Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 03/2019

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.1

Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu

KRYKOWSKI T.

Katedra Mechaniki i Mostów, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

JAŚNIOK T.

Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

RECHA F.

Katedra Mechaniki i Mostów, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska

Praca dotyczy prognozowania czasu uszkodzenia otuliny betonowej. W modelu przyjęto, że wybrane parametry są zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym (tzw. podejście przedziałowe). Obliczenia wykonane zostały z zastosowaniem metody Monte Carlo i metody elementów skończonych, które zweryfikowano eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: korozja zbrojenia, pękanie otuliny, MES, teoria plastyczności

2019, Vol. 62, nr 3, s.69-73

Bibliogr. 11

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.2

Odporność na korozję materiałów do zastosowań medycznych – wymagania jakościowe dla kompozytów nd-fe-b/polimer

PAWŁOWSKA G.

Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Poland

KLIMECKA-TATAR D.

Faculty of Management, Department of Production Engineering and Safety, Czestochowa University of Technology, Poland

RADOMSKA K.

Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Poland

Wymagania jakościowe dla materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych głównie odnoszą się do ich wpływu na tkanki miękkie i płyny ustrojowe. Z technicznego punktu widzenia dotyczy to przede wszystkim korozyjnych właściwości materiałów w mediach o różnej agresywności. Zastosowanie w medycynie naprawczej kompozytów Nd-Fe-B wiązanych polimerem pozwala wyeliminować toksyczną żywicę epoksydową. Dlatego też do konsolidacji proszków Nd-(Fe,Co)-B o wysokiej koercji zastosowano komercyjne mieszanki zawierające PMMA polimeryzujące w różnych temperaturach. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych dla kompozytów Nd-(Fe,Co)-B/biopolimer z dwoma rodzajami polimerów akrylowych. Aby przedstawić wpływ mediów korozyjnych na materiał przeprowadzono testy elektrochemiczne w różnych roztworach (roztwór siarczanowy zakwaszony do pH = 4 i 6, roztwór Ringera roztwór fosforanowy zakwaszony do pH = 3, również z dodatkiem 0,1 M Cl-). Stwierdzono, że zastosowanie polimeru sieciującego w niskich temperaturach, jako środka wiążącego jest bardziej korzystne zarówno pod względem odporności na korozję, jak i ze względów technicznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe: magnesy wiązane, jakość materiału, kompozyt magnetyczny, badania korozyjne, kryteria jakości

2019, Vol. 62, nr 3, s.74-77

Bibliogr. 15

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.3

Odporność na korozję stali stopowej 304 poddanej polaryzacji anodowej w niewodnej kąpieli złożonej z chlorku choliny i kwasu szczawiowego

WINIARSKI J.

MARCZEWSKI M.

TYLUS W.

Department of Advanced Material Technologies, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Science and Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,

50-370 Wrocław, Poland

Przeprowadzono wstępne badania rozpoznawcze nad możliwością prowadzenia procesu elektropolerowania stali stopowej 304 w nowej niewodnej kąpieli galwanicznej. Stal 304 została poddana polaryzacji anodowej w rozpuszczalniku eutektycznym złożonym z chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i kwasu szczawiowego (w stosunku molowym 1:1). Techniką LSV określono, że aktywne roztwarzanie stali w 75 °C zachodzi przy potencjałach w zakresie od 0,1 do 0,7 V wzgl. Ag. Polaryzacja anodowa stali 304 w mieszaninie eutektycznej przy 3,5 A dm–2 przez 5 min doprowadziła do selektywnego roztwarzania zarówno powierzchni ziaren austenitu jak i ich granic. Technikami LPR i EIS zmierzono, że stal w stanie otrzymania po odtłuszczaniu wykazała wyższą odporność na korozję po 120 godzinach ekspozycji w 0,5 M roztworze NaCl niż stal po polaryzacji. W trakcie analizy SEM zauważono jednak, że ta pierwsza doznała korozji wżerowej, podczas gdy stal po polaryzacji anodowej w kąpieli niewodnej uległa jedynie korozji równomiernej.

Słowa kluczowe: stal 304; rozpuszczalnik eutektyczny (DES); elektropolerowanie; EIS; SEM

2019, Vol. 62, nr 3, s.78-81

Bibliogr. 7

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.4

Stan powierzchni powłok TBC na bazie La2Zr2O7 w warunkach korozji wysokotemperaturowej w ciekłych osadach solnych typu Na2SO4

JASIK A.

MOSKAL G.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Engineering, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland

JUCHA S.

Silesian University of Technology, Production Engineering, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland

KULIGOWSKI K.

