Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2018

okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2018.9.1

Postęp w zakresie powłok, które przyczyniły się do przyjęcia czyszczenia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHP) jako metody przygotowania nowych i starych powierzchni stalowych

AZEVEDO J.

Sherwin-Williams, Portugal

Artykuł ma cztery cele: 1. wyjaśnienie ograniczeń metody czyszczenia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHP) do przygotowania powierzchni stalowych, kiedy wymagana jest duża trwałość powłok; 2. przedstawienie technologii malowania, która eliminuje te ograniczenia; 3) zilustrowanie zastosowania tego rozwiązania przykładami z praktyki; 4) zaprezentowanie rozszerzenia zakresu stosowania nowego rozwiązania na nowe konstrukcje stalowe. Omówiono kluczowe ograniczenia czyszczenia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (w tym: obiekcje użytkowników, złe przykłady z praktyki, szybkość, rdzę nalotową, brak chropowatości, wilgotne podłoże). Opisano specyficzną technologię malowania ułatwiającą zastosowanie UHP dzięki wyeliminowaniu przedstawionych powyżej uciążliwości, a mianowicie: tolerującą wilgoć, niski punkt rosy, małą chropowatość powierzchni i rdzę nalotową. Przedstawiono dowody odnośnie wydajności i podano przykłady z praktyki, w tym opinie klientów dotyczące różnych rodzajów projektów. Opisano dwa praktyczne przypadki użycia UHP na nowych konstrukcjach: pierwszy, w którym rozwiązanie zastosowano w nowej stoczni, drugi, w którym technologię zastosowano w istniejącej stoczni na nową konstrukcję stalową. Podano koszty, czas i ogólny wpływ na przewidywaną trwałość. We wnioskach stwierdzono, że wszystkie kluczowe bariery w przyjęciu czyszczenia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem jako metody przygotowania powierzchni, zarówno starej, jak i nowej stali, zostały usunięte za pomocą wyboru właściwej technologii malowania. Niniejsza praca ma przyczynić się do zniesienia bariery, która powoduje brak akceptacji dla takiego rozwiązania przygotowania powierzchni przed malowaniem.

Słowa kluczowe: czyszczenia strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHP), przygotowanie powierzchni, technologia malowania

2018, Vol. 61, nr 9, s. 248-254

Bibliogr. 13

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.9.2

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-4V w sztucznej ślinie

RYBA J.

KRAWIEC H.

KAWALEC M.

TYRAŁA E.

AGH University of Science and Technology, Faculty of Foundry Engineering, Reymonta 23 street, Kraków, Poland

W pracy badano wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-4V w roztworze sztucznej śliny. Wykazano, że podczas obróbki cieplnej zachodzą zmiany w składzie chemicznym na powierzchni stopu Ti-6Al-4V, co prowadzi do obniżenia jego odporności korozyjnej w roztworze sztucznej śliny. Wzbogacenie powierzchni stopu Ti-6Al-4V_HT w wanad podczas obróbki cieplnej faworyzuje reakcje katodowe i obniża właściwości ochronne warstwy pasywnej.

Słowa kluczowe: stopy tytanu, korozja, obróbka cieplna

2018, Vol. 61, nr 9, s. 255-258

Bibliogr. 27

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

RBI jako nowe podejście do inspekcji urządzeń ciśnieniowych

PAĆKO M.

KOSMATKA M.

PKN ORLEN S.A.

Metodologia RBI (Risk Based Inspection) stanowi integralną część zarządzania ryzykiem, ukierunkowaną na poprawę efektywności utrzymania ruchu urządzeń ciśnieniowych. We wstępie artykułu ogólnie przedstawiono założenia i bazowe dokumenty API (American Petroleum Institute) dla Metodologii RBI, rozumianej jako kontrola wykonywana w oparciu o analizę ryzyka. Omówiono zasadnicze zmiany wprowadzonej nowej filozofii inspekcji, w stosunku do dotychczasowego podejścia do rewizji urządzeń ciśnieniowych opartego na określonych czasookresach. Wskazano na przewagę systemu opartego na analizie ryzyka wynikającego z powiązania prawdopodobieństwa i konsekwencji awarii z indywidualnymi programami inspekcji urządzeń. W końcowej części odniesiono się do efektów wdrożenia metodologii RBI

w aspekcie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i doskonalenia procesów utrzymania ruchu urządzeń ciśnieniowych.

Słowa kluczowe: Metodologia RBI, zarządzanie ryzykiem, urządzenia ciśnieniowe, bezpieczeństwo

2018, Vol. 61, nr 9, s.259-261

Bibliogr. 4

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Wymagane kompetencje i formy kształcenia personelu antykorozji w Polsce i Niemczech – podobieństwa i różnice

CZYSCH M.

GSI-SLV Duisburg

KOZŁOWSKI J.

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.

Przedstawiono przykłady wymagań w różnych obszarach ochrony przed korozją w Polsce i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla personelu. W wymaganiach dla rynku niemieckiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1], przepisy ZTV-ING[2] oraz projekt wymagań VGB/BAW [3] dotyczący konstrukcji morskich turbin wiatrowych i komponentów farm wiatrowych. W wymaganiach dla rynku polskiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1] oraz dostępne wymagania dla wybranych rodzajów konstrukcji. Wymagania dla personelu odniesiono do możliwości ich spełnienia, biorąc pod uwagę dostępne formy kształcenia, m.in.świadectwo KORSchein, certyfikat FROSIO, certyfikat inspektora IBDiM.

Słowa kluczowe: korozja, personel, kompetencje, inspektor FROSIO, ZTV-ING, VGB/BAW, konstrukcje turbin wiatrowych

2018, Vol. 61, nr 9, s. 262-265

Bibliogr. 27

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Technologie chemicznej obróbki powierzchni metali oparte na rozpuszczalnikach organicznych

KOZŁOWSKA A.

Rodozja Sp. z o.o.

Omówiono trzy technologie chemicznej obróbki powierzchni metali; odtłuszczanie, fosforanowanie, usuwanie powłok lakierowych. Technologie te nie wymagają ogrzewania kąpieli, procesu płukania i obróbki ścieków. Dodatkową istotną ich zaletą jest prosty przebieg procesu (nie  wymagają kontroli stężenia kąpieli w czasie jej eksploatacji) i bardzo duża żywotność kąpieli. Podano proste sposoby ograniczenia emisji rozpuszczalników mające na celu zapewnienie właściwych warunków pracy i oszczędność preparatów.

Słowa kluczowe: technologie bezściekowe, odtłuszczanie, fosforanowanie, usuwanie powłok lakierowych.

2018, Vol. 61, nr 9, s.266-268

Bibliogr. -

 

 

Newsletter