Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 02/2019

okładka i spis treści

 

 ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2019.2.1

Konstrukcje betonowe: techniki elektrochemiczne stosowane w terenie i oporność betonu dla przewidywania okresu użytkowania

Cz. 2. Trwałość betonu konstrukcyjnego, obecne i przyszłe wyzwania

ANDRADE C.

CIMNE Międzynarodowe Centrum Metod Numerycznych w Inżynierii, Hiszpania

Beton chroni stal zbrojeniową w podobny sposób jak farba, z tą różnicą, iż jest to materiał chemicznie aktywny i ewoluujący przez dziesięciolecia. Sieć porów znajdująca się w betonie zawiera alkaliczny elektrolit. Stal może pozostawać w stanie pasywnym przez czas nieokreślony, ale przenikające do porów chlorki i atmosferyczny dwutlenek węgla sprzyjają korozji, co niekorzystnie wpływa na właściwości konstrukcyjne betonu, powodując pękanie otuliny i naruszenie połączenia stal-beton. Obliczanie żywotności staje się ważnym tematem z punktu widzenia inżynierii ze względu na rosnące zapotrzebowanie na budynki i infrastrukturę o żywotności przekraczającej 100 lat. Uwagę poświęcono dwóm głównym zagadnieniom: 1) technikom pomiarowym w betonie i sondom stałym, w tym stosowanym w terenie metodom dla dużych konstrukcji i metodom bezkontaktowe (indukcyjnym), 2) prezentacji przebiegu odporności na korozję spowodowanej rezystywnością betonu, która umożliwia obliczenie dyfuzji jonów przez beton oraz przewidywanie szybkości korozji w zależności od warunków klimatycznych.

Pierwszą część opublikowano w „Ochronie przed Korozją” nr 1/2019.

2019, Vol. 62, nr 2, s.36-40

Bibliogr. 18

 

DOI: 10.15199/40.2019.2.2

Wpływ grubości warstwy podkładowej na rozkład temperatury i naprężeń w powłokowych barierach cieplnych

JASIK A.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Engineering, 40-019 Katowice, Krasińskiego Street 8, Poland

W opracowaniu przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładutemperatury i naprężeń termicznych w powłokowych barierach cieplnych typu DCL naniesionych na elemencie nadstopu z warstwą wiążącą typu NiCrAlY. Zmiennym parametrem była grubość warstw wiążących. We wszystkich przypadkach założono, że powłoka wiążąca była powłoką typu NiCrAlY otrzymaną przez natryskiwanie plazmowe, podobnie jak zewnętrzna warstwa izolacyjna. Grubość warstwy powłoki wiążącej wynosi od 100 μm do 300 μm. Jako materiał podłoża przyjęto super -stop niklu In 625. Warstwa izolacyjna systemów TBC została zbudowana z zewnętrznej warstwy nośnej na bazie ceramicznej La2Zr2O7 (LZO), natomiast wewnętrzna warstwa została zbudowana z konwencjonalnego proszku 8YSZ. Całkowitą grubość warstwy izolacyjnej przyjęto jako 300 μm. Przedstawiona analiza wykazała, że całkowita grubość warstwy wiążącej ma istotny wpływ na rozkład temperatury, jak również na naprężenia termiczne. Maksymalne różnice temperatur pomiędzy ekstremalną wartością grubości obliczono na poziomie 50 ° C.

Słowa kluczowe: MES, warstwa podkładowa, powłokowe bariery cieplne, rozkład temperatury, naprężenie cieplne, powłoki dwuwarstwowe

2019, Vol. 62, nr 2, s.41-45

Bibliogr. 17

 

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

Edukacja korozyjna: stosowanie wiedzy naukowej w praktyce

BONORA P.L.

Europejska Federacja Korozyjna / European Federation of Corrosion

KRÓLIKOWSKA A.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Koszty spowodowane przez korozję są sumą wielu kosztów pośrednich, z których niektóre są nieuniknione i trudno je ograniczyć. Co zaskakujące, wielkie wysiłki sektora badawczo-rozwojowego w ciągu jednego stulecia nie były w stanie obniżyć kosztów korozji do poziomu poniżej 6% dochodu narodowego brutto. Głównych przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w większej złożoności konstrukcji, wyższych kosztach materiałów, a zwłaszcza powłok, ograniczeniach ekologicznych i zdrowotnych. Błędne praktyki stanowią 30–40% całości kosztów, stąd powszechna, pilna potrzeba edukacji korozyjnej i logistyki zarządzania antykorozyjnego.

