Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 07/2014

 


okładka i spis treści


 

Zachowanie mechaniczne i korozyjne tłoczonych na gorąco stopów stali 22MnB5/Usibor 1500 spawanych z użyciem laserów włókowych pracujących w reżimie pracy ciągłej

 

EL-AZIZ A.M.

SHARAF W.

German University in Cairo, Materials Science Department, New Cairo, Egypt

DRECHSEL J.

EXNER H.

Hochschule Mittweida (FH), Mittweida

 

Tłoczona na gorąco stal 22MnB5/Usibor 1500 jest jednym z najlepszych stopów stosowanych dziś w branży motoryzacyjnej. Spawanie tych stali oraz zrozumienie wpływu spawania na ich właściwości jest kluczowe. Celem pracy jest zbadanie i porównanie zachowania doczołowo spawanej stali 22MnB5 bez warstwy Al/Si i stali Usibor 1500 z warstwą Al/Si. Spawanie wykonano za pomocą lasera włóknowego Yb:YAG pracującego w reżimie pracy ciągłej z użyciem materiału o grubości 1,0 mm. Grubość spoiny lekko rośnie wraz ze wzrostem prędkości spawania. Szerokość strefy wpływu ciepła jest odwrotnie proporcjonalna do szybkości spawania. Mimo, iż stal Usibor 1500 wykazuje strukturę martenzytyczną, jej struktura w strefie wpływu ciepła oraz linia wtopienia zależy od szybkości spawania. Wyższą zawartość żelaza zaobserwowano w strefie wpływu ciepła przy zastosowaniu większej szybkości spawania. Rozkład przestrzenny twardości uległ znacznemu zróżnicowaniu w związku ze zmianami w mikrostrukturze. Do oceny zachowania korozyjnego spawanych detali użyto elektrochemicznych badań korozyjnych. Spawany materiał jest bardziej podatny na wżery niż materiał niespawany. Wyższą odporność korozyjną stwierdzono w przypadku detali z warstwą Al/Si.

Słowa kluczowe: stale 22MnB5, spawanie laserem włóknowym pracującym w reżimie pracy ciągłej, tłoczenie na gorąco, korozja, mechaniczne

2014

Vol.. 57, nr 7

s. 242-247

Bibliogr. 15

 


 

Struktura, własności mechaniczne i zachowanie korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez naborowywanie stali X6CrNiTi18-10

 

JAGIELSKA-WIADEREK K.

BALA H.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Chemii

SWADŹBA L.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i korozyjnych powierzchniowo naborowywanej, kwasoodpornej stali nierdzewnej typu X6CrNiTi18-10. Proces modyfikowania powierzchni stali za pomocą boru przeprowadzano stosując długotrwałą (6 h), kontaktowo-gazową metodę nasycania w mieszaninie proszkowej zawierającej Ekabor-II, fluoroboran potasu (KBF4) jako aktywator i tlenek glinu (wypełniacz). Grubość warstwy wzbogaconej w bor oceniano na podstawie testów mikrotwardości na przekroju poprzecznym modyfikowanych warstw stali. Niezwykle wysokiej twardości warstwy naborowanej towarzyszy znaczna jej porowatość i rozwinięcie powierzchni. Badania korozyjne wykonane z użyciem wirujących elektrod dyskowych.

Zachowanie korozyjne zewnętrznej, naborowanej warstwy oceniono w zakwaszonym (pH = 2), siarczanowym roztworze wodnym, stosując polaryzacyjną technikę potencjodynamiczną. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej stali, wzbogacona w bor jej warstwa zewnętrzna nie pasywuje się w roztworze korozyjnym, ale ulega szybkiemu roztwarzaniu zarówno w zakresie aktywnym jak i transpasywnym.

Słowa kluczowe: naborowywanie, austenityczna stal X6CrNiTi18-10, korozja kwasowa

2014

Vol.. 57, nr 7

s. 248-251

Bibliogr. 21

 


 

Wpływ cyklowania na przedziały czasu utleniania/redukcji materiału aktywnego elektrody wodorkowej

 

BORDOLIŃSKA K.

