Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 10/2014


okładka i spis treści 


 

Wpływ temperatury na kinetykę wzrostu i strukturę powłok cynkowych otrzymanych na łańcuchach wykonanych ze stali 23GHNMA+V

 

KANIA H.

LIBERSKI P.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

 

Stal 23GHNMA+V jest wykorzystywana do produkcji łańcuchów ogniwowych przeznaczonych do pracy w agresywnym korozyjnie środowisku morskim. Wymaganą wytrzymałość zapewnia odpowiedni skład chemiczny stali oraz jej obróbka cieplna, która pozwala na wytwarzanie łańcuchów o różnej klasie wytrzymałości. Stosowane w przemyśle morskim oraz rybołówstwie łańcuchy ogniwowe wykazują niedostateczną odporność korozyjną. Skutecznym zabezpieczeniem antykorozyjnym są zanurzeniowe powłoki cynkowe. Nie jest to jednak powszechne zabezpieczenie łańcuchów ze względu na specyficzny kształt wyrobu oraz złożony skład chemiczny stali a także różną jej strukturę po obróbce cieplnej, które powodują, że proces wzrostu powłoki przebiega w sposób niekontrolowany. W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem powłok cynkowych na stali 23GHNMA+V. Do badań wykorzystano łańcuchy po obróbce cieplnej zapewniającej klasę wytrzymałości 8 i 9. Określono kinetykę wzrostu powłok w procesie cynkowania w temperaturze 440, 450 i 460oC. Ujawniono strukturę powłok otrzymanych na tym gatunku stali. Określono skład chemiczny składników strukturalnych powłoki otrzymanej na ogniwie łańcucha o klasie 8. Stwierdzono, że otrzymane powłoki są ciągłe. Charakteryzują się znaczną grubością a ich kinetyka wzrostu ma charakter zbliżony do liniowego. Podwyższenie temperatury procesu powoduje wzrost grubości powłoki. Nie stwierdzono istotnego wpływu klasy wytrzymałości łańcucha na strukturę powłoki, jednak zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie grubości powłoki wraz z podwyższeniem klasy wytrzymałości.

Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoki cynkowe, łańcuchy ogniwowe

2014

Vol.. 57, nr 10

s. 382-389

Bibliogr. 20

 


 

 

Odporność korozyjna spieku z modyfikowaną powłoką cynkową z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego

 

SOŃTA G.

Przemysł Motoryzacyjny, Województwo Śląskie

DUDEK A.

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej i Fizyki Stosowanej, Instytut Inżynierii Materiałowej

SELEJDAK J.

Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

PIETRYKA I.

 

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powłok cynkowych uzyskanych z wykorzystaniem chromu trójwartościowego. W celu określenia odporności na korozję wykonano test w mgle solnej według norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym. Analiza powierzchni powłok po upływie 50 h ekspozycji w komorze solnej wskazuje na brak widocznych pęknięć oraz przebić do podłoża. Stwierdzono, że wykonanie powłoki ochronnej na badanym spiekanym elemencie jest niezbędne z punktu odporności korozyjnej.

Słowa kluczowe: metalurgia proszków, przemysł samochodowy

2014

Vol.. 57, nr 10

s. 390-393

Bibliogr. 4

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

Natryskiwane cieplnie powłoki ochronne stosowane w ochronie przed procesami korozyjnymi

 

SZYMAŃSKI K.

Politechnika Śląska, Instytut Nauki o Materiałach, Katowice

SZPAK M.

Energo-Coating Sp. z o.o., Radom

GDESZ M.

Rafako S.A., Racibórz

 

Natryskiwanie cieplne powłok ochronnych, jako jedna z podstawowych technologii inżynierii powierzchni, umożliwia wytworzenie powłok o zróżnicowanych i dobrych właściwościach użytkowych. Omówiono podstawowe metody natryskiwania cieplnego, które pozwalają wytwarzać powłoki o założonym składzie chemicznym i fazowym oraz strukturze. Powłoki te wykazują funkcjonalne właściwości użytkowe, w szczególności wysoką odporność na zużycie korozyjne i ścierne. Zaprezentowano przykłady zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w przemyśle energetycznym, maszynowym i procesach regeneracji. Przedstawiono zalety i wady stosowanych metod natryskiwania cieplnego.

Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne powłok, korozja, zużycie ścierne

2014

Vol.. 57, nr 10

s. 394-396

Bibliogr. 14

 


 

Ochrona przed korozją w praktyce

 

Roto-Arc – innowacyjny system rozpylania do natryskiwania cieplnego powłok antykorozyjnych

 

MILEWSKI P.

FERROMETAL Polska Sp. z o.o.

Opisano nowy system rozpylania do stosowania w metalizacyjnych pistoletach łukowych, oparty na wirującym strumieniu powietrza rozpylającego materiał powłokowy stopiony w łuku elektrycznym. Przedstawiono wyniki badań porównawczych nowego systemu z dotychczas stosowanymi układami rozpylania oraz korzyści ekonomiczne stosowania nowego systemu rozpylającego

Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, system rozpylania, współczynnik osadzania, straty materiału powłokowego

2014

Vol.. 57, nr 10

s. 399-402

Bibliogr. 5