Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

"Ochrona przed Korozją" nr 04/2014

 

 


okładka i spis treści


 

Przyśpieszone starzenie w autoklawie wykładzin gumowych stosowanych w instalacji odsiarczania spalin dla oceny ich właściwości ochronnych

 

DRELA I.

MASALSKI J.

ŁUKACZYŃSKA M.

SZCZYGIEŁ B.

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska 

 

Określano właściwości wykładzin gumowych po piętnastoletniej ekspozycji w absorberze instalacji odsiarczania spalin (IOS), za pomocą spektroskopii impedancyjnej, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiaru twardości. Dodatkowo próbki gumy zarówno eksploatowane w IOS jak i nowe, poddawano starzeniu w autoklawie w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonej temperatury. Stwierdzono, że wykładzina z miękkiej, samowulkanizującej gumy chlorobutylowej, stosowana jako ochrona wewnętrznej ściany stalowego absorbera w obszarze zraszania, nie uległa znaczącej degradacji w czasie wieloletniej eksploatacji. Zarówno nowe próbki, jak i eksploatowane w IOS w ciągu 15 lat, które były eksponowane w autoklawie, charakteryzują się większą o kilka stopni twardością w stosunku do wykładzin nowych (w stanie dostawy).

Słowa kluczowe: wykładziny gumowe, twardość, spektroskopia impedancyjna, instalacja odsiarczania spalin

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 103-110

Bibliogr. 5

 


 

 

Wpływ 2% at. dodatków stopowych: Si, V, Nb, Mo, Ti, Zr lub Cu na korozyjne zachowanie spieków Nd-Fe-B w warunkach długotrwałej ekspozycji atmosferycznej

BALA H.

Division of Chemistry, Czestochowa Univ. of Technology, Czestochowa

SZYMURA S.

PWSZ State Highschool, Nysa

DYMEK M.

Division of Chemistry, Czestochowa Univ. of Technology, Czestochowa

RABINOVICH Y.

Applied Magnet Technology Company, Portage, USA

KUCHARSKA B.

Inst. of Materials Engineering, Czestochowa Univ. of Technology, Czestochowa

 

Długotrwała (10-letnia) ekspozycja atmosferyczna spiekanych materiałów na bazie Nd-Fe-B prowadzi do częściowej pulweryzacji spieków. Podstawienie żelaza niewielką (2% at.) ilością Si wyraźnie hamuje zaś podstawienie za pomocą Ti, Zr lub Cu – znacznie przyśpiesza degradację. Powstałe zniszczenia korozyjne sugerują ich galwaniczny charakter. W wyniku oddziaływania z wilgocią spieki na bazie Nd-Fe-B odwracalnie pochłaniają wodór, przy czym widoczna jest korelacja pomiędzy zdolnością do absorpcji wodoru a podatnością spieków na pulweryzację

Słowa kluczowe: spieki Nd-Fe-B, dodatki stopowe, degradacja atmosferyczna, pochłanianie wodoru

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 111-115

Bibliogr. 19

 


 

 

Odtwarzalność galwanostatycznych charakterystyk ładowania /rozładowania i dokładność wyznaczania parametrów elektrody wodorkowej

BORDOLIŃSKA K.

DYMEK M.

BALA H.

Department of Chemistry, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland

DRULIS H.

Institute of Low Temperatures and Structure Research PAS, Wroclaw, Poland

 

Na podstawie 6 powtórzeń 10-cyklowych krzywych ładowania/rozładowania zmierzonych dla kompozytowych elektrod na bazie LaNi4.5Co0.5 (zawierających 0,03 g materiału aktywnego) oceniono dokładność wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących kompozytową elektrodę wodorkową. Błąd względny wyznaczania pojemności rozładowania maleje nieco w miarę cyklowania, przyjmując po 10 cyklach wartości na poziomie 6%. Gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 obarczona jest błędem ok. 12–15% (niezależnym od numeru cyklu). Szybkość korozji materiału w 6 M roztworze KOH wzrasta w miarę cyklowania i jest obarczona przeciętnym błędem 15%.

