą szybkość korozji odnotowano dla SM w HCl.

Słowa kluczowe: polaryzacja potencjodynamiczna, skuteczność inhibicji, węglowodory ciekłe, metale, HCl

2017

Vol. 60, nr 10

str. 339-343

Bibliogr. 19

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.10.4

Korozja naprężeniowa mosiądzu ołowiowego zawierającego zmienną zawartość aluminium i cyny

KONDRACKI M.

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Odlewnictwa

Artykuł prezentuje badania korozji naprężeniowej odlewniczych mosiądzów ołowiowych zawierających dodatki aluminium i cyny. Analiza podatności stopów na korozję naprężeniową została przeprowadzona przy pomocy zmodyfikowanej próby amoniakalnej, obejmującej badania udarności próbek w funkcji czasu ekspozycji. Do badań struktury stopów wykorzystano metody mikroskopii świetlnej i elektronowej. Wyniki badań pokazały zmienną odporność na korozję naprężeniową stopów zależnie od ich składu chemicznego.

Słowa kluczowe: stop miedzi, mosiądz, korozja, korozja naprężeniowa, pękanie

2017

Vol. 60, nr 10

str. 344-347

Bibliogr. 8

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.10.5

Technologie przygotowania powierzchni elementów ocynkowanych

BUDZISZEWSKI M.

Chemetall Polska Sp. z o.o., Warszawa

Powłoki Duplex są dzisiaj najlepszym zabezpieczeniem elementów konstrukcji stalowych, gwarantującym długotrwałą ich eksploatację w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Przed pokryciem powierzchni ocynkowanej powłoką malarską stosuje się najczęściej obróbkę strumieniowo-ścierną, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń, warstwy tlenkowej, a także zwiększenie przyczepności poprzez wzrost chropowatości podłoża. W przypadku malowania elementów cienkościennych zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej jest niemożliwe. W tych przypadkach stosowane są różne chemiczne obróbki powierzchni, których zadaniem jest wytworzenie powłoki konwersyjnej gwarantującej zarówno dobrą przyczepność powłoki lakierowej do podłoża, jak i wieloletnią ochronę antykorozyjną. W artykule przedstawiono przegląd technologii chemicznej obróbki powierzchni możliwych do zastosowania pod powłoki Duplex.

Słowa kluczowe: powłoki Duplex, stal ocynkowana, chemiczne przygotowanie powierzchni, fosforanowanie

2017

Vol. 60, nr 10

str. 350-351

Bibliogr. -

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2017.10.6

Cynkowe powłoki ochronne w przemyśle

ŁABĘDŹ J.

str. 352

 

Newsletter