Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 03/2018

okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

Kierunki rozwoju spoiw mineralnych – geopolimerowe kompozyty budowlane

DOI: 10.15199/40.2018.3.1

ADAMCZEWSKI A.

WOYCIECHOWSKI P.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Warszawa

SARAMOWICZ K.

PREMIX Sp. z o.o., Połaniec

Współczesne kierunki rozwoju technologii spoiw mineralnych zorientowane są w szczególności na poszukiwanie materiałów o obniżonym negatywnym oddziaływaniu środowiskowym, przy zachowaniu parametrów użytkowych i trwałości. Powszechne podejście obejmuje modyfikację przez wprowadzanie tradycyjnych dodatków innych niż klinkierowe. Jednakże głównym kierunkiem rozwoju technologii spoiw pozostaje poszukiwanie nowych surowców o charakterystyce chemicznej podobnej jak w przypadku surowców klinkierowych, ale dotychczas nie stosowanych. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane kierunki prowadzonych aktualnie badań w zakresie mineralnych spoiw budowlanych oraz wybrane zagadnienia związane z wytwarzaniem geopolimerowych spoiw mineralnych. Omówiono podstawowe właściwości użytkowe materiału geopolimerowego, a także perspektywy stosowania we współczesnym budownictwie.

Słowa kluczowe: geopolimery, kompozyty, właściwości

2018, Vol. 61, nr 3, s.57-61

Bibliogr. 26

 

 

Wpływ stanu podłoża na trwałość połączenia adhezyjnego zgorzeliny z podłożem stali P265

DOI: 10.15199/40.2018.3.2

MAŁECKA J.

Opole University of Technology, Department of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Poland

TOMALA S.

Metsä Tissue, Krapkowice, Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stali P265 z uwzględnieniem wpływu chropowatości powierzchni. Izotermiczne utlenianie przeprowadzano w powietrzu o temperaturze 800 °C w czasie 1, 5, 20 i 25 godzin. Stwierdzono, iż sposób przygotowania powierzchni ma zasadnicze znaczenie dla przyczepności zgorzeliny z podłożem oraz wpływa na strukturę i budowę powstających produktów utleniania.

Słowa kluczowe: utlenianie, chropowatość powierzchni, stal P265

2018, Vol. 61, nr 3, s.62-65

Bibliogr. 7

 

 

Wpływ modyfikacji powierzchni stopu wodorkowego LaNi4.5Co0.5 warstwą SiC na zdolność magazynowania wodoru i kinetyczne właściwości elektrochemiczne

DOI: 10.15199/40.2018.3.3

STEFANIAK A.

BORDOLIŃSKA K.

BALA H.

Department of Chemistry, Częstochowa University of Technology

Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, Poland

PAW LAK W.

WENDLER B.

Institute of Materials Science and Engineering, Łódź University of Technology

Badano wpływ enkapsulacji materiału magazynującego wodór LaNi4.5Co0.5 cienką warstwą SiC, uzyskiwaną przez rozpylanie magnetronowe, na podstawowe parametry kompozytowej elektrody wodorkowej. Galwanostatyczna wielocykliczna metoda ładowania/rozładowania pozwoliła określić pojemność wodorkową, gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 i ocenić tendencję materiału do degradacji korozyjnej. Charakterystyki elektrochemiczne zmierzone w temperaturze otoczenia przy szybkościach ładowania/rozładowania równych −186/+186 mA g−1 pozwoliły ustalić, iż początkowe pojemności rozładowania badanych elektrod są na poziomie 289 mA h g−1. Obecność warstw SiC na materiale proszkowym poprawia kinetykę procesu elektrosorpcji wodoru.

Słowa kluczowe: stop magazynujący wodór, degradacja korozyjna, powłoka SiC, pojemność właściwa, kinetyka elektrosorpcji

2018, Vol. 61, nr 3, s. 66-69

Bibliogr. 36

 

 

Właściwości korozyjne nanokrystalicznych warstw kompozytowych nikiel/grafen wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji

DOI: 10.15199/40.2018.3.4

CIEŚLAK G.

TRZASKA M.

Institute of Precision Mechanics, Warsaw, Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań nanokrystalicznych warstw kompozytowych nikiel/grafen (Ni/grafen) wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji na podłożu stalowym. Wytworzono kilka wariantów warstw Ni/grafen z kąpieli o różnej zawartości grafenu oraz w celach porównawczych nanokrystaliczną warstwę niklową. Jako fazę dyspersyjną, stosowano płatki grafenu rozproszone w kąpieli. Płatki grafenu charakteryzowano za pomocą spektroskopii Ramana oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i elektronowej mikroskopii transmisyjnej (TEM). Przedstawiono wyniki badań struktury wytworzonych warstw za pomocą SEM, wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa a także wyniki badania korozyjnego za pomocą elektrochemicznej metody potencjodynamicznej. Charakterystykę zniszczeń po badaniach korozyjnych dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego. Wytworzone elektrochemicznie warstwy kompozytowe Ni/grafen charakteryzują się większą twardością oraz lepszą odpornością korozyjną od warstwy niklowej bez wbudowanego grafenu.

Słowa kluczowe: grafen, warstwy Ni, kompozyty Ni/grafen, elektrokrystalizacja, odporność korozyjna

2018, Vol. 61, nr 3, s.70-73

Bibliogr. 16

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Chcę to mieć, czyli jak uzyskać i utrzymać znak jakości QUALICOAT dla farb proszkowych

MOŻARYN T.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Opisano procedurę badania powłok z farb/lakierów proszkowych, dla których producent zamierza uzyskać licencję znaku jakości QUALICOAT. Przedstawiono procesy badawcze obejmujące: przygotowanie próbek, badania właściwości fizycznych powłok i badania odporności powłok na działanie czynników chemicznych i klimatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na test Floryda, ze względu na jego organizację, realizację i wymagania. Artykuł nie dotyczy postępowania formalnego producentów farb przed podjęciem decyzji o realizacji procedury badawczej.

Słowa kluczowe: powłoki z farb proszkowych, aluminium do zastosowań architektonicznych, badania laboratoryjne, test Floryda

2018, Vol. 61, nr 3, s. 75-77

Bibliogr. 2

 

Newsletter