Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 01/2018

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie badań polaryzacyjnych zbrojenia i stężenia chlorków - DOI:10.15199/41.2018.1.1

Zofia SZWEDA

Tomasz JAŚNIOK

Mariusz JAŚNIOK

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

Department of Building Structures, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

 

Praca dotyczy oceny skuteczności metody elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu. W celu przyspieszenia naturalnie wolnego wnikania chlorków w betonową otulinę zbrojenia przeprowadzono proces migracji chlorków w polu elektrycznym. Następnie wykonano zabieg elektrochemicznej ekstrakcji chlorków. W trakcie wprowadzania chlorków do betonu, a także przed i po zakończeniu procesu ekstrakcji prowadzono badania mechanizmu przebiegu procesów korozyjnych zbrojenia metodą EIS. Po zakończonych pomiarach impedancyjnych wykonywano warstwowe ścieranie betonu otuliny, przygotowywano modelowe roztwory cieczy porowej, w których oznaczano stężenie chlorków i pH. Łączna analiza pomiarów impedancyjnych stalowego zbrojenia oraz profili chlorkowych i pvH betonu umożliwiła ocenę skuteczności zabiegu elektrochemicznej ekstrakcji. Wykonany zabieg silnie obniżył stężenie chlorków w betonie, ale nie w każdym przypadku zmniejszył szybkość korozji zbrojenia.

Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, chlorki, pH, regeneracja betonu, elektrochemiczna ekstrakcja chlorków, ECE, pomiary impedancyjne, EIS.

2018

Vol. 61, nr 1, s.3-9

Bibliogr. 27

 

 

Wpływ zawartości granulatu pozyskanego z mieszanki betonowej na wybrane właściwości betonu - DOI:10.15199/40.2018.1.2

MACIEJ GRUSZCZYŃSKI

MAŁGORZATA LENART

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków

URSZULA PASZEK

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

W związku ze stale rosnącą produkcją betonu na świecie pojawia się problem związany z utylizacją coraz większej ilości niewykorzystanej mieszanki betonowej. W artykule przedstawiono zastosowanie dwukomponentowej domieszki proszkowej, powodującej związanie i granulację mieszanki betonowej. Uzyskany granulat można zastosować jako zamiennik części kruszywa zastosowanego w nowo produkowanych mieszankach betonowych. Celem badań było określenie wpływu ilości dodanego granulatu na wybrane właściwości mieszanki betonowej i betonu, takich jak: konsystencja, zawartość powietrza, wytrzymałość na ściskanie i głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.

Słowa kluczowe: kruszywo z recyklingu, niewykorzystana mieszanka betonowa, właściwości betonu, wytrzymałość na ściskanie, konsystencja

2018

Vol. 61, nr 1, s.10-13

Bibliogr. 14

 

 

Diagnostyczne badania wykwitów solnych na restaurowanych elewacjach Część 1 -badania cegieł - DOI:10.15199/40.2018.1.3

JERZY BOCHEN

BARBARA SŁOMKA-SŁUPIK

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

JACEK PODWÓRNY

Instytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych, Oddział Materiałow Ogniotrwałych, Gliwice

Institute of Ceramics and Building Materials, Department of Refractory Materials, Gliwice

 

Na ceglanych restaurowanych elewacjach adaptowanego budynku poprzemysłowego dawnej elektrowni pojawiły się silne wykwity solne w spoinach i na cegłach licowych. W celu wyjaśnienia przyczyn wysoleń pobrane próbki cegieł poddano badaniom fizycznym, chemicznym, składu fazowego oraz obserwacjom mikrostruktury. Zbadano cegły z wysoleniami oraz bez wysoleń.

Porównano cechy fizyczne cegieł „nowych” mających 3 lata od wbudowania i „starych” eksploatowanych ponad 100 lat. Analizy badań wytrzymałościowych wykazały, że wartości parametrów cegieł nowych były gorsze w porównaniu do cegieł starych. Nowe cegły były podatne na odspajanie wierzchnich warstw – niezasolone cechowały się licznymi mikrospękaniami, a zasolone mikrostrukturą z luźnymi niespójnymi formami matrycy. Analizy chemiczne i składu fazowego badanych cegieł z nalotem i zeskrobanego z nich osadu wykazały obecność alkalicznych siarczanów, gipsu i węglanów. Agresywne jony pochodziły najprawdopodobniej ze środowiska zewnętrznego, jak również z zastosowanych materiałów podczas renowacji elewacji polegającej również na czyszczeniu i wymianie uszkodzonych cegieł i spoin.

Słowa kluczowe: cegła licowa, wykwity solne, SEM, XRD

2018

Vol. 61, nr 1, s. 14-18

Bibliogr. 21

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Naprawy mostowych konstrukcji z betonu zbrojonego uszkodzonych wskutek korozji chlorkowej. Część 1.

Tomasz Kordjak

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji, Warszawa

 

Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie.

Część 1 dotyczy wiaduktu 11 T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie.

Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.

Słowa kluczowe: mosty betonowe, korozja zbrojenia, korozja chlorkowa,

ochrona zbrojenia przed korozją, naprawy betonu

2018

Vol. 61, nr 1, s.19-23

Bibliogr. 12

 

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Profesjonalne powłoki w zabepieczaniu betonu przed korozją

Marta Kozdrój

Doradca techniczny NOXAN

Mimo powszechnego używania betonu jako materiału budulcowego nadal pojawiają się problemy na etapie jego odpowiedniego zabezpieczenia przez niszczeniem czy uzupełniania pojawiających się ubytków. Nie ma lepszej ochrony przed korozją niż dobrze dobrana farba na beton  o najwyższej jakości i o parametrach najlepiej odpowiadających danej inwestycji, zaaplikowana na podłoże po dokładnie wykonanych pracach przygotowujących do użytkowania.

2018

Vol. 61, nr 1, s. 24-25

Bibliogr. -

 

 

 

 

 

 

Newsletter