University of Silesia, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, Poland

Artykuł dotyczy charakterystyki warstwy wierzchniej ceramicznych powłok izolacyjnych w systemach powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianu lantanu w warunkach korozji wysokotemperaturowej w ciekłych osadach siarczanu sodu w temperaturze 920 i 970°C. Jako podstawową metodykę badawczą zastosowano skaningową mikroskopię elektronową w celu charakterystyki topografii powierzchni oraz rentgenowską analizę strukturalną, której celem była charakterystyka składu fazowego produktów korozji. Stwierdzono, że powłoki typu La2Zr2O7 charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną, a jedynymi procesami degradacji korozyjnej jest tworzenie siarczanu lantanu. Dodatkowo stwierdzono również tworzenie się efektów zbliżonych do trawienia termicznego w obrębie przetopionych cząstek oraz siatki pęknięć w na ich granicach.

Słowa kluczowe: TBC, korozja wysokotemperaturowa, mechanizm niszczenia, struktura pyrochloru, DCL

2019, Vol. 62, nr 3, s.82-85

Bibliogr. 9

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.5

Wpływ obróbki wibrościernej na odporność korozyjną powłoki cynkowej

HAJDUGA M.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała

MAŚLANKA M

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała

LALIK K.

BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała

GŁUCHOWSKI Z.

ZJG Kooperacja Przemysłowo-Handlowa, Gliwice

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.

Słowa kluczowe: obróbka wibrościerna, cynkowanie ogniowe, powłoka cynkowa, odporność korozyjna

2019, Vol. 62, nr 3, s.86-91

Bibliogr. 14

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.6

Wpływ nanokompozytu sadza C45-Ag na właściwości elektrochemiczne elektrody wodorkowej

GIZA K.

Czestochowa University of Technology, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa, Poland

W pracy badano wpływ dodatku sadzy C45 poddanej działaniu 0.1M roztworu AgNO3 na elektrochemiczne właściwości elektrody wodorkowej otrzymanej na bazie związku międzymetalicznego LaNi5. Za pomocą analizy spektofotometrycznej potwierdzono sorpcję srebra na powierzchni sadzy C45 oraz wyznaczono jej pojemność sorpcyjną. Przeprowadzone badania elektrochemiczne pozwoliły ocenić wpływ modyfikacji preparatyki kompozytowej elektrody proszkowej na ilość absorbowanego wodoru oraz kinetykę procesu absorpcji/ desorpcji wodoru w warunkach wielorazowych cykli ładowania/rozładowania w środowisku silnie alkalicznym. Synergiczny efekt oddziaływania poszczególnych komponentów materiału elektrodowego powoduje poprawę pojemności oraz elektrokatalitycznej aktywności elektrody wodorkowej.

Słowa kluczowe: stop LaNi5 ; nanokompozyt C45-Ag; właściwości elektrochemiczne, elektroda wodorkowa

2019, Vol. 62, nr 3, s. 92-95

Bibliogr. 16

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.7

Rola wielkości uziarnienia proszku do natryskiwania w kształtowaniu właściwości użytkowych powłok WCCoCr nanoszonych naddźwiękowo na stopie Ti6Al4V

IWANIAK A.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Engineering, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Poland

W pracy badano wpływ wielkości uziarnienia proszku do natryskiwania cieplnego na strukturę i wybrane właściwości powłok typu WCCoCr nanoszonych naddźwiękowo na stop tytanu Ti6Al4V. Wykazano, że zastosowanie drobnego uziarnienia proszku do natryskiwania o granulacji 15 μm umożliwia otrzymanie dobrych jakościowo warstw bez pęknięć i nieciągłości, o dobrym połączeniu z metalicznym podłożem. Badania mikrostrukturalne z wykorzystaniem elektronowej skaningowej, pokazały, że powłoki nanoszone z drobnego proszku mają bardzo niską porowatość (0,2 %) i cechują się dużą jednorodnością składu chemicznego. Posiadają ponadto wysoką twardość 1221 HV0,3 przy niskiej wartości odchylenia standardowego wynoszącego 33. Powłoki te cechują się bardzo dobrą szczelnością i w porównaniu do powłok natryskiwanych z proszku o standardowym uziarnieniu (45 μm) odznaczają się lepszą odpornością korozyjną w 3,5% roztworze NaCl.

Słowa kluczowe: natryskiwanie naddźwiękowe HVOF, stop Ti6Al4V, powłoki typu WCCoCr, drobnoziarniste proszki do natryskiwania cieplnego 2019, Vol. 62, nr 3, s.96-104