Słowa kluczowe: stop magazynujący wodór, ładowanie/rozładowanie, odchylenie standardowe, pojemność wodorkowa, korozja

 

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 116-119

Bibliogr. 13

 


 

 

Badania wpływu grzybów pleśniowych na tworzywa cementowe zawierające nanododatki

FIERTAK M.

STANASZEK-TOMAL E.

Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering Chair

of Building Materials Technology and Structure Protection

 

W artykule przedstawiono wpływ działania grzybów pleśniowych na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego zawierającego modyfikator TiO2. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw. Procesy korozji identyfikowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski i porozymetrze rtęciowym. Prezentowane wyniki badań wykazały, że tworzywa CMTi pod wpływem działania grzybów Penicillium i Cladosporium wykazują niewielki wzrost wytrzymałości na zginanie. Nanotlenek tytanu nie zabezpiecza zapraw przed zagrzybieniem a jedynie spowalnia ich rozwój.

Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, zaprawa CEM I, nanododatek TiO2, wilgotność masowa, porowatość, ChZT, wytrzymałość na zginanie

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 120-123

Bibliogr. 19

 


 

 

Trwałość betonu cementowego z kruszywem wapiennym na oddziaływanie środowiska ciekłego zawierającego jony Mg2+ i SO42–

 DĘBSKA D.

Cracow University of Technology, Institute of Building Materials and Structures,

Chair of Building Materials Technology and Structure Protection

 

Kruszywa węglanowe eksponowane w środowisku ciekłym mogą ulegać zniszczeniu z wytworzeniem pęczniejących form wodorotlenku wapnia i magnezu. Obecność jonów Ca2+, Mg2+ i SO42– w środowisku korozyjnym oraz podwyższona temperatura t = +60ºC mogą mieć wpływ na stopień destrukcji tych kruszyw. Jednakże, kruszywa wapienne mogą poprawiać odporność betonu na działanie agresywnego środowiska siarczanowego. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem ekspozycji korozyjnej betonów cementowch wykonanych z wybranych kruszyw wapiennych na pęcznienie w środowisku ciekłym zawierającym jony wapnia, magnezu i siarczanu(VI) w zróżnicowanej temperaturze.

Słowa kluczowe: trwałość, beton, kruszywo węglanowe, środowisko korozyjne, temperatura, suszenie i moczenie

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 124-128

Bibliogr. 19

 


 

Porównanie odporności korozyjnej różnych powłok cynkowych wyznaczanej w komorach klimatycznych i metodą potencjodynamiczną

 

SZŁAPA I.

Fabryka Śrub BISPOL S.A., Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała

JĘDRZEJCZYK D.

HAJDUGA M.

Zakład Inżynierii Materiałowej, ATH w Bielsku-Białej

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A. Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała

 

W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesternicha (DIN 50018/2,0 SO2) oraz badania metodą potencjodynamiczne w 5% NaCl. Testy przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali DC01, na które powłoka cynkowa została naniesiona przy zastosowaniu następujących metod: galwanicznej (PN-EN ISO 4042), ogniowej (PN-EN ISO 10684) oraz płatkowej (PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę odporności korozyjnej, gdzie kryterium limitującym czas protekcji było pojawienie się korozji białej oraz czerwonej. Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże w środowisku NaCl, a powłoka Zn płatkowego jest najbardziej odporna na działanie zmiennych warunków termicznych i wilgoci. Powyższe wnioski zostały również potwierdzone za pomocą metody potencjodynamicznej.

Słowa kluczowe: komora solna, komora klimatyczna, test Kesternicha, badania potencjodynamiczne

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 129-135

Bibliogr. 11


 


Wpływ przygotowania powierzchni elementów stalowych ciętych metodami termicznymi na proces cynkowania ogniowego

 

WĘGRZYNKIEWICZ S.

BELOS-PLP S.A., Bielsko-Biała

JĘDRZEJCZYK D.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

SZŁAPA I.

