Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2014

 


okładka i spis treści 


 

Bezpieczne dla środowiska powłoki zol-żel na stopy aluminium

 

PAUSSA L.

ANDREATTA F.

FEDRIZZI L.

 

University of Udine, Department of Chemistry, Physics and Environment,Udine, Italy

Opracowanie powłok bezchromianowych jest istotne ze względu na konieczność znalezienia odpowiednika dla powłok konwersyjnych zawierających związki Cr(IV), używanych w przemyśle lotniczym i samochodowym. Nasza praca polegała na opracowaniu metodą zol-żel cienkich powłok ZrO2 (100–200 nm) dla różnych stopów aluminium (AA2024, AA6060 oraz AA3105). Powłoki ZrO2 osadzono z roztworów składających się z prekursorów Zr. Zastosowano dwa rodzaje roztworów: pierwszy składał się z prekursora metaloorganicznego w roztworze alkoholu, a w drugim wykorzystano wodny roztwór soli Zr. Powłoki nakładano w skali laboratoryjnej metodą zanurzania i natrysku. Morfologię powłok ZrO2 badano metodą SEM-EDXS, a jej grubość i skład – metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym (GDOES). Podłoża z powłokami ZrO2 pomalowano organicznym gruntem i farbą nawierzchniową w celu określenia przyczepności powłok i elektrochemicznych właściwości systemu powłokowego. Ponadto, powłokę nakładano metodą natrysku za pomocą robota w kabinach natryskowych w celu oceny możliwości stosowania powłok ZrO2 w skali przemysłowej.

Słowa kluczowe: powłoki bezchromianowe, zol-żel, aluminium, przyczepność

 

2014

Vol.. 57, nr 9

s. 338-343

Bibliogr. 12

 


 

Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na właściwości ochronne starzonych powłok silanowych na stali nierdzewnej

 

OWCZAREK E.

Technical University of Czestochowa, Department of Chemistry/

Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii

 

Dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworów izobutylotrietoksysilanu (IBTES) o różnych stężeniach, wytworzonych na stali nierdzewnej X20Cr13. Odporność korozyjną powłok określano w roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony wodorowęglanowe, węglanowe i siarczanowe oraz alternatywnie – chlorkowe. Stwierdzono, że powłoki IBTES spowalniają procesy korozyjne stalowego podłoża, a ich działanie ochronne poprawia się ze wzrostem stężenia roztworu silanu.

Słowa kluczowe: silan organofunkcyjny, powłoki starzone, odporność korozyjna, stal nierdzewna

2014

Vol.. 57, nr 9

s. 344-346

Bibliogr. 27

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Kierunki rozwoju i oczekiwania przemysłu dotyczące farb antykorozyjnych

ZUBIELEWICZ M.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

 

Rozwój w dziedzinie wyrobów lakierowych musi uwzględniać nie tylko wymagania jakościowe, ale również aspekty ochrony zdrowia i środowiska. Legislacja w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu farb na środowisko dotyczy głównie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) i eliminowania toksycznych pigmentów antykorozyjnych. Prowadzi się w związku z tym badania nad nowymi nietoksycznymi pigmentami antykorozyjnymi, jak również opracowuje nowe generacje spoiw, o lepszych właściwościach barierowych, umożliwiających jednocześnie otrzymywanie wyrobów lakierowych o mniejszej zawartości rozpuszczalników organicznych. Zastosowanie w farbach spoiw hybrydowych czy nanotechnologii pozwala na uzyskanie powłok niezawierających pigmentów antykorozyjnych, których działanie ochronne polega na hamowaniu dostępu czynników agresywnych do podłoża metalowego. Omówiono nowe surowce i wyroby lakierowe spełniające zarówno wymagania pod względem właściwości antykorozyjnych, jak i ochrony zdrowia i środowiska, z uwzględnieniem tzw. powłok inteligentnych, opartych na nanosurowcach.

Słowa kluczowe: farby antykorozyjne, nanotechnologie, powłoki inteligentne

2014

Vol.. 57, nr 9

s. 347-352

Bibliogr. 65

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

Ocena właściwości ochronnych systemu powłokowego Breston CV350HT stosowanego do ochrony powierzchni stalowych w instalacjach odsiarczania spalin

BORDZIŁOWSKI J.

CES, Gdańsk

 

Przedstawiono wyniki badań impedancyjnych (EIS) winyloestrowego systemu powłokowego Breston CV350HT przeznaczonego do ochrony przed korozją powierzchni stalowych eksploatowanych w ciężkich warunkach korozyjnych, np. na powierzchniach wewnętrznych instalacji odsiarczania spalin (FGD). Pomiary prowadzono przy potencjale obwodu otwartego w funkcji czasu imersji w wodnym 3% roztworze NaCl w okresie od 24 do 1440 godzin. Wyniki EIS analizowano w oparciu o modele elektrycznych obwodów zastępczych. Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) pozwoliło na określenie parametrów charakteryzujących mechanizm ochronny ocenianej powłoki. W połączeniu z oceną adhezji badanie EIS umożliwia wnioskowanie o właściwościach antykorozyjnych ocenianego systemu powłokowego.

Słowa kluczowe: impedancja, powłoka winyloestrowa, FGD, ochrona przed korozją

2014

Vol.. 57, nr 9

s. 354-358

Bibliogr. 33

 


 

Newsletter