Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2018

 okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2018.5.1

Ocena wpływu dodatku Cu2O na elektrochemiczne właściwości stopu wodorochłonnego LaNi5

GIZA K.

MUSIAŁ-GŁADYSZ A.

Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa, Poland

W pracy badano wpływ dodatku tlenku miedzi(I) na elektrochemiczne właściwości elektrody kompozytowej otrzymanej na bazie związku międzymetalicznego LaNi5. Zmierzono pojemności rozładowania oraz parametry kinetyczne elektrod wodorkowych podczas cyklicznych pomiarów ładowania/ rozładowania. Pomiary elektrochemiczne wykonywano metodą chronopotencjometryczną w 6M roztworze KOH o temperaturze 25oC. Podczas rozładowywania badanych elektrod wodorkowych nie można zapobiec utlenianiu zarówno lantanu jak i niklu. Cząstki miedzi otrzymane w pierwszym cyklu ładowania, w wyniku redukcji Cu2O, nie utleniają się w kolejnych cyklach rozładowania. Obrazy SEM oraz analiza EDS potwierdziły obecność cząstek miedzi na powierzchni elektrody. Modyfikacja powierzchni cząstek proszku materiału wodorochłonnego LaNi5 poprzez wymieszanie go z tlenkiem miedzi(I) prowadzi do zmian właściwości elektrokatalitycznych elektrody. Obecność w stopie wodorochłonnym LaNi5 tlenku miedzi(I) wyraźnie poprawia proces aktywacji elektrody wodorkowej oraz przyspiesza reakcję absorpcji/ desorpcji wodoru. Nie stwierdzono wpływu dodatku 5% mas. Cu2O na dyfuzyjność wodoru w badanych elektrodach.

Słowa kluczowe: związek międzymetaliczny LaNi5; tlenek miedzi(I); reakcje redoks; elektrochemiczne właściwości

2018, Vol. 61, nr 5, s. 114-118

Bibliogr. 16

 

DOI: 10.15199/40.2018.5.2

Wstępna ocena wpływu parametrów obróbki cieplnej cynkowej powłoki zanurzeniowej na jej właściwości

SZATKOWSKA E.

JĘDRZEJCZYK D.

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Celem podjętych badań jest poprawa właściwości mechanicznych i użytkowych cynkowej powłoki zanurzeniowej nanoszonej na elementy ze stopów Fe-C w warunkach przemysłowych (wg PN-EN ISO 10684). W pracy badano wpływ kontrolowanej obróbki cieplnej m.in. na zmiany twardości powłoki cynkowej, nanoszonej na powierzchnię stali i żeliwa. Przedstawione wyniki stanowią pierwszy etap badań, którego celem jest określenie zakresu zmian parametrów obróbki cieplnej (czas, temperatura, szybkość nagrzewania, itd.), które w kolejnym etapie będą stosowane do optymalizacji tego procesu. Artykuł zawiera wyniki badań mikroskopowych, mikrotwardości powierzchni powłok obrabianych cieplnie, jak i rozkładu mikrotwardości na przekroju warstwy powierzchniowej oraz badań odporności korozyjnej w komorze solnej (wg PN-EN ISO 9227). Analiza zmian mikrotwardości potwierdziła skuteczność obróbki cieplnej jako sposobu zwiększania twardości powłoki, z kolei wyniki badań powierzchni wykazały, że o kompleksowych właściwościach powłoki, jej ew. degradacji, nieciągłościach wywołanych obróbką cieplną, zmniejszeniu odporności korozyjnej, decydują nie tylko wartości pojedynczych parametrów, ale ich wzajemna relacja. Zmiany obserwowane w strukturze powłoki obrabianej cieplnie w górnym zakresie temperatur skutkowały zmniejszeniem odporności korozyjnej.

Słowa kluczowe: cynkowa powłoka zanurzeniowa, odporność korozyjna, obróbka cieplna

2018, Vol. 61, nr 5, s. 119-123

Bibliogr. 12

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

DOI: 10.15199/40.2018.5.3

Skrócenie efektywnego czasu eksploatacji wykładzin gumowych absorberów na skutek uszkodzeń powłoki ochronnej – przyczyny, diagnostyka, zapobieganie

KOŁODZIEJ A.

FILIPCZYK K.

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Zastosowanie ochronnych powłok gumowych na powierzchniach elementów instalacji odsiarczania spalin podyktowane jest głównie względami ekonomicznymi. Prawidłowa eksploatacja i stały nadzór diagnostyczny pozwalają na wydłużenie czasu efektywnej eksploatacji instalacji. Ponadto stale prowadzony nadzór diagnostyczny pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie awarii i uszkodzeń ochronnych powłok gumowych oraz na wydłużenie czasu eksploatacji przy spełnieniu przez powłokę swoich właściwości ochronnych. W pracy opisano spotkane podczas prac diagnostycznych uszkodzenia gumowej powłoki ochronnej.

Słowa kluczowe: instalacja odsiarczania spalin, powłoka gumowa, ochrona powierzchni absorbera, uszkodzenia płaszcza absorbera, eksploatacja powłok gumowych, trwałość powłok gumowych, uszkodzenia

powłok gumowych, diagnostyka powłok gumowych.

2018, Vol. 61, nr 5, s. 124-129

Bibliogr. 4

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Jak pomalować, żeby było zabezpieczone, czyli nie każdy pędzel trzymać powinien

ABRAMSKI T.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

W artykule wskazano przykładowe zadania stawiane przez inwestorów, biura projektowe i bezpośrednich zleceniodawców firmom wykonawczym i ich rezultaty. Podano przykłady wymagań stawianych firmom wykonawczym nieodzwierciedlające w żaden sposób aktualnych potrzeb w zakresie będącym przedmiotem zlecenia.

Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, zleceniodawca, firma wykonawcza, obiekt

2018, Vol. 61, nr 5, s. 130-131

Bibliogr. -

 

Newsletter