Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 03/2014

 


okładka i spis treści


 

Piperydyna w ochronie antykorozyjnej aluminium wystawionego na działanie kwasu solnego

MELEIGY EL A. E.

YOUSSEF G. I.

SHAYEB EL  H. A.

SHAMY EL A. M.

Physical Chemistry Department, Electrochemistry and Corrosion Lab., National Research Center, Dokki, Cairo, Egypt

 

Korozję aluminium wystawionego na działanie różnych stężeń roztworu HCl oraz inhibitowanie korozji dzięki obecności piperydyny analizowano, badając utratę masy metalu i stosując metodę termometryczną uzupełnioną o badania powierzchni za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że piperydyna działa jako skuteczny inhibitor korozji aluminium, a jej działanie zależy od stężenia kwasu i inhibitora. Dodatki badano osobno lub w parach w roztworze 2,25 M HCl. Wyniki pomiarów termometrycznych i wartości utraty masy wskazują, że skuteczność inhibicji zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia inhibitora. Stwierdzono ponadto, że adsorpcja piperydyny na powierzchni aluminium ma charakter spontaniczny i przebiega wzdłuż izotermy adsorpcji Langmuira. Z drugiej strony, dodawanie coraz to większych ilości NaNO3 do roztworu 2,25M HCl wykazało, że przy niższych stężeniach azotanównastępuje zmniejszenie okresu indukcji, któremu towarzyszy wzrost maksymalnej temperatury Tm. Natomiast przy wyższych stężeniach C > 0,1, następuje wzrost okresu indukcji. Szybkie tempo roztwarzania metalu w kwaśnym roztworze NO3 jest wynikiem autokatalitycznego procesu obejmującego częściową redukcję jonów NO3 – do NO2 .

Słowa kluczowe: Aluminum, inhibitowanie korozji, piperydyna, izotermy adsorpcji, NaNO3

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 66-71

Bibliogr. 48

 


 

Degradacja powierzchni zewnętrznej warstw ceramicznych powłok TBC typu Gd2Zr2O7 + 8YSZ w warunkach utleniania statycznego w temperaturze 1100°C

MOSKAL G.

MIKUŚKIEWICZ M.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny degradacji w warunkach utleniania warstw ceramicznych powłokowych barier cieplnych natryskiwanych plazmowo przy użyciu proszków typu Gd2Zr2O7 oraz 8YSZ w proporcjach 50/50, 25/75 oraz 75/25. Dokonano oceny makro i mikrostruktury warstw ceramicznej po okresie 500 godzin ekspozycji w temperaturze 1100°C w atmosferze powietrza. Stwierdzono, że warstwy ceramiczne charakteryzują się zadowalającą przyczepnością w warunkach testu. Zniszczeniu uległy jedynie obszary na krawędziach cięcia próbek. Szczegółowa analiza powierzchni warstwy ceramicznej wykazała, że tworzą się na niej liczne pustki będące efektem roztrawiania cieplnego materiału ceramicznego. Zjawisko to może wpływać na zwiększenie ilości porów otwartych, a to z kolei przyspieszać może proces niszczenia warstwy TBC.

Słowa kluczowe: powłokowe bariery cieplne, cyrkonian gadolinu, 8YSZ, degradacja

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 72-77

Bibliogr. 40

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonywane w sezonie zimowym

KRÓLIKOWSKA A.

AUGUSTYŃSKI Ł.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z niewłaściwych warunków aplikacji i sezonowania.

Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki malarskie

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 78-80

Bibliogr. -

 


 

Artykuł promocyjny

KAZIMIERZ DAROWICKI
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej


Konserwacja i degradacja materiałów
Przedstawiono opis nowej ofert dydaktycznej jaką jest kierunek studiów Konserwacja i Degradacja Materiałów. Przedstawiono zasady rekrutacji i warunki przyjęć studentów oraz skrótowy opis studiów inżynierskich i studiów magisterskich. Zaprezentowano
bazę dydaktyczną wraz z laboratoriami oraz perspektywy uzyskania pracy

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 81-84

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Bezpieczeństwo przy robotach przeciwkorozyjnych w wytwórniach konstrukcji stalowych

BRANDT A.

Agencja Anticorr Sp. z o.o., Gdańsk

 

Czyszczenie i nakładanie powłok wiąże się z wieloma niebezpiecznymi procesami, co wymusza modernizację wytwórni konstrukcji stalowych w tym zakresie. Modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w nowoczesny sprzęt do czyszczenia konstrukcji oraz do nakładania powłok metalowych i malarskich, który przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska umożliwia wykonywanie robót antykorozyjnych na konkurencyjnym poziomie jakościowym i cenowym. Poprawne projektowanie obiektów wymaga od technologów dużej wiedzy i doświadczenia. Istniejące przepisy i normy nie są wystarczające.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, czyszczenie , metalizacja, malowanie

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 85-87

Bibliogr. 2

 


 

Artykuł promocyjny

Technologia Sponge-Jet – skuteczność, wydajność, bezpieczeństwo

 

Firma A.W. Chesterton proponuje nowatorską, niskopyłową technologię mechanicznego czyszczenia powierzchni metodą obróbki strumieniowo-ściernej. System zapewnia uzyskanie żądanego profilu powierzchni, minimalne zapylenie, niższą emisję cząstek lotnych. Recykling i odzysk ścierniwa gwarantują większą produktywność i wydajność procesu. Dodatkowe korzyści to: mniejsze narażenie operatorów, możliwość prowadzenia innych prac w pobliżu w tym samym czasie i mniejsza ilość odpadów.

2014

Vol.. 57, nr 3

s. 89-91

 


 

Newsletter