Dostęp on-line do numerów 2004−2020

Dostęp on-line do pojedynczych artykułów

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel./fax: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 12/2014

 


okładka i spis treści


 

Wpływ rodaniny na właściwości ochronne starzonych powłok sianowych na stali nierdzewnej

 

OWCZAREK E.

Politechnika Częstochowska, Katedra Chemii

 

Dokonano oceny właściwości ochronnych starzonych powłok otrzymywanych z roztworu izobutylotrietoksysilanu (IBTES) domieszkowanego rodaniną (Rh), wytworzonych na stali nierdzewnej X20Cr13. Odporność korozyjną powłok określano w roztworach słabo zasadowych (pH = 9) zawierających jony: HCO3-, CO32-, SO42- oraz Cl-. Stwierdzono, że powłoki silanowe domieszkowane rodaniną IBTES/Rh wykazują lepsze działanie ochronne w porównaniu z powłokami IBTES.

Słowa kluczowe: silan, powłoki starzone, rodanina, odporność korozyjna, stal nierdzewna

 

2014

Vol.. 57, nr 12

s. 463-465

Bibliogr. 25

 


 

Beton cementowo-polimerowy zastosowany do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia

 

GRUSZCZYŃSKI M.

Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce /

ALEKSIUN M.

CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o., Gdynia

PASZEK U.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfikatora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji.

Słowa kluczowe: beton cementowo-polimerowy, trwałość betonu, dyspersja polimerowa, złuszczenie, mrozoodporność

2014

Vol.. 57, nr 12

s. 466-474

Bibliogr.10

 


 Ochrona przed korozją w praktyce

 Koncepcja zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich w Polsce

 

AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA A.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

BONORA P. L.

University of Udine, Italy

 

Dokonano krótkiego przeglądu filozofii zabezpieczeń antykorozyjnych w najważniejszych i najbardziej krytycznych dziedzinach takich jak: przemysł samochodowy, zbiorniki, konstrukcje nadbrzeżne, przemysł morski, budownictwo i infrastruktura miejska i drogowa. Dla dwóch ostatnich, dla których nie ma jednoznacznych procedur dotyczących zabezpieczeniach antykorozyjnych, rozważono dwie możliwe drogi postępowania: zastosowanie bardzo trwałych systemów antykorozyjnych wykonywanych przez specjalistyczne firmy pod certyfikowanym nadzorem, co wymaga głębokiej wiedzy wszystkich zaangażowanych w proces zabezpieczeń antykorozyjnych, wysokich nakładów pierwotnych i odpowiednich uregulowań prawnych lub nastawienie się od razu na prace renowacyjne pozwalające źle zabezpieczonej konstrukcji „przeżyć” kilka lat dłużej. Podano przykłady dla obu rozwiązań.

Słowa kluczowe: renowacja powłok antykorozyjnych, zniszczenia powłok, zabezpieczenia antykorozyjne

2014

Vol.. 57, nr 12

s. 475-477

Bibliogr.7

 


 Ochrona przed korozją w praktyce

 Ochrona chemiczna metali przed korozją na przykładzie wybranych kopalń gazu ziemnego

 

BĘBEN D.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Krosno

 

Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę korozyjną metali w ostatnich latach pozwala na: kontrolę postępów korozji, zapobieganie awariom, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Coraz większa świadomość kadry zarządzającej obiektami narażonymi na korozję poprawia bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy urządzeń. W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony antykorozyjnej. Przeprowadzono laboratoryjne badania środków chemicznych, inhibitorów korozji oraz dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów, a następnie poddano ich próbom

w kopalniach.

Słowa kluczowe: korozja metali, chemiczna ochrona korozyjna, testy laboratoryjne, kopalniane zapobieganie korozji

2014

Vol.. 57, nr 12

s. 478-481

Bibliogr.7

 


 Ochrona przed korozją w praktyce

 Możliwości wykorzystania technologii natryskiwania cieplnego do ochrony przed korozją stalowych i betonowych elementów budowli hydrotechnicznych i przepraw

 

MILEWSKI P.

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o.

 

Największym problemem związanym z konserwacją i naprawą konstrukcji stalowych i betonowych przepraw oraz budowli hydrotechnicznych jest konieczność wyłączenia ich z użytkowania w celu przeprowadzenia prac. Wyłączanie takich obiektów z użytkowania zawsze wiąże się z szeregiem niedogodności – koniecznością dalekich objazdów lub generującym zatory ruchem wahadłowym. Dlatego, wobec istniejącego stanu rzeczy, należy rozważyć wprowadzenie takiego sposobu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych, który pozwoli wykonywać je bez potrzeby wyłączania obiektów z eksploatacji. Celem projektu jest zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania technik i technologii wydłużających okresy między koniecznymi robotami naprawczo-renowacyjnymi oraz spowalniających bądź powstrzymujących proces korozji zbrojenia w betonach. Jednym z rozwiązań umożliwiających takie działanie jest umieszczenie zaplecza technicznego frontu robót w ich najbliższym sąsiedztwie, tj. na powierzchni wody, dzięki specjalnie skonstruowanemu stanowisku pływającemu.

Słowa kluczowe: korozja, konstrukcje stalowe i betonowe, ochrona antykorozyjna

2014

Vol.. 57, nr 12

s. 484-486

Bibliogr.2