Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2018

okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 Możliwości ograniczenia korozji stopów ołowiu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym poprzez zastosowanie dodatku cieczy jonowych

– DOI:10.15199/41.2018.2.1

 BARANIAK M.

LOTA G.

GABRYELCZYK A.

KOPCZYŃSKI K.

Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

PERNAK J

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

RZESZUTEK W.

PPUH Autopart Jacek Bąk sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec

JANKOWSKA E.

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

W pracy przedstawiono wpływ dodatku wodorosiarczanowych(VI) i siarczanowych( VI) cieczy jonowych na intensywność procesu korozji stopów PbCaSn stosowanych do otrzymywania kratek akumulatora kwasowo- -ołowiowego w technologii cięto-ciągnionej. W badaniach wykorzystano ciecze jonowe zawierające kationy alkilopirydyniowe oraz alkiloimidazoliowe. Badania przeprowadzono w środowisku 37% kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem 5 mg cm-3 wybranych cieczy jonowych. Procedura badawcza obejmowała analizę zmian potencjałów, gęstości prądów korozji oraz oporu polaryzacyjnego wyznaczonych metodami stało- i zmiennoprądowymi. Wykazano, że w przypadku wodorosiarczanowych(VI) cieczy jonowych zawierających zarówno kationy alkilopirydyniowe, jak i alkiloimidazoliowe dochodzi do przesunięcia potencjału korozji o ok. 200 mV w kierunku wartości bardziej dodatnich i gwałtownego spadku prądu korozji oraz wzrostu oporu polaryzacyjnego w stosunku do wartości wyjściowych. Analogicznych efektów nie zaobserwowano dla siarczanowych(VI) cieczy jonowych. Uzyskane wyniki otwierają nowe kierunki dla rozwiązań mających na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w oparciu o ciecze jonowe.

Słowa kluczowe: korozja, akumulator kwasowo-ołowiowy, stopy ołowiu, ciecze jonowe

2018, Vol. 61, nr 2, s.30-35

Bibliogr. 7

 

 

 Corrosion properties of Ni/Al2O3/Cgraphite hybrid composite layers
– DOI:0.15199/41.2018.2.2

BARTOSZEK W.

CIEŚLAK G.

SKROBAN K.

MAZUREK A.

TRZASKA M.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

 

W pracy przedstawiono wyniki badań warstw kompozytowych z niklową osnową oraz wbudowanymi w nią cząstkami faz dyspersyjnych w postaci: tlenku glinu (Al2O3) oraz grafitu (Cgrafit) wytwarzanych w procesie elektroosadzania na podłożu stalowym. Wytworzono trzy warianty powłok kompozytowych: Ni/Al2O3, Ni/Cgrafit, kompozytową warstwę hybrydową Ni/Al2O3/Cgrafit oraz w celach porównawczych warstwę niklową. Jako fazy dyspersyjne stosowano proszki Al2O3 oraz grafitu rozproszone w kąpieli Wattsa. Charakterystykę faz dyspersyjnych realizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz spektroskopii Ramana dla proszku grafitu.Przedstawiono wyniki badań struktury oraz składu chemicznego wytworzonych warstw za pomocą SEM z przystawką EDS, wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa, a także wyniki badań korozyjnych za pomocą elektrochemicznej metody potencjodynamicznej. Charakterystykę zniszczeń po badaniach korozyjnych dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego.

Słowa kluczowe: Al2O3, grafit, warstwy niklowe, elektroosadzanie, kompozytowe warstwy hybrydowe

2018, Vol. 61, nr 2, s. 36-39

Bibliogr. 9

 

 

Preliminary Measurements of Overspray Sediment's Thermal Conductivity
– DOI:10.15199/40.2018.2.3

NIKOŃCZUK P.

DOBRZYŃSKA R.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 

Obecnie coraz częściej stosuje się rekuperatory do odzysku ciepła w renowacyjnych kabinach lakierniczych. Zazwyczaj stosowane są rekuperatory krzyżowe. Pomimo oczyszczania wyrzucanego powietrza z drobin mgły lakierniczej na lamelach rekuperatora odkładają się osady lakiernicze. Narastająca warstwa osadów sanowi opór w przepływie powietrza oraz wymianie ciepła w rekuperatorze. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań eksperymentalnych przewodności cieplnej próbek osadów lakierniczych pobranych z komercyjnie pracującej kabiny lakierniczej. Celem eksperymentu było wstępne oszacowanie przewodności cieplnej osadów lakierniczych.

Słowa kluczowe: osady mgły lakierniczej, kabina lakiernicza, odzysk ciepła, przewodność cieplna

2018, Vol. 61, nr 2, s. 40-42

Bibliogr. 21

 

 

Diagnostyczne badania wykwitów solnych na restaurowanych elewacjach. Część 2 – badania zapraw i tynków 
– DOI:10.15199/41.2018.2.4

BOCHEN J.

SŁOMKA-SŁUPIK B.

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

PODWÓRNY J.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice

 

W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycznym, chemicznym a także wykonano analizy rentgenograficzne (XRD). Zaprawy murarskie okazały się mniej porowate i szczelniejsze w porównaniu z cegłami. Analizy chemiczne wykazały powstawanie siarczanów i węglanów mających swoje główne źródło w nowych zaprawach spajających wbudowane cegły. W celu sprawdzenia skuteczności zabiegów ochronnych dla tynków zwrócono uwagę na ich właściwości kapilarne na tle wybranych materiałów referencyjnych. Badania wykazały ich odporność mimo znacznych różnic w strukturze w stosunku do typowego makroporowatego tynku renowacyjnego.

Słowa kluczowe: zaprawa, tynki, wykwity solne, struktura porowatości

2018, Vol. 61, nr 2, s. 43-47

Bibliogr. 20

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Naprawy mostowych konstrukcji z betonu zbrojonego uszkodzonych wskutek korozji chlorkowej. Część 2

KORDJAK T.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji, Warszawa

 

Omówiono sposoby napraw konstrukcji mostowych z betonu zbrojonego uszkodzonego wskutek korozji chlorkowej. Określono najczęstsze przyczyny niepowodzenia napraw oraz podano zalecenia mające na celu ich uniknięcie.

Część 1 dotyczy wiaduktu 11 T w ciągu ulic Marymonckiej i Słowackiego nad Trasą T w Warszawie.

Część 2 dotyczy Estakady 26T w węźle Modlińska prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na Most gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie.

Słowa kluczowe: mosty betonowe, korozja zbrojenia, korozja chlorkowa, ochrona zbrojenia przed korozją, naprawy betonu

2018, Vol. 61, nr 2, s. 48-51

Bibliogr. 12

 

Newsletter