Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 02/2014

 


  okładka i spis treści 


 

Żywice poliamfolitowe jako nowe inhibitory korozji w obojętnych środowiskach wodnych

SKOCZYLAS A.

FALEWICZ P.

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Nieorganicznej

i Nawozów Mineralnych, Zakład Procesów i Reaktorów Chemicznych

 

Efektywną ochronę przed korozją materiałów konstrukcyjnych przemysłowych wodnych układów chłodzących mogą zapewnić jedynie wielofunkcyjne preparaty inhibitorowe. Jednakże muszą one spełnić szereg wymagań użytkowych oraz wzrastających wymagań odnośnie ochrony środowiska. Przedstawiono właściwości żywic poliamfolitowych jako potencjalnych inhibitorów korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych. Metodami elektrochemicznymi określono skuteczność ochrony inhibitorowej stali węglowej w wodzie modelującej wodę przemysłowych układów chłodzenia bez i z dodatkiem poliamfolitów.

Słowa kluczowe: woda chłodząca, żywice poliamfolitowe, inhibitory korozji

 

2014

Vol.. 57, nr 2

s. 38-43

Bibliogr. 16

 


 

Korozja stopu ZnAl22Cu3 w roztworze chlorku sodu

MICHALIK R.

TOMASZEWSKA A.

WOŹNICA H.

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

W pracy badano strukturę warstwy wierzchniej stopu ZnAl22Cu3 poddanego badaniom korozyjnym w 3% roztworze NaCl.Badaniom poddano stopy: bazowy, stop z dodatkiem krzemu oraz stop z dodatkiem krzemu modyfikowany pierwiastkami ziem rzadkich. Badaniom poddano próbki po badaniach potencjostatycznych przeprowadzonych przy potencjałach o 300 mV bardziej anodowych od potencjału korozyjnego w czasie 24 godzin. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na powierzchni stopu poddanego oddziaływaniu środowiska korozyjnego występuje znaczne zróżnicowanie struktury i składu chemicznego od powierzchni do głębokości 600 μm. Zaobserwowano odcynkowanie warstwy wierzchniej stopu.

Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, korozja, struktura, warstwa wierzchnia

 

2014

Vol.. 57, nr 2

s. 45-51

Bibliogr. 9

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Gwarancje na zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji przemysłowych. Aspekty formalno-prawne, specyfika umów gwarancyjnych i inspekcje

GŁĘBOWICZ A.

International Paint Sp. z o.o., Gdańsk

 

Przedstawiono podstawowe uwarunkowania prawne i umiejscowienie umów gwarancyjnych na prace antykorozyjne, jak też ogólny kształt i wymagania umów gwarancyjnych.

Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, gwarancje

 

2014

Vol.. 57, nr 2

s. 52-55

Bibliogr. -