BISPOL S.A. Bielsko- Biała

HAJDUGA M.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania sposobu przygotowania powierzchni elementów stalowych po cięciu na efekty cynkowania ogniowego. Celem było określenie wpływu dodatkowej obróbki cieplnej przeprowadzanej po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT) na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania były łączniki dwuuchowe wykonane ze stali S355JR wykorzystywane jako osprzęt elektroenergetycznych linii napowietrznych. Po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT), jako dodatkową obróbkę zastosowano wyżarzanie zmiękczające. Dla porównania zastosowano szlifowanie oraz elektropolerowanie. W kolejnym etapie powierzchnię łączników oczyszczano śrutem staliwnym GL40 i poddawano klasycznej obróbce chemicznej. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych: w temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zastosowanie cieplnej obróbki zmiękczającej po wypalaniu gazowym jest najbardziej efektywne – naniesiona powłoka cynkowa charakteryzuje się największą odpornością korozyjną. Zastosowanie szlifowania oraz metod chemicznych nie zmienia istotnie struktury i właściwości otrzymanej powłoki ogniowej.

Słowa kluczowe: strefa wpływu cięcia, powłoka cynkowa, cięcie PAT

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 136-141

Bibliogr. 14

 


 

 

Analiza powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie proszku Nd-(Fe,Co)-B po procesie bienkapsulacji

RADOMSKA K.

PAWŁOWSKA G.

Department of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology,

Technical University of Częstochowa, Poland

KLIMECKA-TATAR D.

Institute of Production Engineering, Faculty of Managment, Technical University of Częstochowa, Poland

 

W niniejszej pracy dokonano szczegółowej oceny powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych Nd-(Fe,Co)-B wytworzonych z proszków po procesie bienkapsulacji powłokami ochronnymi (fosforan/żywica epoksydowa oraz Ni-P/żywica epoksydowa). Jako odnośnik zastosowano materiał po enkapsulacji żywicą epoksydową. Celem niniejszej pracy było dokonanie analizy warstwy wierzchniej wiązanych materiałów magnetycznych na bazie Nd-(Fe,Co)-B poddanych różnym procesom bienkapsulacji. W pracy dokonano pomiaru chropowatości (2D) z użyciem profilometru stykowego (Taylor Hobson) oraz analizę powierzchni na mikroskopie SEM Phenom firmy Labsoft. Stwierdzono, że zastosowane metody bienkapsulacji (zwłaszcza powłoka fosforan/żywica epoksydowa) mają korzystny wpływ na stan powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych.

Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, magnesy wiązane, bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, powłoki Ni-P, powłoki fosforanowe

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 142-146

Bibliogr. 13

 


 

 

Wpływ powstawania fazy produktu reakcji w głębi substratu ceramicznego na interpretacje eksperymentu markerowego

GRZESIK Z.

SMOŁA G.

Department of Physical Chemistry and Modelling, Krakow, Poland

 

W pracy omówiono wpływ procesu formowania się siarczku (tlenku), w którym metal jest na wyższym stopniu utlenienia, wewnątrz substratu będącego siarczkiem (tlenkiem) tego samego metalu znajdującego się na niższym stopniu utlenienia, na wynik w badaniach typu dominującego zdefektowania metodą markerów. Wykazano, że aby dokonać prawidłowej interpretacji eksperymentu markerowego w przypadku powstawania produktu reakcji nie tylko na powierzchni substratu lecz również w jego wnętrzu, należy wziąć pod uwagę wszystkie reakcje chemiczne oraz procesy transportowe mające miejsce w układzie substratprodukt reakcji. Rozważania teoretyczne przedstawione w niniejszej pracy zilustrowane zostały wynikami badań eksperymentalnych mechanizmu procesu siarkowania CoS do CoS2 metodą markerów.

Słowa kluczowe: eksperyment markerowy, ceramiczny substrat, lokalizacja produktu reakcji

2014

Vol.. 57, nr 4

s. 147-149

Bibliogr. 26

 


 

Newsletter