Słowa kluczowe: korozja, koszt korozji, ochrona przed korozją, edukacja korozyjna

2019, Vol. 62, nr 2, s.46-48

Bibliogr. 9

 

Kursy nie tylko dla inspektorów korozyjnych

KRÓLIKOWSKA A.

PASZEK U.

WOJDA D.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Świadomość korozyjna nie przychodzi znikąd. Jest efektem ciężkiej pracy edukacyjnej, w tym różnego rodzaju kursów. Wśród nich popularne są kursy FROSIO i NACE stworzone dla nowych i podnoszących swoje kwalifikacje inspektorów. Jednak wiedza inspektorska nie obejmuje wszystkich potrzeb innych osób uczestniczących w procesie zabezpieczeń antykorozyjnych: inwestorów, projektantów, wykonawców, osób zajmujących się utrzymaniem obiektów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów razem z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym od 20 lat organizują kursy dotyczące ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i betonowych „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych” i „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach betonowych”. Na początku były one dedykowane głównie Administracjom Drogowym i Mostowym, ale ponieważ brakowało tego typu szkoleń również w innych gałęziach przemysłu, program kursów został poszerzony i dopasowany tak, aby mogli z nich skorzystać również ludzie zainteresowani walką z korozją poza obszarem infrastruktury drogowej. W tym artykule chcemy pokazać, jaki obszar tematyczny obejmują te kursy, kto bierze w nich udział i jakie są potrzeby środowiskowe w tym zakresie.

Słowa kluczowe: kursy, ochrona przed antykorozją, inspektor antykorozyjny

2019, Vol. 62, nr 2, s.49-52

Bibliogr. 5

 

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Certyfikacja personelu ochrony katodowej – SPZP CORRPOL ośrodkiem szkoleniowym UDT CERT

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL

Od szeregu lat problematyka zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i zwiększenia trwałości wyrobów metalowych nabiera w przemyśle i życiu codziennym coraz to większego znaczenia. Przejawia się to bezpośrednio zwiększeniem wymagań w stosunku do długowieczności tych zabezpieczeń, a pośrednio unowocześnienia technologii oraz podniesienia kwalifikacji wykonawców. Ma to szczególne znaczenie w technologii ochrony elektrochemicznej, ponieważ zazwyczaj zabezpieczane powierzchnie nie są widoczne, np. na podziemnych rurociągach, a o skuteczności ich ochrony decyduje wiedza, umiejętności i doświadczenie obsługi projektującej oraz eksploatującej instalacje ochrony katodowej

2019, Vol. 62, nr 2, s.53

 

Znaczenie kompetencji personelu w ochronie konstrukcji stalowych przed korozją

GRUCA R.

Kierownik Sekcji Certyfikacji NDT, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Konstrukcja posiada oczekiwane parametry użytkowe i jest bezpieczna w eksploatacji jedynie wtedy, gdy jest właściwie wytworzona i spełnia wymagania wytrzymałościowe. Kluczowym jest tutaj m.in. zabezpieczenie powierzchni antykorozyjnymi powłokami malarskimi. Ten końcowy etap wytwarzania konstrukcji wymaga nadzoru przez specjalistyczny personel.

2019, Vol. 62, nr 2, s.54-55

 

Kursy i egzaminy certyfikacyjne sprawności fachowej według normy EN ISO 15257 dla pracowników w dziedzinie ochrony katodowej w sektorze Konstrukcje metalowe ułożone w ziemi lub wodzie

Ing. Jan Číp, CSc.

ATEKO, s.r.o.,

2019, Vol. 62, nr 2, s.56

 

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – antykorozja stali i betonu

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, już od kilkunastu lat organizuje szkolenia dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych. Początkowym celem kursów było szkolenie kadry związanej z obiektami mostowymi. Okazało się jednak, że zapotrzebowanie na wiedzę w tej dziedzinie obejmuje wszystkie branże, co widać w przekroju zatrudnienia ponad 2000 kursantów. W związku z tym, kursy przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony korozyjnej konstrukcji w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, tj. administratorów i zarządców obiektów mostowych, projektantów, osób zatwierdzających projekty, wykonawców konstrukcji, zabezpieczeń antykorozyjnych i ich napraw, kontrolerów jakości, producentów i sprzedawców wyrobów antykorozyjnych, oraz inspektorów nadzoru i inwestorów. Corocznie odbywają się 3 kursy (1, 2 i 3 stopnia).

2019, Vol. 62, nr 2, s.57

 

 

Newsletter