Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2018

okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2018.8.1

Korozja przemiennoprądowa na chronionych katodowo rurociągach: opis zachodzących procesów, ocena ryzyka i nowe podejście normatywne

BÜCHLER M.

JOOS D.

SGK Swiss Society for Corrosion Protection, Switzerland

Pierwsze uszkodzenia w rurociągach chronionych katodowo miały miejsce w 1988 r. Kolejne badania z ostatnich 28 lat doprowadziły do jednoznacznego zrozumienia zachodzących procesów. Najnowsze wyniki uzupełniają ten obraz. Ten zaktualizowany model pozwala na zaprojektowanie środków łagodzących, które wykraczają poza zmniejszenie indukowanego napięcia prądu przemiennego. Głębokość ataku korozyjnego przez prąd przemienny i związany z nim krytyczny rozmiar ubytku powłoki w połączeniu z rezystywnością gruntu zostały określone jako kluczowe parametry w odniesieniu do uszkodzeń na rurociągach. Przedstawiono odpowiednie koncepcje modeli i przedstawiono ich walidację. Co więcej, przeanalizowano konsekwencje dla przyjetych wartości progowych w normie ISO 18086, a także wpływ zmienności czasowej zakłóceń prądu przemiennego i stałego. Ponadto przedstawiono podejście w nowej niemieckiej normie GW 28-B1.

Słowa kluczowe: korozja przemiennoprądowa, szybkość korozji, ochrona katodowa, model

2018, Vol. 61, nr 8, s.204-212

Bibliogr. 35

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.8.2

Modelowanie procesu korozji elektrochemicznej w przestrzeni międzyrurowej

KALINOWSKI M.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

Wśród największej grupy użytkowników technologii ochrony katodowej w Polsce, jaką są operatorzy gazociągów wysokiego ciśnienia wątpliwości budzi kwestia obecności wody w przestrzeni pomiędzy rurą osłonową a gazociągiem. Pojawiają się liczne pytania, takie jak: „czy w przypadku zalania przestrzeni międzyrurowej istnieje realne zagrożenie korozją?”, „jak dużych i jak głębokich ubytków należy się spodziewać?”, „czy korozja może doprowadzić do perforacji?”, „w jakim czasie nastąpi ewentualne uszkodzenie gazociągu?”. I oczywiście: „czy w przypadku zalania przestrzeni międzyrurowej uszkodzeniom gazociągu można w jakikolwiek sposób zapobiec?” W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na część z tych pytań oraz rozwiania niektórych wątpliwości użytkowników technologii ochrony katodowej. Przedstawiono prosty model teoretyczny pozwalający obliczyć maksymalną głębokości ubytków korozyjnych oraz oszacować szybkość ich powstawania. Omówione zostały niedoskonałości modelu wraz z czynnikami mogącymi zmniejszać i zwiększać stopień zagrożenia korozyjnego.

Słowa kluczowe: defekt izolacji, korozja w defektach izolacji, korozja w przestrzeni międzyrurowej

2018, Vol. 61, nr 8, s.213-217

Bibliogr. 7

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.8.3

Rozładowywalność wysokoprądowa elektrody wodorkowej modyfikowanej przez magnetronowe napylanie warstw MCrFeCoNi (M = V lub Mn)

GIEMZA A.

BALA H.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii

Badano rozładowywalność przy wzrastających prądach anodowych (HRD) kompozytowych elektrod wykonanych z modyfikowanych powierzchniowo proszków stopu wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 (frakcja 20 - 50 μm). Metodą rozpylania magnetronowego wytworzono na badanych proszkach dwa rodzaje cienkich warstw multimetalicznych MCrFeCoNi (M = V lub Mn). Dla oceny odporności na HRD modyfikowanych proszków zastosowano technikę galwanostatycznego ładowania / rozładowania przy kilku szybkościach rozładowania (w zakresie 1C do 5C). W przypadku obu rodzajów zastosowanych powłok stwierdzono poprawę parametru HRD.

Słowa kluczowe: Magazynowanie wodoru, pojemność rozładowania, modyfikacja proszku aktywnego, rozładowywalność wysokoprądowa

2018, Vol. 61, nr 8, s.218-221

Bibliogr. 30

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Nietypowy drenaż polaryzowany

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

W pracy przedstawiono nietypowy drenaż polaryzowany, w którym nie występuje połączenie kablowe rurociągu z szynami. Wcześniej ochrona tego rurociągu przed prądami błądzącymi była również nietypowa, polegała na zastosowaniu całkowicie szczelnej powłoki izolacyjnej na newralgicznym odcinku i była skuteczna dopóty, dopóki powłoka izolacyjna była rzeczywiście szczelna. Przyczyny utraty szczelności przez powłokę izolacyjną są zaskakujące.

Słowa kluczowe: rurociąg, powłoka izolacyjna, nieszczelność powłoki, ochrona katodowa, prądy błądzące, drenaż polaryzowany, opaski termokurczliwe

2018, Vol. 61, nr 8, s.222-224

Bibliogr. 3

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Certyfikacja personelu ochrony katodowej

BAŁACHOWSKA D.

2018, Vol. 61, nr 8, s.225-227

 

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zastosowanie materiałów kompozytowych w remontach rurociągów przesyłowych gazu i ropy

 NITSCHKE M.

KACZMARCZYK K.

Materiały kompozytowe, to jedna z technologii napraw oraz zabezpieczania rurociągów przed korozją, która

coraz częściej wykorzystywana jest zarówno w przypadku rur przesyłających gaz i ropę (mid stream) jak i tych, wykorzystywanych podczas procesów przetwarzania – w rafineriach (down stream), hutach, elektrociepłowniach czy zakładach chemicznych.

2018, Vol. 61, nr 8, s.228-229

Bibliogr. -

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Kompozytowe wzmocnienie oraz ochrona osłabionych rurociągów i zbiorników

MASEK R.

Belse Sp. z o. o.

Zapewnienie szczelności zbiorników, aparatów i rurociągów procesowych to podstawowe zadanie dla służb utrzymania ruchu – można nawet powiedzieć, że to główne zmartwienie dla eksploatujących te obiekty. Poszczególne elementy instalacji stanowią podstawowe przewody transportu i przestrzenie magazynowania płynów (w tym cieczy) używanych w procesach, które często bardzo intensywnie działają na powierzchnię materiałów.

2018, Vol. 61, nr 8, s.230

Bibliogr. -

 

 

Newsletter