Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2018

 okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/41.2018.6.1

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) – przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej

NAWRAT G.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny, Gliwice

NOWAK P.

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

LACH G.

KOSZOREK A.

WYCISZKIEWICZ A.

NIEUŻYŁA Ł.

GONET M.

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny, Gliwice

PAWLICKI M.

Pratt & Whitney, Kalisz

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) badane były jako przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej. Roztwarzanie miedzi w tych roztworach badane było metodą woltamperometrii cyklicznej i poprzez pomiar ubytku masy. Oddziaływanie amoniakalnych roztworów zawierających jony miedzi(II) oraz amoniakalnych roztworów o podobnym składzie, ale nie zawierających miedzi z powierzchnią stali badane było metodą woltamperometrii cyklicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Ługowanie miedzi z powierzchni stali przy pomocy tych roztworów zachodzi łatwo, nie obserwowano również korozji stali.

Słowa kluczowe: roztwarzanie miedzi, pasywacja stali, zamiennik kąpieli chromianowej

2018

Vol. 61, nr 6, s. 142-149

Bibliogr. 16

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.6.2

Wpływ elementów stopowych na przyczepność mikroorganizmów związanych z korozją

TELEGDI J.

Óbuda University, Faculty of Light Industry and Environmental Engineering,

Doberdó u. 6. 1034 Budapest, Hungary

Department of Interfaces and Surface Modification, Institute of Materials and Environmental Chemistry,

Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Magyar tudósok körútja 2. 1117 Budapest, Hungary

Mikroorganizmy związane z korozją przyspieszają procesy korozyjne poprzez swoją obecność, wydzielane metabolity oraz substancje egzopolimeryczne. Biofilm utworzony przez mikroorganizmy wpływa na reakcje powierzchniowe na granicy metalu i biofilmu. Właściwości powierzchni (homogeniczność warstwy tlenowej, nadbudowanie elementów stopowych, pH, interferencja między egzopolimerami a jonami metalu oraz między agresywnymi metabolitami a powierzchnią metalową) mają znaczący wpływ na adhezję mikrooranizmów oraz na powstawanie biofilmu. Mikroorganizmy związane z korozją są w dużej mierze niebezpieczne w formie osiadłej, występujące w biofilmach, a mniej niebezpieczne w formie planktonowej. Niniejsza praca krótko opisuje korozję biologiczną oraz jej mechanizmy i skupia się głównie na wpływie metali stopowych na adhezję mikroorganizmów, powstawanie biofilmu i, w konsekwencji, na korozję biologiczną. Omawiane biofilmy były tworzone z wykorzystaniem wyodrębnionej czystej kultury (Desulfovibrio desulfuricans), lub też z wykorzystaniem zespołu mikroorganizmów wody chłodzącej na powierzchni żelaza i jego stopach z pierwiastkami stopowymi: chromem, niklem, molibdenem i rutenem. Powierzchnie z biofilmami i bez nich zostały ukazane w mikroskopach: optycznym, flurescencyjnym i atomowym. Techniki mikrobiologiczne pomogły w wyliczeniu mikroorganizmów. Znaleziono korelację pomiędzy chemiczną naturą/koncentracją elementów stopowych a ilością mikroorganizmów zbudowanych w biofilmie.

Słowa kluczowe: mikroorganizmy związane z korozją, stopy żelaza, wpływ jonów metalu na adhezję miokroorganizmów, korozja biologiczna, mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia sił atomowych

2018, Vol. 61, nr 6, s. 150-154

Bibliogr. 25

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.6.3

Degradacja powłokowych barier cieplnych typu La2Zr2O7

MIKUŚKIEWICZ M.

MOSKAL G.

JASIK A.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Engineering,

40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland

W prezentowanym artykule przedstawiono proces degradacji powłok termoizolacyjnych TBC typu La2Zr2O7 Układ ten został wytworzony metodą natrysku plazmowego (APS) na stopie AMS5599 z międzywarstwą NiCrAlY. Zakres badań obejmował statyczne utlenianie próbek w atmosferze powietrza o temperaturze 1100° C przez 500 godzin. Szczegółowe badania mikrostruktury przeprowadzono po 2, 10, 48, 175 i 500 godzinach ekspozycji. Testy te obejmowały ocenę mikrostruktury warstwy ceramicznej obu typów, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w strefie TGO. Dokonano oceny wzrostu strefy TGO, a uzyskane wyniki porównano z danymi dla konwencjonalnych warstw TBC, które zostały osadzone z proszków 8YSZ.

Słowa kluczowe: TBC, cyrkoniany lantanu, degradacja, strefa TGO

2018

Vol. 61, nr 6, s.155-158

Bibliogr. 16

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Ocena korozyjna dyfuzorów – zakończeń kominów spalinowych

CZAKON K.

WITA K.

HAJDUGA M.

KNAPIK A.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

WAŚ J.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Istnieją różne rozwiązania zakończeń przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ich lokalizacja to w dużej mierze instalacje wysokościowe, często trudno dostępne. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych dla dyfuzorów – regulatorów przewodów spalinowych; nowych oraz po długotrwałej eksploatacji. Badania obejmowały ocenę strukturalną i wizualną blach dyfuzorów, zmiany geometrii i grubości blach oraz odporności korozyjnej, w kontekście charakteru zachowań pod wpływem oddziaływania temperaturowego spalin oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

Słowa kluczowe: przewód kominowy, korozja, dyfuzor, smog, proces spalania

2018

Vol. 61, nr 6, s.159-161

Bibliogr. 9

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Zmiany twardości elementów wykonanych z stali borowej (B27) w procesie malowania proszkowego

ZUBRZYCKI B.

Metal-Fach Sp. z o.o., Sokółka

Drobnoziarnista stal stopowa z dodatkiem boru, jako materiał wyjątkowo odporny na ścieranie, stosowana jest w przemyśle samochodowym oraz w produkcji innych maszyn (rolniczych, budowlanych). Przedstawiono proces wytwarzania ochronnej powłoki proszkowej na stali borowej oraz wyniki badań gotowego elementu. Ze względu na zmianę właściwości mechanicznych stali hartowanej po procesie lakierowania proszkowego, proces ten zastąpiono malowaniem farbami ciekłymi.

Słowa kluczowe: stal borowa, powłoka ochronna, lakierowanie proszkowe, zmiany twardości i struktury

2018, Vol. 61, nr 6, s.62-163

Bibliogr. 3

 

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Kompozyty polimerowe BELZONA® w przemyśle

MASEK R.

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Grupa TERMETAL – nowoczesność i rozwój

 

 

Newsletter