Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 05/2014

 


okładka i spis treści


 

Utlenianie niobu oraz stopu C-103 z warstwą krzemkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową

 

PRZELIORZ R.

SWADŹBA L.

Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,

Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej, Politechnika Śląska

 

W pracy porównano przebieg utleniania Nb oraz stopu niobu C-103 bez oraz z dyfuzyjną warstwą krzemkową. Dyfuzyjne pokrycie ochronne otrzymano metodą kontaktowo-gazową. Badania były prowadzone w temperaturze 1100oC, w atmosferze tlenu. Stwierdzono istotną poprawę odporności na utlenianie próbek z dyfuzyjną warstwą krzemkową w porównaniu do próbek bez warstw. Związane to jest z tworzeniem się w zgorzelinie tlenku SiO2.

Słowa kluczowe: stopy niobu, krzemowanie, utlenianie

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 155-159

Bibliogr. 13


 

Odporność korozyjna spiekanych stali 17-4 PH o różnej porowatości po procesie azotowania w niskotemperaturowej plazmie

 

BROJANOWSKA A.

ZAŁUSKA B.

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

KAZIOR J.

Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

WIERZCHOŃ T.

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

 

Spiekane stale 17-4 PH (X5CrNiCuNb16-4) są coraz szerzej stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się one jednak m.in. niższą odpornością korozyjną i gorszymi właściwościami mechanicznymi w stosunku do stali litej, stąd też poddaje się je różnym obróbkom powierzchniowym, mającym na celu poprawę tych właściwości. W artykule omówiono wyniki badań struktury, składu fazowego i morfologii dyfuzyjnych warstw powierzchniowych na spiekanej stali 17-4 PH o dwóch stopniach porowatości po procesie azotowania jarzeniowego. Określono wpływ wytwarzanych warstw na odporność korozyjną w roztworze 0,5 M NaCl, badaną metodą bezprądową (rejestracja potencjału korozyjnego w czasie) i stałoprądową (krzywe polaryzacji). Wykazano, że dyfuzyjne warstwy azotowane zwiększają odporność korozyjną spiekanych stali 17-4 PH bez względu na stopień ich porowatości.

Słowa kluczowe: stal 17-4 PH, stale spiekane, spiekana stal 17-4 PH, azotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 160-167

Bibliogr. 10


 

Badania wstępne nad anodowym utlenianiem galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni oraz charakterystyka korozyjna wytworzonych powłok tlenkowych

 

MACIEJ A.

SIMKA W.

NAWRAT G.

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny,

Politechnika Śląska

STÓJ J.

Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika

DERCZ G.

Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

 

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk – nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu o różnym stężeniu, w zakresie 0,25–1,25 mol/dm3. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że anodowa obróbka galwanicznego stopu Zn-Ni prowadzi do powstania spękań na tworzącej się powłoce tlenkowej. Pomimo obecności pęknięć stwierdzono poprawę odporności korozyjnej utlenionych powłok stopowych Zn-Ni.

Słowa kluczowe: powłoka cynk – nikiel, stop Zn – Ni, anodowe utlenianie, ochrona stali

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 168-173

Bibliogr. 30


 

Wpływ nawęglania i obróbki cieplnej na skłonność do korozji selektywnej staliw wysokochromowych

KONDRACKI M.

STUDNICKI A.

SZAJNAR J.

Katedra Odlewnictwa, Politechnika Śląska

 

Artykuł prezentuje badania korozyjne staliw wysokochromowych z dodatkiem Ni i Mo w stanie po obróbce cieplnej i nawęglaniu. Udział chromu zmieniał się w zakresie 6–18% mas. Badania korozyjne wykonano w oparciu o metodykę zaproponowaną w normie ASTM oraz pracy [17]. Zakres badań obejmował testy korozyjne próbek pobranych z materiału po operacjach obróbki cieplnej (ulepszanie cieplne) oraz w stanie po nawęglaniu i hartowaniu. Przeprowadzone analizy ujawniły wpływ zabiegów obróbki cieplnej na odporność korozyjną badanych stopów. Zabiegi nawęglania spowodowały zmiany strukturalne w warstwie powierzchniowej staliwa, polepszając własności użytkowe. Uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla stali niskostopowych w stanie po obróbce cieplnej.

Słowa kluczowe: staliwo chromowe, obróbka cieplna, nawęglanie, odporność korozyjna, korozja selektywna

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 174-178

Bibliogr. 17


 

Odporność korozyjna stali kotłowych i kominowych w środowisku kondensatów powstających przy spalaniu kompozycji na bazie celulozy i gliceryny odpadowej

BALA-LITWINIAK A.

Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska,

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

KAMIENIAK K.

Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

 

Evaluation of corrosion resistance of two steels, most commonly applied in production of funnel pipes (K-18 type, heat-resistant carbon steel) and chimney corners (H20N12S2 type, acid/heat resistant austenitic stainless steel) has been reported. The corrosion tests have been carried out in the environment of fume condensate that is formed during burning of cellulose pellets without- and with so called glycerin waste additions. The applied additions of glycerin fraction in the cellulose fuel were 4.5 and 7.0 mass %, respectively. The acidity- and electrolytic conductivity of the obtained condensates have been determined. The corrosion behavior of tested steels in the environment of generated condensates has been monitored using two polarization methods: potentiodynamic and polarization resistance. It is shown that presence of glycerin fraction in the cellulose fuel clearly reduces the corrosion aggressiveness of the condensates against the tested steels.

