Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 08/2014

 


okładka i spis treści


 

Obliczenia ochrony katodowej rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą anod galwanicznych

 

FIEDOROWICZ M.

JAGIEŁŁO M.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. /

.

Często obserwuje się błędy projektowe dotyczące obliczeń ochrony katodowej rurociągów pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą anod galwanicznych. Najczęstsze błędy to nieuwzględnianie w obliczeniach rezystancji przejścia rurociągu oraz obliczenia zbyt dużego natężenia prądu ochrony, niemożliwego do osiągnięcia w układzie ochrony. O zaletach stosowania powłok izolacyjnych o wysokim poziomie szczelności, w tym o możliwości stosowania anod galwanicznych do ochrony katodowej rurociągów dalekosiężnych, autorzy donosili we wcześniejszych publikacjach. Jednakże prawidłowe obliczenia takiej ochrony katodowej wymagają uwzględnienia specyfiki takiego układu. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfikacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, anody galwaniczne, powłoka izolacyjna o wysokim poziomie szczelności

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 280-292

Bibliogr. 3

 


 

Korozja rurociągów stalowych pod wpływem oddziaływań elektrycznych

 

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

 

Korozja stalowych konstrukcji w ziemi i w wodach naturalnych pod wpływem czynników chemicznych związanych z agresywnością otaczającego środowiska elektrolitycznego nie jest dla tych obiektów tak groźna, jak wszelkiego rodzaju oddziaływania elektryczne związane z przepływem zewnętrznego prądu przez granicę faz metal-elektrolit. To one są odpowiedzialne za miejscowy znaczący wzrost zagrożenia korozyjnego i związane z tym awarie korozyjne. Do tego rodzaju oddziaływań zaliczyć należy makroogniwa korozyjne, prądy błądzące upływające z instalacji prądu stałego oraz indukowane prądy przemienne z napowietrznych linii elektroenergetycznych WN. W opracowaniu omówiono zjawiska korozji na granicy faz powodowane przez prąd stały, losowo zmienny i przemienny – spotykane w typowych warunkach eksploatacji rurociągów. Zebrane materiały mają charakter szkoleniowy.

Słowa kluczowe: korozja, rurociągi, makroogniwa korozyjne, prądy błądzące, oddziaływanie linii elektroenergetycznych WN

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 293-303

Bibliogr. 5

 


 

Analiza oddziaływań przemiennoprądowych na wschodnim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał – Europa

 

SOLARZ W.

KOŚCIUK M.

OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., Warszawa

 

Stosowanie bardzo dobrej jakości powłok izolacyjnych pociąga za sobą oprócz korzyści także szereg niedogodności związanych z eksploatacją. O skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej całego rurociągu decydują warunki jakie tworzą się na metalowej powierzchni w miejscach defektów izolacji. Stąd potrzeba stosowania specjalnych technik badawczych, szczególnie na odcinkach gazociągu wielokrotnie krzyżującego się z liniami przesyłowymi najwyższych napięć.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwkorozyjna, gazociąg, skuteczność ochrony, oddziaływania prądu przemiennego

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 304-309

Bibliogr. 5

 


 

Symulacja ograniczania oddziaływań elektroenergetycznych linii WN na rurociągi stalowe

MALICKI M.

Atagor Sp. z o.o.

 

Niniejszy artykuł opisuje symulację ograniczania zagrożenia korozyjnego powodowanego oddziaływaniem linii WN na rurociągi stalowe ułożone w ziemi. Ograniczono się do oddziaływań o charakterze indukcyjnym występujących podczas normalnej pracy linii. Zbudowano model elektryczny rurociągu o długości 100 km z równoległym zbliżeniem linii WN na odcinku 10 km. Zaprezentowano rozkład napięcia przemiennego i prądu płynącego w rurociągu. Przedstawiono wpływ rezystancji uziemienia i rozmieszczenia na trasie rurociągu urządzeń ograniczających napięcie przemienne na efektywność ich działania. Na podstawie przeprowadzonych symulacji opracowano ogólne wytyczne do projektowania systemów ograniczania napięcia przemiennego na rurociągach.

Słowa kluczowe: korozja, oddziaływanie linii WN na rurociągi, symulacja

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 310-315

Bibliogr. 6

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Diagnostyka stanu technicznego rurociągów stalowych z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości

 

RACZYŃSKI P.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury

WARNKE K.

Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury

 

W pracy przedstawiono wybrane przykłady możliwości pomiarowych ultradźwiękowych tłoków wysokiej rozdzielczości do badania stanu ścianek rurociągów. Przedstawiono techniki zmierzające do precyzyjnej lokalizacji wykrywanych wad oraz opisano znaczenie i metodykę oszacowania trendów rozwojowych wad. Wskazano również na możliwości synergii informacji otrzymywanych różnymi technikami pomiarowymi w oparciu o systemy GIS. Na koniec podano przykłady zdolności detekcyjnej tłoków w stosunku do wad materiałowych i deformacji geometrycznych.

Słowa kluczowe: korozja, diagnostyka, rurociąg, tłoki inteligentne

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 316-319

Bibliogr. 6

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Odspojenie katodowe jako wskaźnik oceny współpracy powłoki z ochroną katodową. Wybrane zagadnienia

 

PIENIĄŻEK W.

ANTICOR PPH, Wieliczka

W pracy poruszono stale dyskutowany, ważny problem współpracy ochrony katodowej z uszkodzoną powłoką przeciwkorozyjną. W oparciu o materiały dostarczone przez producentów systemów powłokowych, badania odspojenia katodowego dwóch rodzajów powłok przebadanych w akredytowanym laboratorium została przedstawiona opinia autora pracy na temat znaczenia i przydatności laboratoryjnych badań odspojenia katodowego w ocenie współpracy obydwóch systemów ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów.

Słowa kluczowe: powłoki przeciwkorozyjne, ochrona katodowa, odspojenie katodowe, metody badań, badania laboratoryjne i poligonowe

2014

Vol.. 57, nr 8

s. 320-323

Bibliogr. 10