Dostęp on-line do artykułów 2004-2022

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 602 334 996

E-mail

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 10/2019

okładka i spis treści

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

DOI: 10.15199/40.2019.10.1

Struktura i właściwości innowacyjnych stopów cynku do cynkowania zanurzeniowego metodą ciągłą

WESOŁOWSKI J.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

MALARA Sz.

ArcerolMittal Poland SA, Dąbrowa Górnicza

W pracy przedstawiono wyniki wytwarzania w warunkach laboratoryjnych opracowanych w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych trzech stopów cynku do cynkowania metodą ciągłą. Zaprezentowano badania struktury i właściwości tych stopów, takich jak: gęstość, temperatura krzepnięcia, twardość, badania fraktograficzne. Opracowane stopy są bardzo dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań w tym zakresie. Badane stopy wykonano na bazie czystego cynku z dodatkami aluminium, manganu, magnezu i antymonu. Stopy krzepną w zakresie temperatury od 417 do 337⁰C, a ich twardość waha się w zakresie od 71 do 77 HB. Gęstość stopów mieści się w zakresie od 6,32 do 7,05 g/cm3. Strukturę i właściwości mechaniczne badanych stopów determinuje głównie udział procentowy aluminium. Wzrost zawartości tego dodatku w stopie z 0,5 do 5% mas. powoduje zwiększenie twardości oraz zmianę struktury na dendrytyczną z udziałem eutektyki faz ß-Al i α-Zn. Wszystkie badane stopy wykazują kruchy charakter przełomu, niezależnie od ilości zastosowanych dodatków stopowych (od 0,7 do 5,5% mas.). Dodatek do czystego cynku 5% aluminium oraz 0,5% magnezu powoduje obniżenie temperatury krzepnięcia materiału o ponad 30⁰C względem czystego cynku. Dodatkowo wpływa na zwiększenie ok. 3-krotnie zakresu temperatury pomiędzy likwidusem i solidusem w porównaniu do pozostałych badanych stopów.

Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa

2019, Vol. 62, nr 10, s.332-337

Bibliogr. 11

 

DOI: 10.15199/40.2019.10.2

Proces dekompozycji składu fazowego w kompozytowych powłokach TBC typu Sm2Zr2O7+8YSZ w warunkach korozji wysokotemperaturowej

MOSKAL G.

Silesian University of Technology, Institute of Materials Science, 40-019 Katowice, Krasińskiego str. 8, Poland

JUCHA S.

Silesian University of Technology, Department of Production Engineering, 40-019 Katowice, Krasińskiego str. 8, Poland

Przyspieszony proces rozpadu fazowego natryskiwanych plazmowo kompozytowych powłokowych barier cieplnych typu Sm2Zr2O7+8YSZ w warunkach oddziaływania ciekłych osadów soli Na2SO4 został scharakteryzowany w niniejszym artykule. Badaniom poddano system TBC składający się z warstwy ceramicznej o proporcji składników 50/50 w procentach masowych. Powłoka natryskana została na podłożu ze stopu In625 z międzywarstwą typu NiCrAlY. Grubość ceramicznej warstwy izolacyjnej wynosiła ok. 350 μm. Badania odporności na korozję wysokotemperaturową przeprowadzono w temperaturze 920 i 970°C w środowisku ciekłych osadów solnych siarczanu sodu. Uzyskane dane w postaci wyników badań dyfrakcyjnych składu fazowego wykazały, że oczekiwany efekt reakcji w postaci generowania siarczanów i tlenosiarczanów samaru jest pomijalnie mały. Relatywnie silniejszym zaobserwowanym efektem był natomiast stwierdzony rozpad cyrkonianu samaru Sm2Zr2O7 o sieci pirochloru do formy strukturalnej fluorytu, jak również tworzenie się sześciennej formy tlenku ZrO2, który powstał prawdopodobnie w wyniku pochłonięcia tlenku samaru Sm2O3.

Słowa kluczowe: TBC, pirochlory, powłoki kompozytowe, korozja wysokotemperaturowa, efekt synergizmu, dekompozycja fazowa

2019, Vol. 62, nr 10, s.338-340

Bibliogr. 8

 

KOMUNIKAT/SHORT COMMUNICATION

Kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) i kwasy alkilonitrylobis (metylofosfinowe) jako inhibitory korozji stali w środowisku wodnym

BROL A.

RAMIAN A.

KLAKOČAR-CIEPACZ M.

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

W wyniku selekcjonujących badań metodą testu elektrochemicznego, dla stali S235 JR w przemysłowej wodzie modelowej IVB, przy stałym stężeniu fosforu wynoszącym 0,30 mmol P/dm3, stwierdzono, że kwasy alkilonitrylobis(metylofosfonowe) (4) oraz kwasy alkilonitrylobis(metylofosfinowe) (5) o długich łańcuchach alkilowych są dobrymi inhibitorami korozji.

Słowa kluczowe: inhibitory korozji stali, stal S235 JR, proinhibitory korozji, woda modelowa IV B.

2019, Vol. 62, nr 10, s.341-343

Bibliogr. 21

 

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

Zabezpieczenie na lata

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o.

2019, Vol. 62, nr 10, s.344-345


Czarne wykończenie cynk-nikiel w produkcji elementów złącznych

Krzysztof Jóźwiak, Uwe Lanksweirt

2019, Vol. 62, nr 10, s.346-347


Odporność na korozję powłok cynkowych i cynkowo-aluminiowych otrzymanych w procesie cynkowania jednostkowego

Dr. B. Bendiek, Dr. T. Pinger (ZINQ® Technologie GmbH), Dr. M. Metzner, Dr. C. dos Santos, C. Mock, T. Thiemt (Fraunhofer IPA)

2019, Vol. 62, nr 10, s.348-350

 

Newsletter