Keywords: fume condensate, waste glycerin, carbon/stainless steel, corrosion current

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 179-183

Bibliogr. 10


 

Charakterystyka powłok krzemkowych na molibdenie i stopie TZM

 

MOSKAL G.

MIKUŚKIEWICZ M.

WITALA B.

SWADŹBA L.

HETMAŃCZYK M.

MOŚCICKI A.

KAŁAMARZ P.

SUPERNAK W.

NIEMIEC D.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

WRONA A.

OSADNIK M.

Instytut Metali Nieżelaznych , Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych, Gliwice

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki powłok dyfuzyjnych otrzymanych w wyniku procesu dyfuzyjnego nasycania krzemem w proszkach aktywowanych blach molibdenowych i ze stopu TZM. Scharakteryzowano morfologię powierzchni zewnętrznej uzyskanych powłok oraz ich skład fazowy i chemiczny. Określono również grubość i budowę wewnętrzną warstw krzemkowych. Stwierdzono, że grubość warstw krzemkowych ok. 40 μm w po 18 godzinach procesu krzemowania. W przypadku stopu TZM jest ona minimalnie mniejsza niż dla czystego Mo. Skład fazowy warstw we wszystkich przypadkach to krzemek typu MoSi2.

Słowa kluczowe: warstwy krzemkowe, molibden, TZM, mikrostruktura

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 184-187

Bibliogr. 3


 

Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl pokrytego powłokami ceramicznymi zawierającymi pierwiastki reaktywne

 

CHĘCMANOWSKI J. G.

SZCZYGIEŁ B.

Zakład Inżynierii Powierzchni, Katalizy i Korozji, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

 

Stop FeCrAl pokryto metodą zol-żel trójwarstwowymi powłokami typu: CeO2, ZrO2 oraz Y2O3, a następnie poddano utlenianiu w powietrzu w temperaturze 900°C. Utlenianie prowadzono w sposób cykliczny – 10 cykli po 12 h. Badania grawimetryczne wykazały ochronne działanie otrzymanych powłok. We wszystkich przypadkach zależność między przyrostem masy a czasem utleniania ma charakter paraboliczny. Najkorzystniej na właściwości ochronne narastającej zgorzeliny wpływają powłoki z tlenku itru. Po 10 cyklach utleniania najmniejszą względną zmianę masy (Δm/m) wykazał stop FeCrAl pokryty powłoką Y2O3 – około 0,5%, co stanowi wartość ponad pięciokrotnie mniejszą w porównaniu do stopu bez powłoki – około 3,3%. Skuteczność ochronna (Sk) osadzonych powłok względem niepokrytego podłoża po 10 cyklach utleniania wynosi od 76% do 85%. Po 10 cyklach utleniania grubości narastającej zgorzeliny wynosiły dla stopu niepokrytego i stopu z powłoką Y2O3odpowiednio: 2,5 i 0,4 μm. Wyznaczone wartości stałej parabolicznej kp zmieniają się od 1,18·10-14 g2·cm-4·s-1 dla stopu z powłoką Y2O3 do 5,25·10-13 g·cm-4·s-1 dla stopu FeCrAl.

Słowa kluczowe: powłoka ceramiczna, zol-żel, cykliczne utlenianie, FeCrAl

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 188-194

Bibliogr. 43


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Inteligentny drenaż elektryczny – koncepcja i realizacja

 

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL Gdańsk

 

Prądy błądzące upływające do ziemi z obwodów powrotnych trakcji elektrycznych prądu stałego (kolejowych i tramwajowych), pomimo stosowania nowych technologii układania torowisk i izolowania konstrukcji podziemnych, nadal stanowią największe zagrożenie korozyjne dla stalowych obiektów eksploatowanych w ziemi – rurociągów czy zbiorników. Ocena stopnia zagrożenia korozyjnego oraz skuteczności działania środków zaradczych w rejonach oddziaływania prądów błądzących zawsze były trudne,głównie z uwagi na losowo-zmienny charakter tych prądów. W opracowaniu przedstawiono nowatorską koncepcję wykorzystania korelacyjnej metody badania prądów błądzących do bezpośredniej regulacji drenaży elektrycznych. Zaprojektowano urządzenie składające się z drenażu elektrycznego sprzęgniętego z mikroprocesorem realizującym funkcje pomiarowe i sterujące. Wyniki badań prototypu urządzenia potwierdziły zdolność samoistnego dopasowania się urządzenia do aktualnych wymagań ochrony przeciwkorozyjnej obiektów podziemnych w zmieniających się warunkach zewnętrznych.

Słowa kluczowe: prądy błądzące, ochrona katodowa, drenaże, pomiary, normy

2014

Vol.. 57, nr 5

s. 195-200

Bibliogr. 8