Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2018

 okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 DOI: 10.15199/40.2018.11.1

Wpływ itru na wyniki badań termograwimetrycznych nowego nadstopu kobaltu typu Co-10Al-5Mo-2Nb

MOSKAL G.
TOMASZEWSKA A.
MIGAS D.
MIKUSZEWSKI T.
JASIK A.
Silesian University of Technology, Institute of Materials Engineering, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland
MACIĄG T.
Silesian University of Technology, Department of Extractive Metallurgy and Environmental protection, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland

Przedstawiono wyniki badań dotyczące odporności na utlenianie nowych nadstopów kobaltu. Jako materiału referencyjnego użyto stopu Co-10Al-5Mo-2Nb (at.%), który jest bez-wolframową wersją stopu Co- -7Al-7W. Analizie poddano stop z dodatkiem itru w ilości 0,5 % at., którego rolą była poprawa odporności na utlenianie. Wszystkie analizowane materiały wytworzono w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Zachowanie się stopów w warunkach utleniania oceniano podczas testów termograwimetrycznych w zakresie temperatury 25°C- -1200°C. Podstawowym analizowanym parametrem była zmiana masy próbek. Po zakończeniu testów wykonano badania na zgładach metalograficznych, obejmujące analizę morfologii warstwy tlenkowej na warstwie wierzchniej stopu oraz scharakteryzowano ich skład fazowy. Szczegółową analizę budowy warstwy utlenionej dokonano w trakcie badań na skaningowym mikroskopie elektronowym, gdzie dokonano oceny rozkładu składników stopowych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji itru w strefie utlenionej. Uzyskane wyniki wykazały, że wprowadzenie itru ma silny wpływ na wyniki badań termograwimetrycznych nowych nadstopów kobaltu, co objawiało się różnicami w morfologii warstwy utlenionej oraz silnym wpływem itru na dyfuzję Mo i Nb.
Słowa kluczowe: nowe stopy kobaltu, Co-Al-Mo-Nb, wpływ itru

2018, Vol. 61, nr 11, s. 328-332
Bibliogr. 25


DOI: 10.15199/40.2018.11.2

Wpływ cyklowania na dyfuzję wodoru w kompozytowej elektrodzie LaNi4,5Co0,5 przy użyciu techniki potencjostatycznego rozładowania

BORDOLIŃSKA K.
GIEMZA A.
BALA H.
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii

Do oceny dyfuzyjności atomowego wodoru w obrębie elektrod kompozytowych na bazie proszkowego materiału LaNi4.5Co0.5 cyklowanego w 6M KOH zastosowano dwie potencjostatyczne metody rozładowania (CPD) odpowiadające długim- (> 2000 s) i krótkim czasom rozładowania (100 - 500 s) od pełnego katodowego nasycenia materiału wodorem (metody CPD-LT i CPD-ST). Pozorne współczynniki dyfuzji atomowego wodoru ( EMBED Equation.3 ) wykazują generalnie większe wartości dla metody CPD--ST. Dodatkowo, charakter zmian EMBED Equation.3 wskutek cyklowania jest różny dla obu metod: współczynnik ten maleje ze wzrostem numeru cyklu (N) w przypadku metody CPD-LT zaś wzrasta dla metody CPD-ST. Przyczyny takiego przeciwnego typu zależności są dyskutowane pod kątem fragmentacji cząstek materiału spowodowanej cyklowaniem a także oddziaływania produktów pasywacji materiału z wodorem.
Słowa kluczowe: materiał wodorkowy, dyfuzyjność wodoru, cyklowanie elektrody, produkty korozji

2018, Vol. 61, nr 11, s. 333-337

Bibliogr. 25

 

DOI: 10.15199/40.2018.11.3

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej.
Część 1: Ogólny opis technologii i struktura powłok

KANIA H.
Politechnika Śląska, Gliwice, Instytut Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
SIPA J.
REMIX S.A., ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin

W artykule przedstawiono opis innowacyjnej technologii wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych. Technologia zakłada wprowadzenie recyrkulacji atmosfery reakcyjnej, co zapewni ujednorodnienie jej składu, intensyfikację procesu nasycania cynkiem powierzchni stali oraz podniesienie efektywności wykorzystania czynników aktywnych. Opracowana technologia pozwala na wytworzenie ciągłych powłok na elementach gwintowanych o wymaganej grubości przy znacznym skróceniu czasu wyżarzania w porównaniu z tradycyjna metodą szerardyzacji i uzyskanie lepszej jakości powierzchni powłoki. Powłoki wytworzone innowacyjną technologią cynkowania termodyfuzyjnego posiadają dwuwarstwową budowę faz międzymetalicznych układu Fe-Zn. Przy podłożu powstaje zwarta warstwa fazy Γ1 (Fe11Zn40), którą pokrywa warstwa fazy δ1 (FeZn10).
Słowa kluczowe: cynkowanie termodyfuzyjne, powłoka cynkowa, szerardyzacja

2018, Vol. 61, nr 11, s. 338-345
Bibliogr. 23

 

Newsletter