Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 10/2018

 okładka i spis treści

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2018.10.1

Metoda hybrydowa jako innowacyjne rozwiązanie nanoszenia powłok ochronnych

SZCZUCKA-LASOTA B.

SZYMAŃSKI K.

Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

PIWNIK J.

Politechnika Białostocka,ul. Wiejska 45, 15-300 Białystok

WĘGRZYN T.

Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

W opracowaniu przedstawiono innowacyjną metodę hybrydową (HM – hybrid method) jako modyfikację procesu natryskiwania z naddźwiękową strugą materiału powłokowego, którą stworzono w celu ograniczenia sumarycznych kosztów natryskiwania ujmujących aspekty czasu wykonania powłoki oraz zużycia materiałów i energii w procesie wykonania powłoki. Metoda ta umożliwia wytworzenie powłok ochronnych o właściwościach eksploatacyjnych zbliżonych do uzyskiwanych klasyczną metodą HVOF. Zaprezentowano wyniki badań odporności na utlenianie powłok wytworzonych metodą HM przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Prezentowany test korozyjny miał charakter cykliczny. Przeprowadzono go w temperaturze 650oC i czasie 500 godzin. Przedstawiono wybrane wyniki badań strukturalnych produktów korozji tworzących się na powłokach w trakcie trwania testu. Na wysoką odporność korozyjną badanych materiałów ma wpływ zarówno ich skład chemiczny i fazowy jak i otrzymana zwarta struktura powłoki. Wyniki badań wskazują, że dobrane parametry procesu innowacyjnego procesu natryskiwania są właściwe i potwierdzają jej możliwości w zakresie wytworzenia zwartej, gęstej powłoki o znacznej odporności korozyjnej.

Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, innowacyjna technologia, metoda hybrydowa, powłoki ochronne

2018, Vol. 61, nr 10. s. 286-291

Bibliogr. 25

 

 

DOI: 10.15199/40.2018.10.2

Korozja elementów instalacji odsiarczania spalin 

MOSKAL G.

HERNAS A.

Politechnika Śląska, Instytut nauki o Materiałach, Katowice

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące korozji ram koszy wymienników ciepła w instalacji odsiarczania spalin. Ramy wykonane były ze stali austenitycznej typu Ni-Cr modyfikowanej 4% Mo (904L), celem poprawy odporności na korozję wżerową. Dokonano oceny składu chemicznego i fazowego osadów obecnych na powierzchni badanych elementów. Stwierdzono obecność dużej ilości siarczanów pierwiastków ziem alkalicznych oraz chlorków tych pierwiastków. Taki skład chemiczny osadów, w połączeniu z wilgocią obecną w warunkach pracy w temperaturze poniżej 100°C, spowodował wytworzenie warunków sprzyjających intensywnym procesom korozji wżerowej. Mimo obecności molibdenu w stali obserwowano bardzo silne efekty korozji wżerowej penetrującej głęboko w głąb materiału podstawowego.

Słowa kluczowe: korozja, wymienniki ciepła, stal 904L, instalacje odsiarczania spalin

2018, Vol. 61, nr 10, s. 292-299

Bibliogr. 5

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Kontrola jakości konstrukcji stalowych zabezpieczonych cynkowymi powłokami antykorozyjnymi, z zastosowaniem różnych metod badawczych

DYRDA M.

Huta Pokój S.A.

BUGAJSKI J.

Komplex Sp. z o.o.

Przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO 1461 oraz wytyczne DASt 022 w zakresie kontroli i badań powłok cynkowych. Scharakteryzowano rodzaje metod badań prowadzonych na cynkowanych powłokach antykorozyjnych celem potwierdzenia stopnia ich spełnienia. Przedstawiono i oceniono skuteczność metod nieniszczących służących do wykrywania wad powłoki cynkowej – pęknięć. W przypadku pomiaru grubości powłok oprócz najczęściej wykorzystywanej metody magnetycznej przedstawiono alternatywne metody niszczące.

Słowa kluczowe: badania, cynkowanie, korozja, laboratorium, NDT

2018, Vol. 61, nr 10, s. 300-305

Bibliogr. 16

 

Newsletter