Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 09/2019

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

 

DOI: 10.15199/40.2019.9.1

Nowa generacja antykorozyjnych gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach ochronnych, użytkowych i ekologicznych

ZUBIELEWICZ M.

LANGER E.

KUCZYŃSKA H.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw, Gliwice

KRÓLIKOWSKA A.

KOMOROWSKI L.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się systemy powłokowe składające się z gruntu, międzywarstwy i powłoki nawierzchniowej. W takich systemach rolę gruntu pełnią często farby wysokocynkowe. Ochrona elektrochemiczna za pomocą powłok zawierających cynk polega na przewodzeniu prądu w powłoce, a więc konieczny jest wzajemny kontakt cząstek cynku, a tym samym duża jego zawartość w powłoce (ponad 80%). Tak duża zawartość cynku powoduje często zmniejszenie kohezji i/lub pogorszenie się odporności na uderzenie i inne czynniki mechaniczne. Z tej przyczyny – jak również z powodu szkodliwości cynku dla środowiska – celowe jest opracowanie gruntów cynkowych o zmniejszonej zawartości cynku, charakteryzujących się porównywalnymi lub nawet lepszymi właściwościami ochronnymi niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Opracowano grunty epoksydowe z różnymi pigmentami cynkowymi, w których zawartość cynku zmniejszono do ok. 50% w suchej powłoce. Jako pigmenty cynkowe zastosowano: mieszaniny pigmentów Zn o różnym kształcie i/lub wielkości cząstek, organicznie modyfikowany pył cynkowy, stopy cynku oraz pigmenty cynkowe z dodatkiem nanocząstek. Stwierdzono, że niektóre spośród opracowanych gruntów wykazują lepsze właściwości przeciwkorozyjne, jak również lepszą giętkość i odporność na uderzenie niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Grunty te nadają się do nakładania na gorzej przygotowane podłoże stalowe, co jest niezwykle przydatne w przypadku malowania konstrukcji na miejscu montażu, szczególnie podczas prac renowacyjnych.

Słowa kluczowe: grunty cynkowe, ochrona przed korozją, systemy powłokowe, badania

2019, Vol. 62, nr 9, s. 297-305

Bibliogr. 48

 

DOI: 10.15199/40.2019.9.2

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych

KOBIAŁKA B.

ŚLIWIŃSKI J.

KAZUBEK B.

NanoPure Sp. z o. o., Warszawa

Kompozyt polianilina-rdzeń-nano-TiO2 został przygotowany w procesie polimeryzacji strąceniowej polianiliny w środowisku dwóch różnych kwasów nieorganicznych. Testy korozyjne zostały wykonane na podłożu ze stali S235JR pokrytej spoiwem alkidowym (jednowarstwowo, przy użyciu aplikatora ramkowego) zawierającym 0,5%mas badanego kompozytu, spoiwem alkidowym zawierającym 0,5%mas pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem oraz handlowego, antykorozyjnego spoiwa alkidowego. Badania w komorze solnej zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 9227:2012, a badania EIS wg normy PN-EN ISO 16773-2:2008. Testy EIS prowadzone były przez sześć tygodni z cotygodniowym pomiarem impedancji. Wyniki wskazują na najwyższą odporność antykorozyjną dla farb z wprowadzonym pigmentem na bazie polianilina-rdzeń-nano-TiO2, szczególnie dla kompozytów otrzymywanych w środowisku kwasu solnego.

Słowa kluczowe: korozja, stal, badania antykorozyjne, pigmenty antykorozyjne, polimery przewodzące, tlenek tytanu(IV)

2019, Vol. 62, nr 9, s. 306-309

Bibliogr. 13

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE:

 

Pigmenty antykorozyjne nowej generacji, niewymagające oznakowania o składnikach niebezpiecznych, do receptur farb ekologicznych

2019, Vol. 62, nr 9, s. 310-314


Ochrona przed korozją – laboratoryjne metody badań właściwości powłok

2019, Vol. 62, nr 9, s. 310-314


Trwałe zapewnienie sprawności instalacji, niezawodności procesu i ekonomicznej eksploatacji

2019, Vol. 62, nr 9, s. 316-317

 

Newsletter