Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 04/2018

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.1

Właściwości powłok cynkowych otrzymanych na stali S235JR w rozpuszczalniku eutektycznym

chlorek choliny/mocznik zawierającym ZnCl2

WINIARSKI J.

BROŻYŃSKA P.

Department of Advanced Material Technologies, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Science and Technology,

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Zbadano morfologię, topografię oraz odporność na korozję powłok cynkowych osadzonych elektrochemicznie w warunkach stałoprądowych w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku choliny i mocznika (1:2 molowo). Wykazano, że redukcja cynku w tej mieszaninie zawierającej 0,3 mol dm−3 ZnCl2 zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych niż −1,1 V względem pseudo elektrody srebrnej (drut Ag). Morfologia i struktura powłok silnie zależy od temperatury kąpieli (40-70 °C) oraz gęstości prądu katodowego (1,0-4,6 mA cm−2). Zwarte i bardziej szczelne powłoki można otrzymać prowadząc osadzanie przy niższej gęstości prądu katodowego oraz w wyższej temperaturze (60 °C). Pomiary techniką EIS wykazały, że w 0,05 mol dm−3 roztworze NaCl, rezystancja przeniesienia ładunku po 24 h ekspozycji utrzymuje się powyżej 2 kΩ cm2.

Słowa kluczowe: Powłoka Zn; Rozpuszczalnik eutektyczny (DES); Elektroosadzanie; SEM; EIS

2018, Vol. 61, nr 4, s.83-85

Bibliogr. 6

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.2

Molibdenian sodu jako inhibitor korozji stopów aluminium w roztworach kwaśnych

KWOLEK P.

SIENIAWSKI J.

Department of Materials Science, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics,

Rzeszow University of Technology, Rzeszów, Poland

Wincentego Pola 2 Avenue, 35-959 Rzeszów,

Określono wpływ stężenia początkowego molibdenianu sodu na mechanizm procesu korozji aluminium o czystości technicznej (EN-AW 1050) i fazy międzymetalicznej Al2Cu w wodnym roztworze H3PO4 o stężeniu 0,5 mol∙dm−3. Molibdenian sodu jest potencjalnym zamiennikiem dla chromianów, - inhibitorów korozji stopów aluminium w środowisku kwaśnym. Stwierdzono, że w badanych roztworach wytwarzane są aniony błękitu molibdenowego – jest skutecznym inhibitorem korozji aluminium. Określono stopień ochrony przed korozją - 97%. Faza Al2Cu ulega korozji selektywnej w roztworze kwaśnym. Atomy glinu przechodzą do roztworu – warstwa wierzchnia elektrody zostaje wzbogacona w miedź i jest porowatą. Ustalono, że molibdenian sodu chroni fazę Al2Cu przed procesem korozji selektywnej tylko przez krótki czas.

Słowa kluczowe: aluminium, faza międzymetaliczna Al2Cu, molibdeniansodu, inhibitor korozji, kwas ortofosforowy

2018, Vol. 61, nr 4, s.86-89

Bibliogr. 10

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.3

Charakterystyka elektrochemiczna stopu magazynującego wodór LaNi4,5Co0,5 przy dużych szybkościach rozładowania

STEFANIAK A.

BORDOLIŃSKA K.

BALA H.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii,

Politechnika Częstochowska, 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19.

Dyskutowane jest elektrochemiczne zachowanie cyklowanego stopu wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5  w środowisku 6M KOH, przy wzrastających szybkościach rozładowania. Dla wyznaczenia zdolności do rozładowywania przy wysokich prądach anodowych (HRD), zastosowano technikę galwanostatycznych krzywych ładowania/rozładowania. Zmiany HRD mierzono po N = 15 i N = 60 cyklach. Proces anodowego rozładowania dla dwu wymienionych opcji wykazywał typowe przebiegi: potencjał elektrodowy nieznacznie wzrasta, po czym, po całkowitym utlenieniu wodoru, obserwuje się jego gwałtowny skok do wartości Eend = –0,5V (HgO/Hg). Maksymalną pojemność rozładowania (298 mAh·g–1 przy –0,5C/+0,5C, tj. –186/+186 mA·g–1) elektroda osiąga po N = 31 cyklach. Parametr HRD wyraźnie maleje wskutek cyklowania. Po 15 cyklach HRD osiąga poziom 46,8% dla szybkości rozładowania równej 5C. Obserwacje SEM ujawniają silną destrukcję strukturalną elektrody, szczególnie ewidentną dla 60 cykli przy największych szybkościach rozładowania.

Słowa kluczowe: stop międzymetaliczny, pojemność wodorkowa, łado+ wanie/rozładowanie, HRD

2018, Vol. 61, nr 4, s.90-92

Bibliogr. 17

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.4

Osadzanie elektrochemiczne powłok niklowych w rozpuszczalniku eutektycznym chlorek choliny: glikol etylenowy

WINIARSKI  J.

