Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 06/2014

 


okładka i spis treści


 

Badania i ocena szybkości korozji stali w środowisku skażonej otuliny z żelbetowych trzonów kominów

 

FIERTAK M.

KAŃKA S.

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

 

Korozja stali zbrojeniowej powoduje postępującą w czasie użytkowania konstrukcji redukcję przekroju poprzecznego prętów przenoszących obciążenia. Przeprowadzone badania pozwalają na orientacyjne jej szacowanie w granicach od ok. 0,7% do ok. 1,8% rocznego ubytku przekroju w zależności od stopnia zobojętnienia i zawartości szkodliwych jonów w warstwie betonu kontaktującego się ze zbrojeniem. Szczególnie niekorzystne jest skażenie otuliny jonami Cl−, których ilość znacząco przekracza wartość uznaną za dopuszczalną oraz równoczesne oddziaływanie jonów chlorkowych i siarczanowych w zobojętnionej otulinie betonowej.

Słowa kluczowe: beton, skażenie otuliny, korozja zbrojenia, redukcja przekroju

2014

Vol.. 57, nr 6

s. 211-215

Bibliogr. 4

 


 

Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny

 

DROŻDŻ W.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

GIERGICZNY Z.

Politechnika Śląska w Gliwicach; Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

 

W artykule przedstawiono wyniki badań korozji alkalicznej betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny. Przedmiotem badań objęto cementy zawierające w swoim składzie zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego, również w kompozycji z popiołem lotnym krzemionkowym, granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz zmielonym wapieniem. Przebieg procesu korozyjnego oceniano w oparciu o pomiary zmian liniowych betonów zawierających kruszywo reaktywne. Autorzy wykazali, że dodatek popiołu lotnego wapiennego do składu cementu (betonu) ogranicza negatywne skutki korozji alkalicznej betonu.

Słowa kluczowe: beton, reakcja alkalia-krzemionka, popiół lotny wapienny.

2014

Vol.. 57, nr 6

s. 216-219

Bibliogr. 7

 


 

Wpływ elektrochemicznego wprowadzania guanidyny do betonu skarbonatyzowanego na korozję zbrojenia

 

KUZIAK J.

Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

KRÓLIKOWSKI A.

Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego

KUŚ S.

Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Analitycznej

 

Przeprowadzono badania nad elektrochemicznym wprowadzaniem guanidyny do betonu skarbonatyzowanego o w/c = 0,7, przy gęstości prądu na katodzie 2,9 A/m2. Stwierdzono ok. 20-krotne przyspieszenie transportu guanidyny oraz realkalizację betonu. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 92%.

Słowa kluczowe: korozja stali, beton, inhibitor korozji, elektrochemiczne wprowadzanie inhibitora, guanidyna

2014

Vol.. 57, nr 6

s. 220-224

Bibliogr. 8

 


 

Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia żelbetowych silosów na cement

 

JAŚNIOK T.

JAŚNIOK M.

Politechnika Śląska, Katedra Konstrukcji Budowlanych

 

Użytkowana ponad 40 lat bateria dwunastu żelbetowych silosów na cement wykazywała szereg uszkodzeń płaszcza zewnętrznego pomimo bieżących napraw. W przeprowadzonych badaniach technicznych stwierdzono wiele nieprawidłowości wykonawczych oraz lokalną korozję prętów zbrojeniowych. W celu wykazania rzeczywistego stanu zbrojenia wykonano badania korozyjne na wyciętych z konstrukcji rdzeniach betonowych zawierających fragmenty stalowych prętów zbrojeniowych. Elementy próbne umieszczano w komorze korozyjnej w ściśle określonych warunkach termiczno-wilgotnościowych. Uzyskana w badaniach szybkość korozji była w mniejszym stopniu zależna od tych warunków, natomiast duży wpływ miała jakość betonu otulenia.

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, beton, stal zbrojeniowa, korozja zbrojenia, pomiar oporu polaryzacji, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna

2014

Vol.. 57, nr 6

s. 225-229

Bibliogr. 4


 

Wpływ zawartości alkaliów i ich transportu na rozwój odkształceń wskutek reakcji alkalia-krzemionka w kompozytach cementowych

 

GRYMIN W.

GAWIN D.

KONIORCZYK M.

Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

 

W wyniku reakcji alkalia-krzemionka powstaje higroskopijny żel, który powodować może powstawanie naprężeń niszczących beton. Jednym z głównych czynników uwarunkowujących występowanie oraz wpływających na ewolucję tej reakcji jest stężenie alkaliów. Sformułowano model matematyczny opisujący transport powietrza, wody, energii oraz alkaliów w materiale. Uwzględniono adwekcyjny oraz dyfuzyjny transport alkaliów. Postęp reakcji alkalia-krzemionka oraz odkształcenia przez nią spowodowane opisane są w formie przyrostowej. Przedstawiono analizę wpływu współczynnika dyfuzji alkaliów na postęp reakcji alkaliakrzemionka w początkowym okresie reakcji.

Słowa kluczowe: reakcja alkalia-krzemionka, transport alkaliów w kompozytach cementowych, degradacja chemiczna betonu

2014

Vol.. 57, nr 6

s. 230-233

Bibliogr. 11