Dostęp on-line do artykułów 2004-2021

Redakcja

ul. Chopina 6, pok. 202

44-100 Gliwice
tel.: 32 231 02 24

Wydawnictwo

SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000069968

NIP: 524 030 35 01

Kapitał zakł.: 752 361,80 zł

www.sigma-not.pl

Nasi partnerzy:

     sitpchem-logo

 

   PSK 2

 

 efc logo

 

 

 

„Ochrona przed Korozją” nr 03/2015

 


okładka i spis treści


 

DOI: 10.15199/40.2015.3.1

 

Prognozowanie maksymalnych głębokości korozji elementów wymiennika ciepła w projektowaniu tego wymiennika – model matematyczny

ŁUKASZEWSKI K.

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny

 

Przedstawiono system działań prognozowania maksymalnych głębokości korozji elementów wymiennika ciepła. Opracowane przykłady algorytmów dotyczą oszacowania maksymalnych głębokości korozji po obu stronach rur i płaszcza skraplacza okrętowej turbiny parowej. Celem określonego prognozowania w projektowaniu wymienników ciepła jest wprowadzenie oszacowanych wartości głębokości korozji elementów wymienników ciepła do obliczeń konstrukcyjno-wytrzymałościowych tych wymienników ciepła. Celem przedstawionej tu weryfikacji jest sprawdzenie poprawności działań projektowych w zakresie prognozowania maksymalnych głębokości korozji elementów wymienników ciepła. Następnie sprawdzenie określonych modeli zastosowanych w tym prognozowaniu. Praca odnosi się do metody projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych zawartej w [1]. Prezentowane prognozowanie wraz z algorytmami są uzupełnieniem artykułów [2, 3].

Słowa kluczowe: prognozowanie, korozja, projektowanie, wymienniki ciepła

2015

Vol. 58, nr 3

s. 66-74

Bibliogr. 9


 


DOI: 10.15199/40.2015.3.2

 

Wpływ chropowatości powierzchni na przebieg utleniania stopu Ti-25Al-12Nb – charakterystyka warstwy wierzchniej

MAŁECKA J.

Opole University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

 

W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stopu Ti-25Al-12Nb rozpatrując wpływ chropowatości powierzchni. Utlenianie przeprowadzono w atmosferze powietrza o temperaturze 800ºC. Stwierdzono, iż wzrost chropowatości powierzchni sprzyja zwiększeniu odporności na utlenianie. W pracy scharakteryzowano strukturę geometryczną powierzchni oraz adhezyjność powstających warstw tlenkowych.

Słowa kluczowe: intermetaliki, stopy na osnowie fazy ortorombowej, korozja wysokotemperaturowa, utlenianie

2015

Vol. 58, nr 3

s. 75-81

Bibliogr. 22


 


Ochrona przed korozją w praktyce

 

DOI: 10.15199/40.2015.3.3

 

Hydrofobizacja wgłębna – nowa strategia poprawy trwałości konstrukcji betonowych

W ILSKI M.

Sto-ispo Sp. z o.o., Poznań

PASZEK U.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

 

W zastosowaniach praktycznych środki hydrofobizujące uchodzą za materiały mało wymagające technicznie. W wyniku tej błędnej oceny dochodzi często do wykonania krótkotrwałej i nieskutecznej impregnacji. W celu poprawy tej sytuacji konieczne jest zaproponowanie sposobu postępowania, pozwalającego na wykonaniu trwałej i efektywnej ochrony hydrofobizacyjnej. Nie można także zapomnieć o sprawdzaniu profilu wsiąkania jako istotnej części kontroli jakości. Przedstawiono proces postępowania w przypadku diagnostyki obiektów komunikacyjnych. Zwrócono uwagę, że podstawą jest dokładne przeprowadzenie badań i dobranie dla każdego obiektu odpowiedniej dla niego hydrofobizacji.

Słowa kluczowe: obiekty komunikacyjne, profil wsiąkania, hydrofobizacja wgłębna

2015

Vol. 58, nr 3

s. 82-86

Bibliogr. 13


 

Newsletter