BALA H.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Chemii

 

Dyskutowany jest wpływ cyklowania materiału wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5 na jego utlenianie (podczas rozładowywania elektrody) i redukcję powstałych (podczas procesu ładowania) produktów korozji. Przedziały czasu odpowiadające utlenianiu Ni i Co maleją wyraźnie, natomiast czasy redukcji odpowiednich faz tlenkowych wzrastają w niewielkim stopniu wskutek cyrklowania elektrody. W efekcie, szybkość korozji materiału wzrasta z numerem cyklu, z pewną tendencją do ustalenia na stałym poziomie dla cykli końcowych

Słowa kluczowe: elektrosorpcja wodoru, stop typu LaNi5, materiał proszkowy, ładowanie/rozładowanie, cyklowanie, szybkość korozji

2014

Vol.. 57, nr 7

s. 252-254

Bibliogr. 15

 


 

Wpływ stanu powierzchni na proces utleniania powłok typu NiCrAlY na stopie Inconel 625

 

NIEMIEC D.

MOSKAL G.

MIKUŚKIEWICZ M.

MOŚCICKI A.

CARSKI Ł.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

ANNA JASIK

Politechnika Śląska, Instytut Technologii Metali, Katowice

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki odporności na utleniania natryskanej plazmowo powłoki NiCrAlY o różnym sposobie przygotowania powierzchni natryskanej plazmowo na stopie Inconel 625. Analizie poddano powłoki w stanie po natryskiwaniu cieplnym oraz po procesie szlifowania. Ocenie poddano odporność na utlenianie obu typu warstw w warunkach testu w temperaturze 1000°C przez czas 1000 godzin. Zakres badań obejmował analizę stanu warstwy wierzchniej powłok przy użyciu badań dyfrakcyjnych składu fazowego oraz badań mikroskopowych pozwalających na ocenę budowy warstwy.

Słowa kluczowe: warstwy NiCrAlY, odporność na utlenianie

2014

Vol.. 57, nr 7

s. 255-261

Bibliogr. 8

 


 

Charakterystyki korozyjne dentystycznego stopu Remanium G (Ni-Cr-Mo) topionego/odlewanego

różnymi technikami

 

RADOMSKA K.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Chemii

KLIMECKA-TATAR D.

Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji

JAGIELSKA-WIADEREK K.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Chemii

 

Stop dentystyczny Remanium G na bazie NiCrMo przetapiano a następnie odlewano na drodze czterech najbardziej rozpowszechnionych technologii stosowanych w laboratoriach dentystycznych, a mianowicie przy zastosowaniu: (A) płomienia palnika tlenowo-acetylenowego jako źródła ciepła w procesach topienia, (B) pieca indukcyjnego, (C) łuku Volty oraz (D) metody Autocast. Głównym celem niniejszej pracy było dokonanie oceny wpływu w/w technik przetapiania i odlewania komercyjnego stopu Remanium G na bazie NiCr-Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera (pH = 6). Oceny odporności korozyjnej dokonano metodami polaryzacji potencjokinetycznej oraz analizy metalograficznej. Przeprowadzone pomiary wykazały, że zastosowane techniki przetapiania/odlewania mają nieznaczny wpływ na odporność korozyjną badanego stopu dentystycznego. Zaobserwowano, że w strukturze stopu Ni-Cr-Mo dendryty zbudowane są głównie z fazy międzymetalicznej γ (fcc) wzbogaconej w nikiel. Zwiększona zawartość molibdenu w składzie stopu powoduje jego silną segregację, i co za tym idzie wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych w Mo.

Słowa kluczowe: stop Ni-Cr-Mo, uzupełnienia protetyczne, korozja, technologie odlewnicze, roztwór Ringera

2014

Vol.. 57, nr 7

s. 262-268

Bibliogr. 21