Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2017

okładka i spis treści

 

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.1

Metody odwrotne w badaniach korozji i degradacji materiałów

FILIPEK R.

SZYSZKIEWICZ-WARZECHA K.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Przedstawiono zastosowania metody odwrotnej w badaniach nad korozją i degradacją materiałów. Dwa przykłady dotyczą korozji zbrojenia stalowego w konstrukcjach żelbetowych, a jeden dotyczy wielkiego pieca. W pierwszym przykładzie, model dyfuzyjny oraz dyfuzyjno- reakcyjny zostały użyte do wyznaczenia współczynnika dyfuzji chlorków betonie, który następnie może być wykorzystany w celu oszacowania czasu użytkowania konstrukcji budowlanej. W drugim przykładzie oszacowanie stanu procesu korozyjnego dokonano na podstawie rozwiązania problem odwrotnego zdefiniowanego dla czasowej odpowiedzi potencjałowej (metoda impulsu galwanostatycznego). Ostatni przykład demonstruje jak metoda odwrotna może być wykorzystana do problemu transport ciepła w celu oceny degradacji wyłożenia ogniotrwałego będącego w kontakcie ze stopionym metalem w oparciu o odczyty temperatury wielkiego pieca w wybranych punktach.

Słowa kluczowe: zagadnienie odwrotne, korozja zbrojenia w betonie, współczynnik dyfuzji chlorków, impuls galwanostatyczny, szybkość korozji, transport ciepła, wielki piec

2017

Vol. 60, nr 11

s. 358-363

Bibliogr. 25

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.2

Odporność korozyjna prasowanych na gorąco nanokrystalicznych stopów tantalu

SOPATA M.

KOPER J. K.

JAKUBOWICZ J.

Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Jana Pawła II 24, 61-138 Poznań

W pracy zaprezentowano wyniki badań odporności korozyjnej nanokrystalicznego tantalu oraz jego stopów. Dodatkami stopowymi były niob, molibden oraz wolfram. Materiałem wyjściowym były proszki metali, które poddano mechanicznej syntezie. Po 48 h mechanicznej syntezy materiał sprasowano na gorąco. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej w trybie potencjodynamicznym, w płynie Ringera. Na postawie krzywych polaryzacji określono, że najgorszą odpornością korozyjną charakteryzuje się stop tantalu z niobem, a najlepszą stop tantalu z molibdenem. Bardzo dobre właściwości korozyjne zmierzono również dla stopów Ta-W. Wyniki porównano z czystym tantalem nanokrystalicznym, który charakteryzuje się gęstością prądu korozyjnego o 2–3 rzędy wielkości większą (gorszą odpornością korozyjną) od najlepszych nanokrystalicznych stopów Ta-Mo oraz Ta-W.

Słowa kluczowe: tantal, nanokrystaliczny tantal, stopy tantalum, prasowanie na gorąco, wysoce odporne metale, odporność korozyjna

2017

Vol. 60, nr 11

s. 365-367

Bibliogr. 8

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.3

Wpływ powłok chitozanowych na odporność korozyjną stopów magnezu w roztworze siarczanu sodu

KRAWIEC H.

SZKLARZ Z.

TISSIER V.

AGH - University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Reymonta 23 street, 30-059 Kraków, Poland

Badano wpływ polisacharydowych chitozanowych powłok na odporność korozyjną stopów magnezu typu Mg1Ca , Mg1Ca1Si i Mg4Zn1Ca w 0,1 M roztworze siarczanu VI sodu (Na2SO4). Korozja tych stopów przebiega wzdłuż granic ziaren i wokół wydzieleń. Po kilkudziesięciu godzinach ekspozycji stopów w roztworze elektrolitu jony metali były obecne w roztworze w przypadku stopów Mg1Ca i Mg4Zn1Ca. Obecność powłok chitozanowych i powłok chitozanowych zawierających TiO2 powodowała przyspieszenie korozji stopów magnezu w roztworze siarczanu VI sodu.

Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stopy magnezu, powłoki chitozanowe

2017

Vol. 60, nr 11

s. 368-371

Bibliogr. 17

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.4

Wpływ zawarości biotolerowalnego spoiwa na zachowanie korozyjne kompozytów magnetycznych RE-M-B w roztworach siarczanowych

PAWŁOWSKA G.

Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Poland

KLIMECKA-TATAR D.

Department of Production Engineering and Safety, Czestochowa University of Technology, Poland

RADOMSKA K.

Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Poland

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu nowego spoiwa (wypełniacza) na zachowanie kompozytu magnetycznego Nd-Fe-B/biopolimer w zakwaszonym środowisku siarczanowym. W badaniach wykorzystano proszek magnetyczny o formule chemicznej Nd12Fe77Co5B6 (indeksy dolne oznaczają % atomowe). Jako spoiwa do konsolidacji proszku użyto biopolimeru, którego proces polimeryzacji przebiega w niskich temperaturach. Na podstawie zaprezentowanych krzywych potencjo kinetycznych oraz zmiany oporu polaryzacji wytypowano najkorzystniejszy pod względem odporności korozyjnej skład kompozytu.

Słowa kluczowe: wiązane magnesy RE-M-B, kompozyt magnetyczny, biopolimer, proces polimeryzacji.

2017

Vol. 60, nr 11

s.372-375

Bibliogr. 17

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.5

Zastosowanie powłok silanowych w ochronie metali przed korozją

OWCZAREK E.

Division of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Czestochowa University of Technology, Armii Krajowej Ave. 19, 42-200 Czestochowa, Poland

Silany są jednymi z najbardziej atrakcyjnych materiałów spośród możliwych alternatyw, zastępujących toksyczne tradycyjne technologie obróbki wstępnej na bazie Cr6+ w celu ochrony metali przed korozją. Ważnymi zaletami silanów są konkurencyjne ceny, przyjazność dla środowiska oraz kompatybilność z szerokim spektrum interfejsów nieorganicznych i organicznych. W pracy przedstawiono aktualny stan i perspektywy w badaniach powłok silanów organofunkcyjnych stosowanych w zapobieganiu korozji i ochronie metali.

Słowa kluczowe: silan, ochrona przed korozją, metale

2017

Vol. 60, nr 11

s.376-379

Bibliogr. 79

 

DOI: 10.15199/40.2017.11.6

Badania właściwości ochronnych otuliny zbrojenia silosów na cement

SZWEDA Z.

Faculty of Civil Engineering, the Silesian University of Technology

Na podstawie badań właściwości ochronnych otuliny stali zbrojeniowej w wyciętych rdzeniach betonowych dokonano oceny zagrożenia korozją konstrukcji silosów na cement. Badania przeprowadzono w celu oceny zaawansowania procesu karbonatyzacji betonu i działania chlorków, jako głównych przyczyn korozji zbrojenia.

Słowa kluczowe: karbonatyzacja betonu, działanie chlorków, korozja zbrojenia, rozkłady stężenia chlorków.

2017

Vol. 60, nr 11

s. 380-383

Bibliogr. 10

 

Newsletter