Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 11/2014

 


okładka i spis treści


 

Znaczenie reakcji konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w ograniczaniu korozji przegrzewaczy kotłów

 

WACŁAWIAK K.

TOMECZEK J.

GRADOŃ B.

Politechnika Śląska, Katedra Informatyki Przemysłowej

 

Konwersja chemiczna chlorków metali alkalicznych do siarczanów, zachodząca w fazie gazowej palenisk węglowych odgrywa istotną rolę w ograniczaniu negatywnych skutków korozji elementów stalowych kotła. W artykule przedstawiono wyniki badań konwersji NaCl do Na2SO4 i KCl do K2SO4 w atmosferze gazowej o składzie charakterystycznym dla spalin kotłowych. Eksperymenty wykonano w ceramicznym reaktorze przepływowym ogrzewanym z zewnątrz w zakresie temperatury 815–930°C. Wyznaczono współczynniki szybkości reakcji.

Słowa kluczowe: korozja chemiczna, spalanie, kinetyka

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 422-426

Bibliogr. 10


 

Odporność korozyjna nośnika masy elektroaktywnej akumulatora kwasowo ołowiowego – trudny kompromis?

 

JANKOWSKA E.

BARANIAK M.

MAJCHRZYCKI W.

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu

 

Przedstawiono problem odporności korozyjnej akumulatorów kwasowo ołowiowych. Omówione zostały przyczyny występowania zjawiska korozji nośników materiału aktywnego oraz jej wpływ na właściwości eksploatacyjne akumulatora kwasowo ołowiowego. Pokazano przykłady uszkodzeń elektrod dodatnich powstałe w wyniku tego procesu. Przedstawiono również drugi aspekt odporności korozyjnej kratki ołowiowej związany z procesem tworzenia się warstw tlenkowych niezbędnych do uzyskania trwałych połączeń adhezyjnych z masą aktywną zachodzących w trakcie procesu produkcji akumulatora kwasowo ołowiowych. Warstwy te są elementem niezbędnym dla otrzymania elektrod posiadających wysokie parametry elektryczne. Ponadto przedstawiono badania zależności właściwości korozyjnych nośników mas aktywnych i trwałości cyklicznej ogniw wykonanych na bazie tych nośników. Brak korelacji pomiędzy powyższymi badaniami utrudnia interpretację wyników badań korozyjnych w odniesieniu do właściwości i trwałości elektrycznej akumulatora. Pokazuje, że nie należy spodziewać się prostego przełożenia parametrów korozyjnych kratki na przewidywanie trwałości płyty.

Słowa kluczowe: akumulator kwasowo ołowiowy, nośniki mas aktywnych, kratki ołowiowe, korozja, adhezja, granica faz

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 427-433

Bibliogr. 36


Ochrona przed korozją w praktyce

Podnoszenie świadomości korozyjnej na tle nieprawidłowości w procesie antykorozyjnym

 

KRÓLIKOWSKA A.

AUGUSTYŃSKI Ł.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

Roczne, światowe straty korozyjne w rozwiniętych krajach przekraczają 3% PKB, czyli u nas wynoszą więcej niż budżet przeznaczony na naukę. Są powodem katastrof, utrudnień w życiu codziennym i w procesach produkcyjnych, a także szpetoty otoczenia. Przykłady zawalenia się budowli na skutek korozji i innych strat są powszechnie znane, ale nikt nie chce się zająć poważnie tym problemem. Specjalność antykorozjonisty nie istnieje w Prawie Budowlanym, w żadnej dziedzinie korozyjnej poza ochroną katodową nie prowadzi się certyfikacji personelu, na uczelniach brak jest wykładów z tej dziedziny. Omówiono problematykę korozyjną w Polsce, potrzebę zwiększenia świadomości korozyjnej przez Rząd, przemysł, naukowców i wszystkich obywateli oraz propozycje możliwych rozwiązań. Właściwa strategia korozyjna oznacza wzrost bezpieczeństwa, większą efektywność użytkowania, wyższy komfort życia, ochronę środowiska i w dłuższym okresie czasu również oszczędności.

Słowa kluczowe: koszty korozji, katastrofy korozyjne, edukacja korozyjna

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 435-439

Bibliogr. 34


Ochrona przed korozją w praktyce

Skutki złych zabezpieczeń antykorozyjnych

 

JACZEWSKI M.