Bibliogr. 12

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.8

Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym

PAWEŁEK M.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko- Biała

SOZAŃSKA M.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki strumieniowo--ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym. Obiektem badań były łączniki przedłużające do linii elektroenergetycznych, cięte termicznie z arkusza blachy o grubości 40 mm, gat. S355J2. Łączniki po wypalaniu gazowym podzielono na trzy grupy w zależności od rodzaju dalszych operacji technologicznych tj. normalizacji, szlifowania, śrutowania śrutem staliwnym GL40 i piaskowania elektrokorundem 95A. Następnie łączniki poddano obróbce chemicznej i cynkowano ogniowo zgodnie z PN-EN 1461 w temperaturze 457oC i czasie zanurzenia 2,5min. Dla próbek pobranych z łączników na różnym etapie produkcji wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507. W badaniach metalograficznych oceniono strukturę stali po cięciu i po zastosowaniu danej obróbki technologicznej, a także strukturę i grubość powłoki cynkowej. Wykonano analizę składu chemicznego powłoki cynkowej w wybranych mikroobszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szlifowanie powierzchni po cięciu termicznym jest operacją mającą największy wpływ na osiągnięcie wymaganej grubości powłoki cynkowej na powierzchniach ciętych. Operacja piaskowania przeprowadzona po szlifowaniu zapewnia odpowiednie oczyszczenie powierzchni, co ma wpływ na grubość powłoki cynkowej. Operacja normalizacji po cięciu termicznym w porównaniu do metod mechanicznych (szlifowanie, piaskowanie) nie daje gwarancji uzyskania powłok cynkowych o największej grubości.

Słowa kluczowe: wypalanie gazowe, obróbka strumieniowo-ścierna, cynkowanie ogniowe, powłoka cynkowa

2019, Vol. 62, nr 3, s.105-111

Bibliogr. 10

 

DOI: 10.15199/40.2019.3.9

Elektroosadzanie powłok Zn, Cu oraz stopowych Cu-Zn z kąpieli galwanicznych opartych na octanie 2-hydroksyetylo-(trimetylo)amoniowym

MACIEJ A.

KĄDZIELA M.

MICHALSKA J.

University of Technology, Gliwice, Poland

DERCZ G.

University of Silesia, Chorzów, Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań nad elektroosadzaniem powłok cynkowych, miedzianych i stopowych Cu-Zn z kąpieli galwanicznych opartych na octanie 2-hydroksyetylo-(trimetylo)amoniowym. W ramach pracy określono wpływ katodowej gęstości prądu na strukturę osadzonej powłoki (SEM). Ponadto wykonano analizę składu chemicznego (EDS) oraz składu fazowego (XRD) wytworzonych powłok stopowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że warunki prądowe wpływają na rozmiar ziaren powłok cynkowych, jednakże w przypadku powłok Cu i Cu-Zn wpływ ten jest nieznaczny. Powłoki mosiężne osadzone elektrolitycznie stanowiły roztwór stały cynku w miedzi.

Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka miedziana, elektroosadzanie stopu Cu-Zn, powłoka mosiężna, ciecz jonowa, octan choliny

2019, Vol. 62, nr 3, s. 112-115

Bibliogr. 15

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

 

Zabezpieczenie maszyn, urządzeń oraz środków transportu drogowego i kolejowego przed działaniem agresywnych mediów – innowacyjna technologia aplikacji wykładzin gumowych i ebonitowych

ŻYTA K.

METALKO Sp. z o.o., Bydgoszcz

Zakład Antykorozyjny Metalko od 1992 r. oferuje szeroki zakres zabezpieczeń antykorozyjnych aparatury, rurociągów przesyłowych, zbiorników cystern kolejowych i drogowych itp. Bezpieczeństwo techniczne i relacje ekonomiczne budowy urządzeń do przewozu chemikaliów wymagają unowocześnienia zbiorników transportowych. Obecnie używane, szczególnie w odniesieniu do cystern kolejowych, nie spełniają wymagań użytkowników. Omówiono zrealizowane przez METALKO Sp. z o.o. przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pilotażowej linii do montażu powłok gumowych najnowszej generacji. Opisano poszczególne etapy budowy prototypowej linii produkcyjnej, w tym etap badań materiałowych, modernizację oprzyrządowania technologicznego z przejściem do praktycznego zastosowania i upowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych. Zadanie wykonano siłami własnymi METALKO Sp. z o.o. przy współpracy z krajowymi kooperantami oraz przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Słowa kluczowe: zbiorniki, wanny, cysterny, transport chemikaliów, powłoki chemoodporne, gumowanie, ochrona przed korozją, Inteligentny Rozwój, Metalko Sp. z o.o

2019, Vol. 62, nr 3, s.116-119

Bibliogr. -

 

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Certyfikacja osób zajmujących się ochroną katodową – nowa norma, nowe wyzwania

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda słodka i morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. W opracowaniu przedstawiono nową normę międzynarodową, która określa wymagane kompetencje osób zajmujących się tą techniką ochrony przed korozją. Zaprezentowano zakres wymaganej wiedzy i doświadczenia w systemie certyfikacji oraz krótką historię wdrożenia normy w Polsce.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową, podstawa systemu certyfikacji, nowa norma międzynarodowa

2019, Vol. 62, nr 3, s.120-123

Bibliogr. 8

 

Newsletter