CIEŚLIKOWSKA B.

SZCZYGIEŁ B.

Department of Advanced Material Technologies, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Science and Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Zbadano proces osadzania i morfologię powłok niklowych otrzymanych potencjostatycznie na podłożu miedzianym w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i glikolu etylenowego (1:2 molowo). W tej mieszaninie zawierającej 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O redukcja niklu zachodzi przy potencjałach bardziej ujemnych od −0,4 V względem pseudoelekrody srebrnej (drut Ag). Zauważono, że morfologia i struktura powłok niklowych silnie zależy od potencjału osadzania. Powłoki homogeniczne i pozbawione widocznych wad można otrzymać w temperaturze otoczenia przy potencjale w zakresie od −0,6 do −0,8 V wzgl. Ag.

Słowa kluczowe: powłoka niklow, rozpuszczalnik eutektyczny (DES), elektroosadzanie, SEM

2018, Vol. 61, nr 4, s.93-95

Bibliogr. 7

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.5

Kinetyka utleniania stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb w atmosferze tlenu

PRZELIORZ R.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, ul Krasińskiego 8, Katowice

SWADŹBA R.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. K.Miarki 12-14, Gliwice

SWADŹBA L.

MENDALA B.

WITALA B.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, ul Krasińskiego 8, Katowice,

MARUGI K.

Avio Aero, ul. Grażynskiego 141, Bielsko-Biała

TRACZ J.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, ul Krasińskiego 8, Katowice

KANIA Z.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. K.Miarki 12-14, Gliwice

SUPERNAK W.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, ul Krasińskiego 8, Katowice

Badano początkowy okres izotermicznego utleniania stopu Ti-48Al2Cr--2Nb w tlenie w zakresie temperatury 800-950oC. Stwierdzono, że w temperaturze 800-900oC nie obserwuje się parabolicznego przebiegu utleniania. Paraboliczna (w przybliżeniu) zależność pomiędzy przyrostem masy a czasem reakcji, występuje w temperaturze 950oC. Stała szybkości utleniania kp = 2,5 · 10-5, g2/(cm4·s).

Słowa kluczowe: kinetyka utleniania, stopy tytanu na osnowie fazy γ –TiAl

2018, Vol. 61, nr 4, 96-99

Bibliogr. 16

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.6

Zróżnicowanie grubości powłoki cynkowej na pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii elektroenergetycznych

WOJTYNEK K.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała

KIEŁBUS A.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

SOZAŃSKA M.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

LECLAIR A.

Preformed Line Products (France), Buchelay

Celem badań była ocena grubości powłoki cynkowej na pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii energetycznych. Pomiar grubości powłoki cynkowej został wykonany na różnych częściach obiektu, tj. kabłąku i obręczy. Ocenie poddano również obszar spoiny powstałej z przetopienia materiału rodzimego, stali S235JRH i dwóch gatunków drutów spawalniczych (G3Si1 i G2Si1). Pomiar grubości zrealizowano metodą magnetyczną (zgodnie z PN-EN ISO 2178) oraz przy użyciu mikroskopu (zgodnie z PN-EN ISO 1463). Obserwowano budowę strukturalną i zbadano skład chemiczny otrzymanych powłok cynkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono zróżnicowanie grubości powłok cynkowych na poszczególnych częściach pierścienia tj. kabłąku, obręczy i spoinie. Zgodnie z zastosowaną technologią, nie można wpłynąć na eliminację zróżnicowania grubości powłoki na kabłąku i obręczy. Można natomiast całkowicie wyeliminować problem dotyczący uwidocznienia spoiny po cynkowaniu. Ma to szczególne znaczenie dla odbioru końcowego wyprodukowanych wyrobów.

Słowa kluczowe: spawanie, cynkowanie ogniowe, drut spawalniczy, grubość powłoki cynkowej, struktura powłoki cynkowej

2018, Vol. 61, nr 4, s.100-105

Bibliogr. 10

 

DOI: 10.15199/40.2018.4.7

Porównanie aktywności antykorozyjnej kwasów aminometylofosfonowych przy stałym stężeniu fosforu

BROL A.

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych przeprowadzonych dla substancji aktywnych w przemysłowo stosowanych preparatach antykorozyjnych. Badania przeprowadzono przy stałym stężeniu fosforu 30 mmol P/dm3 w celu porównania skuteczności ochrony antykorozyjnej związków o różnej ilości ugrupowań aminometylofosfonowych. W badaniach potwierdzono, że bardzo dobrą aktywność wykazują związki o parzystej ilości grup metylofosfonowych.

Słowa kluczowe: inhibitory korozji, stal, kwasy aminometylofosfonowe

2018, Vol. 61, nr 4, s.106-108

Bibliogr. 6

 

Newsletter