Tikkurila Polska S.A., Dębica

 

Dobrze dobrane i dobrze wykonane zabezpieczenia antykorozyjne mogą skutecznie chronić konstrukcje stalowe od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Skuteczność ochrony, szczególnie za pomocą powłok ochronnych, zależy od wielu czynników takich jak:

– prawidłowe określenie środowiska korozyjnego w którym będzie eksploatowany planowany obiekt,

– analiza projektu konstrukcji pod kątem wyeliminowania rozwiązań sprzyjających korozji,

– wybór odpowiednich metod ochrony i materiałów powłokowych (farb, powłok metalizacyjnych),

– opracowanie technologii wykonywania zabezpieczeń w warunkach warsztatowych i na budowie, opracowanie technologii wykonywania poprawek i napraw powłok malarskich w trakcie i po montażu konstrukcji;

– konserwacja powłok ochronnych i systemów zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie eksploatacji,

– planowanie i realizacja przyszłych renowacji powłok ochronnych.

Niestety wiele spośród wymienionych działań jest pomijanych, a jeżeli są one realizowane to często obarczone są błędami, co z kolei sprawia, że systemy ochrony przed korozją są mało skuteczne i na dodatek bardzo kosztowne. W referacie omówione i przeanalizowane są najczęściej popełniane błędy i ich skutki na etapach od projektowania obiektu poprzez jego wykonanie, aż do planowania prac renowacyjnych. Referat zwiera analizę przyczyn najważniejszych problemów, takich jak:

– niski poziom wiedzy na temat współczesnych wymagań i rozwiązań stosowanych w ochronie antykorozyjnej,

– wpływ dostawców na wybór materiałów do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych,

– wybór wykonawców słabo przygotowanych do wykonywania zabezpieczeń,

– brak właściwego nadzoru nad wykonywaniem tych zabezpieczeń.

Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, powłoki ochronne, farby, przygotowanie powierzchni, ekonomiczne skutki korozji

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 440-443

Bibliogr. 8


Ochrona przed korozją w praktyce

Certyfikacja personelu ochrony katodowej wg PN-EN 15257:2008

 

SOKÓLSKI W.

SPZP CORRPOL, Gdańsk

 

Według wymagań normy europejskiej EN 15257 osoby prowadzące działalność techniczną w dziedzinie technologii ochrony katodowej powinny posiadać określone kompetencje zawodowe. Potwierdzeniem kompetencji jest odpowiedni certyfikat wystawiany przez zatwierdzoną, akredytowaną w PCA jednostkę certyfikującą osoby. Norma przewiduje cztery sektory zastosowań ochrony katodowej (ochrona katodowa w ziemi, w wodzie morskiej, w betonie oraz wewnątrz aparatów) i 3-stopniową certyfikację. W referacie omówiono postanowienia normy dotyczące wymagań w zakresie kompetencji, zakres wymaganych wiadomości i doświadczenia zawodowego oraz zasady prowadzenia egzaminów certyfikujących. W Polsce proces certyfikacji personelu ochrony katodowej wdraża od września 2013 r. UDT CERT w Warszawie.

Słowa kluczowe: ochrona katodowa, certyfikacja personelu

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 444-446

Bibliogr. 17


Ochrona przed korozją w praktyce

Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie

 

AUGUSTYNEK L.

International Paint Sp. o.o., Gdańsk

 

Omówiono najważniejsze organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie. Przegląd obejmuje stowarzyszenia branżowe i organizacje zrzeszające indywidualnych członków i/lub członków zbiorowych w dziedzinie korozji oraz powłok malarskich. Uwzględniono również organizacje certyfikujące inspektorów i przykładowe organizacje badawcze. Zwrócono uwagę na profil i zakres działalności, liczbę członków, okres działalności, siłę opiniotwórczą (według uznania autora) i profity dla środowiska płynące z ich działalności. Uwzględniono udział Polski w omawianych organizacjach międzynarodowych. Celem referatu jest przybliżenie tych organizacji polskiemu środowisku korozyjnemu. Wydaje się, że współpraca z wieloma z nich pozwoliłaby znaleźć wiele trudnodostępnych w Polsce informacji, podnieść kwalifikacje zawodowe i rozszerzyć pola współpracy.

Słowa kluczowe: organizacje korozyjne, stowarzyszenia korozyjne, certyfikacja inspektorów

2014

Vol.. 57, nr 11

s. 448-450

Bibliogr. 3


 

Newsletter